Transformation of the Countries of Cen- tral and Eastern Europe – an Attempt at Comparing Croatia and Slovenia
PDF (English)

Słowa kluczowe

transformacja
Europa Środkowa i Wschodnia
Chorwacja
Słowenia

Jak cytować

Lubik-Reczek, N. (2015). Transformation of the Countries of Cen- tral and Eastern Europe – an Attempt at Comparing Croatia and Slovenia. Przegląd Politologiczny, (3), 79–92. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.6

Abstrakt

W Europie Środkowej i Wschodniej od kilkunastu lat zachodzą zmiany, które wyjaśniane są w kategoriach transformacji systemowej czy ustrojowej. Transformacja systemowa jest najczęściej używanym pojęciem do opisu zmiany społecznej, która rozpoczęła się w tym rejonie Europy po 1989 r. Zbliżonym pojęciem,  choć  węższym  jest  transformacja  ustrojowa,  która  opisuje  fazę  radykalnej  zmiany  ładu społecznego  w aspekcie  formalno-prawnym.  Analizując  transformację  państw  Europy  Środkowej i Wschodniej, zwrócić należy również uwagę na państwa bałkańskie. Zostały w nich uchwalone nowe konstytucje, ustawy o partiach politycznych i ordynacje wyborcze. Otworzyły one drogę do konkurencyjnego systemu partyjnego oraz systemu politycznego opartego na zasadach demokracji.

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk.

Bibie A. (1993), The Emergence o f Pluralism in Slovenia, “Ommunist and Post-Communist Studies”, no. 4.

Bilski R. (1998), Nie strzelajcie do nocnego ptaka, Warszawa.

Gebethner S. (1998), W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego, Warszawa.

Grdeśić I. (1991), Wybory w Chorwacji. Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej, in: Wybory i narodziny demokracji, ed. J. Raciborski, Warszawa.

Kuczyński M. (1994), Konflikty i punkty zapalne w Europie, Warszawa.

Lubik-Reczek N. (2011), Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Analiza porównawcza, Toruń.

Rose R. (1995), Ex-Communists in post-communist societies, Glasgow.

Słomka T. (2003), Prezydentura w Europie Środkowo-Wschodniej, in: Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ed. T. Mołdawa, Warsaw.

Sokolewicz W. (1992), Konstytucjonalizm europejski i przyszła polska konstytucja, “Państwo i Prawo”, no. 8.

Sokolewicz W. (2000), Nowa rola konstytucji w postsocjalistycznych państwach Europy, “Państwo i Prawo”, no. 10.

Sokół W., Żmigrodzki M. (2005), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin.

Stavrianos L. S. (1963), The Influence o f the West on the Balkans, in: The Balkan in Transition. Essays on the Development o f Balkan Life and Politics Since the Eighteenth Century, ed. B. C. Jelavich, Los Angeles.

The Constitution of the Republic of Croatia (1996), with the introduction by Anna and Leszek Garliccy, Warszawa.

The Constitution of the Republic of Slovenia (1994), with the introduction of Piotr Winczorek, Warszawa.

Waldenberg M. (2000), Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa.

Wojciechowski S. (1999), Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław.

Zięba R. (2004), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa.

Żukowski A. (2003), Formula wolnych wyborów a ordynacje wyborcze do polskiego parlamentu w latach 1991-2001, in: Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1989-2002, eds. T. Godlewski, A. Koseski, K. A. Wojtaszczyk, Bydgoszcz-Pułtusk.