Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus
PDF

Słowa kluczowe

Program Rodzina 500 plus
polityka prorodzinna
polityka demograficzna
wsparcie Państwa w wychowywaniu dzieci

Jak cytować

Puślecki, D. (2016). Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus. Przegląd Politologiczny, (3), 79–92. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.5

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania było określenie ratio legis Programu 500 plus w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W artykule podkreślono, że przez wiele lat trudno doszukać się skutecznych mechanizmów oddziaływania polityki prorodzinnej w Polsce. Ukazano prawne, ekonomiczne i systemowe przyczyny aktualnego kryzysu demograficznego. Opracowanie stanowi omówienie obowiązujących rozwiązań oraz analizę rzeczywistego celu nowo wprowadzonej regulacji prawnej. W konkluzji autor stwierdza, że podjęte prace legislacyjne to milowy krok w zakresie polskiej polityki prorodzinnej, choć są to rozwiązania nie pozbawione wad. Program 500 plus należy potraktować wspomagająco, nie zaś jako kluczowe narzędzie polityki demograficznej Polski.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.5
PDF

Bibliografia

Boni M. (2011), Młodzi, Warszawa.

Departament rynku pracy, Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2014 r. MPiPS, Wydział analiz i statystyki, Warszawa maj 2015 r. wyd. elektr.

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2013 (2012), GUS.

Kotowska I. (2014), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa.

Kotowska I. (2013), Diagnoza Społeczna 2013 – Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Warszawa.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 21 września 2015 r.

Praca a obowiązki rodzinne w 2010 roku (2012), GUS, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2014–2050 (2014), GUS, Warszawa.

Puślecki D. (2012), Z rozważań nad kwestią wieku emerytalnego w Polsce, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, Warszawa

Puślecki D. (2015), Nowa konstrukcja zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego rolników, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, Warszawa.

Raport Komisji Europejskiej Employment In Europe 2010,

Raport OECD Doing better for families, 2011.

Rocznik Demograficzny 2015, GUS.

Sleebos J. (2003), The Low Fertility Rates in OECD Countries, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers nr 15.

Surdej A. (red) (2015), Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Raport Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.

Szukalski P. (2009), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, „Folia Oeconomica”, nr 231.

Szukalski P. (2012), Wielodzietność we współczesnej Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna”, nr 4.

The World of Factbook 2015, www.cia.gov.com.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz. U. 2016, poz. 195.

Uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Druk Sejmowy 216.

Waligórska M. i inni (2013), Przekrojowy współczynnik dzietności w miastach i na wsi w latach 1990–2013, GUS.

Wawryniuk A., Najważniejszy czynnik demograficzny, Sprawy Nauki, ISSN 2081-8947 wyd. elekt. (2014).