Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies
PDF (English)

Słowa kluczowe

terroryzm
zwalczanie terroryzmu
Hiszpania
Polska

Jak cytować

Zięba, A. (2015). Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies. Przegląd Politologiczny, (3), 65–78. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.5

Abstrakt

W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów przeciwdziałania terroryzmowi w Hiszpanii i Polsce. Analiza ta obejmuje poziom prawny, instytucjonalny oraz operacyjny i taktyczny. Dodatkowo ukazano skalę incydentów terrorystycznych w wybranych krajach, celem ukazania skali Europejskiej, Warszawa 2010; Gen terroryzmu, hert, J. Szymankiem, Zmiany polityczne w pańw: S. Sulowski, J. Danecki, Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011, współredakcja z A. Rothert, J. Szymankiem, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, 2012.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.5
PDF (English)

Bibliografia

Beckman J. (2008), Comparative Legal Approaches to homeland security and anti-terrorism, Ashgate Burlington.

Country reports on terrorism (2013), July 2014, United State Department o f State Publication: Bureau of Counterterrorism, http://www.state.gov/documents/organization/225886.pdf,

01.2015.

Documento BOE A-2012 6365Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, hecho “ad referend

um ” en Madrid el 16 de noviembre de 2010, “Boletín Oficial de Estado”, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B0E-A-2012-6365, 17.02.2015.

Estrategia Nacional de Seguridad 2013 (2013), Ministero de Defensa, Madrit, http://www.seguridadparatodos.es/2013/05/estrategia-de-seguridad-nacional-2013.html, 11.12.2014.

Global Terrorism Index 2014: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism (2014), IEP, Sydney-New York-Oxford, http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf, 18.01.2015.

Hołyst B. (2011), Terroryzm, t. II, Lexis Nexis, Warszawa.

Izak K. (2014), Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota”, Warszawa.

Jałoszyński K. (2011), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, “Boletín Oficial de Estado”, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737, 28.02.2015.

Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, “Boletín Oficial de Estado”, https://www.boe.es/boe/dias/2002/05/07/pdfs/A16440-16444.pdf, 02.01.2015.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, “Boletín Oficial de Estado”, https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf, 01.02.2015.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, “Boletín Oficial de Estado”, https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf, 02.02.2015.

Majewski A. (2015), Kto je s t większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa domniemani terroryści czy żądni łatwych sukcesów agenci, “W Polityce.pl”, 15 February 2015.

National Consortium for the Study o f Terrorism and Responses to Terrorism (START), www.start.umd.edu/gtd/.

“Official Journal” L 164, 22/06/2002 P. 0003 -0007 Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism.

“Polish Journal of Laws” o f 2002, No. 74, Item 676 (Dz. U. z 14.06.2002, Nr 74, poz. 676), Ustawa z dnia 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

“Polish Journal of Laws” o f 2004, No. 154, Item 1621 (Dz. U. z 2004, Nr 154, poz. 1621), Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, sporządzona w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

“Polish Journal of Laws” o f 2010, No. 46, Item 276 (Dz. U. z 2010, Nr 46, poz. 276), Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z 16 listopada 2000 roku.

“Polish Journal of Laws” of 24 December 2014, Item 1218 (Dz. U. z 24.12.2014, poz. 1218),

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019.

"Te-Sat 2007 ":EU-Terrorism Sitution and Trend Report, Europol, The Hague 2007, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/tesat2007_1.pdf, 11.02.2015.

"Te-Sat 2014 " : EU-Terrorism Situation and Trend Report, Europol, The Hague 2014, https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014, 13.03.2015.

"Te-Sat 2015": EU-Terrorism Situation and Trend Report, Europol, The Hague 2015, https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015,

07.2015.

Penal Code (2011), Kodeks karny. Kodeks Postępowania karnego, Beck, Warszawa.

Real Decreto 935/1995 de fecha 09.06.1995 Sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de fundaciones, http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/LEGISTA/WEB/PDF_BDLEGIS/DDD/182367758990001, 27.02.2015.

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 porel que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Crimina, “Boletín Oficial de Estado”, https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf, 02.02.2015.

Zięba A. (2014a), Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, in: Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, eds. K. Czornik, M. Lakomy,

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Katowice, Katowice.

Zięba. A. (2014b), Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, “Studia Politologiczne”, vol. 34.