Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania
PDF

Słowa kluczowe

imigranci
uchodźcy
kryzys imigracyjny
relokacja
przesiedlenie
Unia Europejska

Jak cytować

Adamczyk, A. (2016). Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania. Przegląd Politologiczny, (3), 41–66. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.3

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z działaniami UE w zakresie rozwiązania kryzysu imigracyjnego w okresie od początku 2015 roku do końca pierwszego kwartału 2016 roku. W artykule dokonana została analiza ilościowa zjawiska imigracji do UE. Uwypuklono sytuację w Niemczech ze względu na największe zainteresowanie tym krajem ze strony potencjalnych uchodźców. Rozważaniu poddane zostały także polityka imigracyjna UE oraz działania zmierzające do rozwiązania kryzysu imigracyjnego (w tym relokacja, przesiedlenie, powroty oraz współpraca z państwami pochodzenia imigrantów i tranzytu – Turcją, państwami Bałkanów Zachodnich i Afryki). W artykule pokazano rozłam w państwach członkowskich i tym samym brak solidarności w rozwiązywaniu problemu.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.3
PDF

Bibliografia

Aktuelle Zahlen zu Asyl, Budesamt für Migration und Flüchtlinge (2016), https://www.bamf.de/Shared-Docs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlenzu-asyl.pdf?__blob=publicationFile, 1.03.2016.

Annex to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration EU-Turkey Joint Annex to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration Relocation – State of Play Table, European Commission, Brussels (2016a), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/managing_the_refugee_crisis_state_of_play_20160210_annex_04_en.pdf, 1.03.2016.

Annex to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration Member States’ pledging to Trust Funds – State of Play table, European Cmmission, Brussels (2016b), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/managing_the_refugee_crisis_state_of_play_20160210_annex_07_en.pdf, 1.03.2016.

Annex to the Communication from the Commission to the European Parlament, the European Council and the Council. First report on relocation and resettlement, Annex 1, European Commission, Brussels (2016c), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_-_annex_1_en.pdf, 18.03.2016.

Annex to the Communication from the Commission to the European Parlament, the European Council and the Council. First report on relocation and resettlement, Annex 2, European Commission, Brussels (2016d), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_-_annex_2_en.pdf, 18.03.2016.

Annex to the Communication from the Commission to the European Parlament, the European Council and the Council. First report on relocation and resettlement, Annex 6, European Commission, Brussels (2016e), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_-_annex_6_en.pdf, 18.03.2016.

Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, Budesamt für Migration und Flüchtlinge (2015), https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf__blob=publicationFile, 1.03.2016.

Asylum and new asylum applicants – annual aggregated data (2016a), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00191&language=en,17.02.2016.

Asylum and first time applicants by citizenship, age and sex Monthly data (2016b), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 17.02.2016.

Asylum in the EU Member States Record number of o ver 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015. Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenship, Eurostat Newesrelease (2016c), 44/2016, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-APEN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6, 18.03.2016.

A European Agend on Migration, Summit on Migration (2015), Valletta, http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/11/11-12/, 7.02.2016.

Beata Szydło: Polska przeznaczy 4,5 mln euro na kryzys humanitarny (2016), http://www.rmf24.pl/raporty/raport-fala-uchodzcow/najnowsze-fakty/news-beata-szydlo-polska-przeznaczy-4-5-mln-euro-na-kryzys-humani,nId,2140256, 1.03.2016.

Bielecki J., Największa porażka Europy (2016), http://www.rp.pl/Uchodzcy/301109931-Najwiekszaporazka-Europy.html#ap-1, 3.03.2016.

Commission Decision of 10.12.2014 on the establishment of a European Union Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis, „the Madad Fund” (2014), http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/key-documents/syria_2014_9615_f1_comission_decision793137.pdf, 1.02.2016.

Commission Decision of 21.12.2015 amending Decision C(2014) 9615 final on the establishment of a European Union Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis, „the Madad Fund” (2015), http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/key-documents/syria/2015-modeu-trust-fund-syrian-crisis-establishment-commission-decision.pdf, 1.03.2016.

Coraz więcej ataków na ośrodki dla uchodźców w Niemczech (2016), http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-wzrasta-liczba-atakow-na-osrodki-dla-imigrantow,614562.html, 2.03.2016.

„Corriere della Sera”: fiasko planu relokacji migrantów (2015), http://www.bankier.pl/wiadomosc/Corriere-della-Sera-fiasko-planu-relokacji-migrantow-3431371.html, 20.02.2016.

Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 roku ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylająca decyzję Rady 2004/904/WE, Dz. U. UE L 2007.144.1.

Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 roku ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 2015.239.146.

Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 roku ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 2015.248.80.

Decyzja Rady wprowadzająca środki tymczasowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier (2015), Bruksela 9.09.2015 r., https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-451-PL-F1-1.PDF, 1.03.2016.

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie tymczasowego zawieszenia relokacji 30% wnioskodawców przydzielonych Austrii na mocy decyzji (UE) 2015/1601 ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (2016), Bruksela, 8 marca 2016 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6715-2016-INIT/pl/pdf, 11.03.2016.

Decyzja z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie koordynacji działań Unii i państw członkowskich przy użyciu mechanizmu koordynacji -Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, Dz. U. UE C 2015.407.8.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. U. UE L 2008.348.98.

EASO Fast findeing report on intra-EU relocation activities from Malta (2012), https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO1.pdf, 12.03.2016.

EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2014 A Synthesis of Annual Policy Reports 2014 submitted by EU Member States and Norway, European Migration Network (2015), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/annual-policy/2014/00.emn_annual_report_on_immigration_and_asylum_synthesis_report. pdf, 5.03.2016.

EUREMA II: Polska niesie ulgę Malcie (2013), http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/40-luty-2013/eurema-ii-polska-niesie-ulge-malcie, 1.03.2016.

EU-Turkey joint action plan (2015), Brussels, 15 October 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm, 1.03.2016.

Flow Monitoring Compilation, Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyon, Reporting Period 28 JAN – 03 FEB 2016 (2016), https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Mixed-Flows-in-the-Mediterranean-and-Beyond-4February2016.pdf, 5.03.2016.

Global Approach to Migration and Mobility (2016), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm, 20.03.2016.

Główne wyzwania dla UE, migracja oraz sytuacja gospodarcza i społeczna, Parlament 2015 – część I (2015), Bruksela 14.10.2015 r., Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1), http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemete/EB84.1_synt_conso_pl.pdf, 2.02.2016.

Greece and Italy continued to face unprecedented number of migrants in December (2016), http://frontex.europa.eu/news/greece-and-italy-continued-to-face-unprecedented-number-of-migrantsin-december-0BbBRd, 2.02.2016.

High-Level Conference on the Eastern Mediterranean/Western Balkans route-Declaration (2015), Brussels 9 October 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, 2.02.2016.

Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji: państwa członkowskie uzgadniają szczegóły finansowania (2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/02/03-refugeefacility-for-turkey/, 1.03.2016.

Joint Foreign and Home Affairs Council: Ten point action plan on migration (2015), Luxembourg, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm, 1.03.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski program w zakresie migracji (2015), Bruksela 13.05.2015 r., http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf, 6.03.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan polityki azylowej: Zintegrowana strategia ochrony na całym obszarze UE (2008), Bruksela 17.06.2008 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0360, 1.03.2016.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń (2009), Bruksela 2.09.2009 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52009DC0447, 1.03.2016.

Komitetu Regionów – Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (2008), Bruksela, 17.06.2008 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52008DC0359, 4.03.2016.

Konkluzja posiedzenia Rady Europejskiej (2015), Bruksela 26.06.2015 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2015/06/25-26/, 4.03.2016.

„Königsteiner Schlüssel”, http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html, 3.03.2016.

Leaders’ Meeting on refugee flows along the Western Balkans Route Leaders’ Statement (2015), http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf, 8.02.2016.

Member States’ Support to Emergency Relocation Mechanism, Communicated as of 11 Feburary 2016 (2016), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf, 22.02.2016.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (2015), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2015/04/23-special-euco-statement/, 7.03.2016.

Number of non-EU citizens ordered to leave has decreased between 2008 and 2014 (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_

legislation, 19.02.2016.

Oświadczenie szefów państw i rządów UE (2016a), Bruksela 8 marca 2016 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/07-eu-turkey-meeting-statement/, 10.03.2016.

Oświadczenie UE–Turcja (2016b), Bruksela 18 marca 2016 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/, 27.03.2016.

Outcome of the Council Meeting. 3405th Council meeting Justice and Home Affairs (2015), Brussels, 20 July 2015, Council of the European Union 11097/15

Over 3,770 Migrants Have Died Trying to Cross the Mediterranean to Europe in 2015 (2015), IOM, http://www.iom.int/news/over-3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterraneaneurope-2015, 5.02.2016.

Plan działania UE w zakresie powrotów. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (2015), Bruksela dnia 9.09.2015 r., http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_pl.pdf, 2.03.2016.

Postęp w realizacji unijnego programu w zakresie migracji (2015), Bruksela 27.05.2015 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_pl.htm, 8.02.2016.

Po konferencji w Londynie: UE przeznaczy ponad 3 mld EUR na pomoc Syryjczykom w 2016 r., (2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/02/04-eu-pledge-for-syrians/, 4.02.2016

Program Haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz. U.UE C 2005.53.1.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (2015), Bruksela 20.07.2015 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/jha/2015/07/20/,7.02.2016.

Reakcja po ogłoszeniu propozycji UE ws. imigrantów (2015), http://wiadomosci.onet.pl/swiat/reakcjapo-ogloszeniu-propozycji-ue-ws-imigrantow/kb7d3x, 22.09.2015.

Realizacja europejskiego programu w zakresie migracji: Sprawozdania Komisji z postępu prac w Grecji, we Włoszech i na Bałkanach Zachodnich, Komisja Europejska – Komunikat prasowy (2016), Bruksela, 10.02.2016 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-269_pl.htm, 7.03.2016.

Relocation – State of play as of 12 January, s. 7, in: Managing the Refugee Crisis. State of Play and future action (2016), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/backgroundinformation/docs/eam_state_of_play_and_future_actions_20160113_en.pdf, 6.03.2016.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń (2009/2240(INI)), Dz. U. UE C 2011.161E.1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Dz. U. UE L 2010.132.11.

The Global Risiks Report 2016. 11th Edition, World Economic Forum (2016), Geneva 2016, http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf, 6.03.2016.

Third country nationals ordered to leave – annual data (rounded)(2016), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 9.03.2016.

Umverteilung Und Neuansiedlung – aktuelle Stand (2016), Europäische Kommission, Stand: 15 März 2016, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/relocation_and_resettlement_-_state_of_play_de.pdf, 18.03.2016.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C 2012.326.1.

Włosi wściekli. Relokowano tylko 0,47 proc. uchodźców (2016), http://www.tvn24.pl/wiadomoscize-swiata,2/kryzys-imigracyjny-tylko-190-uchodzcow-relokowanych-z-wloch,608577.html,6.01.2016.

Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady. Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: stan realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (2015), Bruksela 14.10.2015 r., http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_annex_1_pl.pdf, 20.03.2016.

Załącznik do Decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 roku ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 2015.248.80.

Załączniki towarzyszące wnioskowi dotyczącemu decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch, Grecji i Węgier (2015), Bruksela 9.09.2015 r., http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/proposal_for_council_decision_establishing_provisional_measures_in_the_area_of_international_protection_for_it_gr_and_hu_-_annexe_pl.pdf, 5.03.2016.

Zalecenie Komisji (UE) 2015/914 z dnia 8 czerwca 2015 roku dotyczące europejskiego programu przesiedleń, Dz. U. UE L 2015.148.32.