Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego

Main Article Content

Zdzisław W. Puślecki

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest przedstawienie istotnej kwestii stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa żywnościowego. W UE ochrona zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i roślin na każdym etapie procesu produkcji żywnościowej ma priorytetowe znaczenie. Problem ten jest ściśle związany z nadmierną niestabilnością cen surowców, w tym także artykułów żywnościowych, co wpływa zarówno na producentów, jak i na konsumentów i wywołuje poważne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego. Warto podkreślić, że w okresie charakteryzującym się nagłymi zmianami cen żywności, takim jak lata 2007–2008, nastąpiło pogorszenie sytuacji żywnościowej w wielu ubogich krajach rozwijających się. Przewidywano, że wzrost cen żywności z 2010 r. może doprowadzić do dalszego rozszerzenia się zjawiska niedożywienia, zapotrzebowania na pomoc humanitarną oraz dalszej intensyfikacji napięć i niepokojów społecznych wśród słabszych konsumentów na świecie. Ważną rolę w zmianie tej sytuacji może odegrać Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Unia Europejska. Kwestie bezpieczeństwa żywnościowego także dla Unii Europejskiej są równocześnie niezwykle ważne i aktualne zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, Z. W. (2016). Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego. Przegląd Politologiczny, (4), 169-178. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Zdzisław W. Puślecki, Poznań

profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe w zakresie: teorii handlu międzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności i konkurencyjności Polski w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej. Członek rad i kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych; członek międzynarodowych
grup naukowo-badawczych; członek krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, takich jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polish European Community Studies Association – European Community Studies Association (ECSA), Association for the World Refugge Problem (AWR) z siedzibą w Vaduz (Lichtenstein), International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), International Political Studies Association (IPSA), International Studies Association (ISA), University of Arizona,Tucson, Arizona, USA, International Association of Business Leaders (IABL) Inc. USA, Scientific Advisory Board – Institut Carlemany d’Estudios Europeos de la Universitat International de Catalunya (UIC), Barcelona, Hiszpania. Autor lub współautor 649 prac twórczych w tym 28 książek i monograficznych publikacji elektronicznych, 250 rozdziałów w książkach, 102 artykułów w czasopismach naukowych, 22 innych publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, 44 recenzji wydawniczych.

Referencje

 1. Agricultural Trade and its Importance (2006), European Commission, Brussels.
 2. Alt J. E., Frieden J., Gilligan M. J., Rodrik D., Rogowski R. (1996); The Political Economy of International Trade: Enduring Puzzles and an Agenda for Inquiry, “Comparative Political Studies”, no. 29.
 3. Alt J. E., Gilligan M. J. (1994), The Political Economy of Trading States, “Journal of Political Philosophy”, no. 2.
 4. Ceny żywności w Europie oraz stanowiący jego uzupełnienie dokument roboczy służb Komisji SEC, 2008, COM, 821.
 5. Desai R. M., Vreeland J. R. (2011), Global Governance in a Multipolar World: The Case for Regional Monetary Funds, “International Studies Review” 13, March, s. 109–121 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376 of 27.12.2006, Preambuła, pkt 5.
 6. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376 of 27.12.2006.
 7. Documents 2010/11, seoulsummit_declaration.pdf.
 8. EU Trade in Agriculture (2006), European Commission, Brussels.
 9. Fukuda-Parr S. (2011), Theory and Policy in International Development: Human Development and Capability Approach and the Millenium Development Goals, “International Studies Review”, 13, March, s. 122–132.
 10. Goldstein J. (1989), The Impact of Ideas on Trade Policy: The Origins of U.S. Agricultural and Manufacturing Policie, “International Organization”, no. 43.
 11. Goldstein J. S. (2001); International Relations, Fourth edition, Longman, New York.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet z perspektywy „Europy 2020”, COM(2011)500 wersja ostateczna z 29.6.2011.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM (2010)672 wersja ostateczna z 18.11.2010.
 14. Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej Unii Europejskiej z 18.3.2011.
 15. Lister M. (2003), EU Development Policymaking in a Globalizing World, EADI conference, EU in the World, Brussels, May 19.
 16. Maxwell S., Engel P. (2003), European Development Cooperation to 2010, Overseas Development Institute, Working Paper nr 219.
 17. Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE, COM 629, 2010.
 18. Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, COM 591, 2009.
 19. Puślecki Z. W. (2008), Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, “Journal of Global Change and Governance”, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, vol. I, no. 4, Autumn.
 20. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 r., 2011/2015(INI).
 21. Rifkin J. (2004), The European Dream, Penguin, New York.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
 23. Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami, 25 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 2.2.2011 COM 2011.
 24. Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, COM 127, 2010.
 25. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Bezpieczeństwo żywności (2014) Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Dział Informacji dla Obywateli 1049 Bruksela BELGIA, tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r., Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.