Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland
PDF

Słowa kluczowe

migracja zarobkowa
Polacy w Norwegii
undeclared work
black labor
the black economy
informal employment

Jak cytować

Nowak, W., Narożna, D., & Cappelen, C. (2016). Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland. Przegląd Politologiczny, (3), 67–78. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.4

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest wynikiem pracy międzynarodowego zespołu badawczego i dotyczy funkcjonowania Polaków na nielegalnym rynku pracy w Norwegii. Badania zostały oparte na wywiadach pogłębionych, przeprowadzonych wśród imigrantów z Polski, zamieszkujących okręg Hordaland, którego centrum administracyjnym jest miasto Bergen. Ukazuje ono charakter tego rynku pracy oraz zasady i motywy funkcjonujących na nim pracowników z Polski.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.4
PDF

Bibliografia

Aftenposten, Lørdag 26. april 2014.

Anderson B. (2000), Doing the dirty work? The global politics of domestic labour, Zed Books, London–New York.

Ayres R., Barber T., Anthias F., Cederberg M. (2013), Profiling Female Migrants in Europe: Categories of Difference, w: Ayres R., Profiling Female Migrants in Europe: Categories of Difference, Springer, s. 17–36.

Brox O. (2005), Arbeidskraftimport: velferdsstatens redning – eller undergang?, Pax, Oslo.

Castles S., Miller J. M. (2009), The age of migration: International population movements in the modern world, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Friberg J. H., Eldring L., Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden, Fafo-rapport 2011:27.

Frieberg J. H., Dølvig J. E., Eldring L. (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst-og Sentral-Europa, Temanotat, Norges forskningråd, Oslo.

Frieberg J. H., Elgvin O., Djuve A. B., Innvandrerne som skulle klare seg selv, Fafo-rapport 2013:31.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2015, https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04, 15.06.2015.

NOU: 2011:7, Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid.

Kivisto P. (2001), Theorizing transnational immigration: a critical review of current efforts, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 24, nr 4, s. 549-577.

Kvale S., Brinkmann S. (2009), Interwiews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, SAGE.

Landman T., Robinson N. (2009), The SAGE Handbook of Comparative Politics, SAGE.

Nowiak W. (2011), Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Poznań.

Ødegård A. M., Andersen R. K., Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri, Fafo-notat 2011:21.

Schwenken H. (2005, January), „Domestic slavery” versus „Workers’ rights”: Political mobilizations of migrant domestic workers in the European Union (Working Paper 116), University of Kassel, Centre for Comparative Immigration Studies, University of California, Kassel.

Weiss R. S. (1995), Learning from strangers. The Art and Method of Qualitative Interview Studies, The Free Press.