Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji
PDF

Słowa kluczowe

gmina
pomoc społeczna
decentralizacja

Jak cytować

Kamiński, T. (2015). Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji. Przegląd Politologiczny, (4), 107–118. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.8

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest refleksji nad dwudziestopięcioleciem funkcjonowania pomocy społecznej w strukturach odrodzonego samorządu gminnego. Najpierw ogólnie zostało ukazane znaczenie procesów decentralizacji we współczesnej pomocy społecznej. Następnie przedstawiono pokrótce polskie doświadczenia gminnej pomocy społecznej, sięgające uchwalonej w 1923 roku ustawy o opiece społecznej. W dalszej kolejności zaprezentowana została kluczowa rola ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku, skutki reformy administracyjnej wdrożonej 1 stycznia 1999 roku oraz aktualne wyzwania stojące przed gminną pomocą społeczną.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.8
PDF

Bibliografia

Błędowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, „Polityka Społeczna”, nr 11-12.

Kamiński T. (2012), Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Kaźmierczak T. (2000), Pomoc społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kerlin J. (2002/2003), Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r: Analiza polityki i jej skutków, w: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leś, ASPRA-JR, Warszawa.

Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Księżpolski M. (1999), Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.

Maciejko W. (2009), Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa.

Rybka I. (2006), Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006. Możliwości i bariery zastosowania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.21.pdf, 12 maja 2015.

Rymsza M. (2002), Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku, w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Skidmore R. A., Thackeray M. G. (1996), Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa.

Staręga-Piasek J. (2006), Przyczynek do decentralizacji pomocy społecznej, w: Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golinowska, M. Boni, Nowe dylematy polityki społecznej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.