Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa
PDF

Słowa kluczowe

instytucje państwa
bank centralny
polityka gospodarcza

Jak cytować

Kraś, I. (2016). Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa. Przegląd Politologiczny, (3), 159–170. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.11

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Radzie Polityki Pieniężnej. Celem opracowania jest analiza ustrojowej pozycji Rady. Określenie statusu prawnego RPP stanowi początek rozważań. W dalszej części przedstawiono model kadencyjności i skład osobowy RPP. W tym kontekście omówione zostały propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o NBP. Istotną częścią artykułu jest kwestia wymogów merytorycznych stawianych członkom RPP. Podkreślają one pozycję Rady na tle innych organów państwa. Zakończenie zawiera wnioski potwierdzające, że RPP to szczególny organ państwa. Autor wskazuje również, że należałoby dokonać pewnych zmian wzmacniających działanie RPP, a mianowicie konstytucyjnie uregulować liczbę wybieranych do niej członków przez uprawnione do tego organy i uregulować kwestie kompetencji prawotwórczych.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.11
PDF

Bibliografia

Banaszak B. (2009), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Knosola E., Stasikowski R. (2010), Status Narodowego Banku Polskiego w systemie organów państwa, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(96).

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kosikowski C. (2002), Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), „Państwo i Prawo”, nr 11(681).

Kraś I. (2013), Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997–2010, AJD, Częstochowa.

Notatka dla Ministerstwa Finansów dotycząca projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz niektórych ustaw (2013), Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Warszawa, dnia 25 października.

Projekt zmiany ustawy o NBP z dnia 22 grudnia 2014 r.

Sagan S., Serzhanova V. (2011), Nauka o państwie współczesnym, LexisNexis, Warszawa.

Stanisławiszyn P. (2011), Powołanie i odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawie o Narodowym Banku Polskim, „Ekonomia i Prawo”, t. VII.

Trzciński J. (1974), Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, ze zm.).

Winczorek P. (2011), Nauka o państwie, Liber, Warszawa.

Wojtyczek K. (2001), Władza wykonawcza w Polsce: dualistyczna czy wieloczłonowa?, „Państwo i Prawo”, nr 12(670).

Wyniki głosowania członków RPP z dnia 4.03.2015 r. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/glosowania.html.

Wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r. przepisy przyznające Marszałkowi Sejmu prawo nadawania statutu Najwyższej Izbie Kontroli oraz powoływania wiceprezesów i członków Kolegium NIK, syg. K 21/98, OTK ZU, nr 7/1998.

Wyrok TK z dnia 24 listopada 2003 r. konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim, dotyczących długości trwania kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej, syg. 26/03, OTK ZU, nr 9a/2003.

Zubik M. (2005), Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Przegląd Sejmowy”, nr 4(69).

Zubik M. (2002), Wybrane problemy dotyczące statusu prawnego Marszałka Sejmu, „Przegląd Sejmowy”, nr 4.

Zubik M. (2001), Narodowy Bank Polski (Analiza konstytucyjno-ustrojowa), „Państwo i Prawo”, nr 6.