Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie publicznym transportem miejskim
obszary funkcjonalne dużych miast
partycypacja obywatelska
nowe technologie w transporcie miejskim

Jak cytować

Tomaszyk, M. (2016). Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego. Przegląd Politologiczny, (4), 207–228. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.16

Abstrakt

Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych. Mając na względzie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania polityki transportowej współczesnych miast, działania w tym obszarze stanowią wyzwanie polegające na standaryzacji oferty przewozowej, dopasowaniu jej do potrzeb przewozowych i oczekiwań mieszkańców nie tylko pojedynczych miast, ale całych obszarów metropolitalnych. Jednym ze sposobów na dopasowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych jest jej bieżące koordynowanie w oparciu o diagnozę i analizę zgłaszanych postulatów przewozowych. W znacznie szerszym kontekście polityka informacyjna organizatorów i operatorów publicznego transportu publicznego wpisuje się w elementy nowoczesnego zarządzania obszarami miejskimi i spełnia postulaty koncepcji smart city. Ponadto otwartość podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie transportem miejskim stanowi przykład deliberacyjnych metod wspierania władz samorządowych w zarządzaniu miastem. Autor podejmuje temat aktywności zarządzających jednostkami odpowiedzialnymi za transport publiczny na rzecz partycypacji obywatelskiej na obszarach funkcjonalnych: Berlina, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Lipska i Stuttgartu.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.16
PDF

Bibliografia

Berlin Smart, https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/technologiezentren-zukunftsorte-smart-city/smart-city/, 1.06.2016.

Cohen B. (2011), The Top 10 Smart Cities On The Planet, Fast Company.

Filip A. (2015), Miasto jako struktura sieci współzależnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach”, nr 217.

Gaczek W. (2013), Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu, w: Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, red. W. Kisiała, B. Stępiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

http://www.delab.uw.edu.pl/smart-governance-2/, 3.07.2016r.

http://www.stuttgart-steigt-um.de/.

http://www.ztm.waw.pl/?c=674&l=1, 14.07.2016r.

Indeks Smart City (Ośrodek Wiedeński), http://www.smart-cities.eu/benchmarking.html.

Leipzig Smart, http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/stadterneuerungsprojekte/eu-projekt-triangulum/, 20.05.2016.

MDV über uns, https://www.mdv.de/ueber-uns/der-verkehrsverbund/, 12.12.2016.

Nachhaltig Mobil in der Region Stuttgart, www.vvs.de.

Piłat-Borcuch M. (2016), Socjologia miasta jako źródło wiedzy na temat zarządzania miastem, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae”, Rok 16, nr 2/2012.

Rejestr związków międzygminnych z dnia 5 czerwca 2007, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 109 z dnia 19 czerwca 2007.

Scholl H. J., Scholl M. C. (2014), Smart governance. A Roadmap for research and Practice, In iConference 2014 Proceedings, p. 163–176, doi: 10.9776/14060.

Sroka J. (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław.

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Krakowski obszar metropolitalny wyznaczony na podstawie Uchwały nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarzadzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE, Katowice.

Szołtysek J. (2009), Podstawy logistyki miejskiej, Katowice.

Szymańska D., Korolko M. (2015), Inteligentne miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń.

Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego.

Turzyński M. (2015), Analiza delimitacji gdańskiego obszaru metropolitalnego i jego stref, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 29.

Uchwała nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego.

Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Gdańsk.

Viechnicki P., Khuperkut A. i in. (2015), The promise of smart mobility, Deloitte University Press, http://dupress.com/articles/smart-mobility-trends/, 10.07.2016.

What is SMART Governance?, za: http://s157937330.websitehome.co.uk/static/default.asp, 3.07.2016.

Zahlen, Daten, Fakten, Begleitheft zum Verbundbericht 2015.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.