Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy
PDF

Słowa kluczowe

euro
struktury europejskie
centra i peryferie
twardy rdzeń Europy
cywilizacja zachodnioeuropejska

Jak cytować

Piwnicki, G. (2016). Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy. Przegląd Politologiczny, (1), 91–106. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.7

Abstrakt

Problem przystąpienia Polski do strefy euro jest ponadczasowy, ważny nie tylko w kwestiach gospodarczych i politycznych, ale przede wszystkim cywilizacyjnych. Nasz kraj po upadku komunizmu opowiedział się za włączeniem do struktur europejskich (NATO i Unia Europejska). Była w tym wyborze zgoda elit politycznych, podporządkowano temu całą polską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Cel został osiągnięty w latach 1999–2004. Wydawać by się mogło, że po osiągnięciu tego sukcesu państwo polskie dalej będzie się integrować z Zachodem, wpisywać się w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To jedyna droga wyjścia z peryferii i zajęcia miejsca w centrum Europy i zachodniej cywilizacji, do czego Polska dążyła bezskutecznie przez kilkaset lat. Tymczasem okazało się, że większość elit politycznych z koniunkturalnych i doraźnych pobudek zmieniła w tej fundamentalnej sprawie zdanie. Jest to bardzo niebezpieczny trend polityczny, ponieważ możemy być w najbliższej przyszłości jako państwo, ale również społeczeństwo zmarginalizowani jako peryferie w przestrzeni europejskiej. Euro to nie tylko wspólna waluta, ale gwarant stałego miejsca w centrum Europy co mogłoby zapewnić Polsce bezpieczny byt, stabilność gospodarczą obecnie i w przyszłości, wyzwolenie się od przeszłości wschodnioeuropejskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.7
PDF

Bibliografia

Badora B., Roguska B. (2013), Komunikat badań CBOS, Bs/42/2013. Obawy i nadzieje z wprowadzeniem euro w Polsce, Warszawa, marzec 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM. PL/2013/k_042_13.PDF.

Beck U. (2013.19.09–24.09), Zwycięstwo markiawelizmu, Polityka.

Eurostat news release (2013), Eurostat nr 4, 8.01.2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/.

Gmurczyk J. (2012), Ekonomię warto znać, Instytut Obywatelski, 30.08.2012, http://www.instytutobywatelski.pl9374/lupa instytutu/ekonomie-warto-znac.

Gmurczyk J. (2013), Euro w Polsce. Obawy i pytania, Instytut Obywatelski, 2013/1, Analiza.

Maciejewicz P. (2014), Polityczna wspólna waluta, „Polityka” z dn. 07.03.2014.

Mucha-Leszko B. (2007), Strefa euro, Lublin.

Okręziak L. (2008), Euro – pieniądz międzynarodowy, „Bank i Kredyt”, nr 1.

Orenstein M. A. (2014), Widziane ze Stanów Zjednoczonych. Jak wysoko poleci Polska?, „Gazeta Wyborcza” z dn. 11–12 stycznia.

Raport na temat pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP (2009), Warszawa.

Springer Z. (2007), Dylematy związane z wejściem Polski do strefy euro, „Infos”, nr 14, 10.05.2007, Biuro Analiz Sejmowych.

Sztomberek P. (2014), Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, http://3obieg.pl/czy-polska-powinna-przystapic-strefy-euro.

Tomkiewicz J. (2013), Przyjęcie euro a konkurencyjność gospodarki, „Infos” (BAS), nr 10/147 z 23 maja 2013 r.

Wallerstein I. (2007), Analiza systemów światów. Wprowadzenie, Warszawa.

Wójcik C. (2012), Doceniamy integrację, Instytut Obywatelski, 11.10.2012, http://www.instytutobywatelski.pl/10478/lupa-instytutu/docenimy-integracje.

Wołos D., Grzesicak Ł. (2014), Za koronami nie tęsknią, „Przegląd”, nr 3 (733) z dn. 13–19.01.2014.