The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time
PDF (English)

Słowa kluczowe

prawo pracy
czas pracy
równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

Jak cytować

Ludera-Ruszel, A. (2016). The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time. Przegląd Politologiczny, (4), 143–154. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.11

Abstrakt

Zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy pozostaje pilną kwestią, z jaką zmierzyć się musi Europa w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa, które jest postrzegane w kategoriach zagrożenia dla sytuacji społeczno-gospodarczej państw europejskich. Tymczasem w 2012 r. stopień partycypacji kobiet na rynku pracy był aż o 12,2% mniejszy od mężczyzn. Polska znalazła się w grupie państw o największej różnicy w udziale między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. Jedną z przyczyn niższej aktywności zawodowej kobiet są trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Dla kobiet macierzyństwo oznacza długotrwałe bezrobocie, a nawet rezygnację z pracy zawodowej, w przypadku trudności z powrotem na rynek pracy. Prawo pracy może wpływać pozytywnie bądź negatywnie na sytuację kobiet na rynku pracy. W tym zakresie istotne znaczenie mają przepisy dotyczące czasu pracy. W oparciu o analizę obowiązujących regulacji Kodeksu pracy z zakresu czasu pracy podjęte rozważania koncentrują się na dostępnych sposobach zarządzania czasem pracy przez pracownikaw kontekście możliwości łączenia pracy zawodowej z realizacją obowiązków rodzinnych.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.11
PDF (English)

Bibliografia

Beauregad T. A. (2009), Making the link between work-life balance practices and organizational performance, “Human Resource Management Review”, vol. 19.

Dubownik A. (2004), Regulaminy pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Sytuacja pracodawców niezobowiązanych do ustalania regulaminów, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, no. 3.

Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, http://eurofound.europa.eu/publications/report/2013/other/working-time-and-worklifebalance-in-a-life-course-perspective, 16.10.2015.

European Comission (2013), EU Employment and Social Security. Quarterly Review. Special Supplement on Demographic Trends, Eurostat, European Commission, Luxembourg, www.ec.europa. eu, 06.10.2015.

European Comission, Female labour market participation, p.1, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/31_labour_market_participation_of_women.pdf, 18.10.2015.

European Commission (2010), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European and Social Committee and the Committee of the Regions Reviewing the Working Time Directive (second-chase consultation of the social partners at European level under article 154 TFUE), {SEC(2010) 1610 final}.

Eurostat (2008), Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, Eurostat, Statistic in focus 72, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF, 13.10.2015.

Eurostat (2012a), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej, Eurostat Statistical books, table 1.1, p. 18, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/ER2012/final_statystyczny_portret_UE_pl.pdf, 10.12.2015.

Góral Z. (ed.), Stefański K. (2008), Czas pracy, Lex 2013, Lex/el., in:, M. B. Rycak, Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa.

GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008–2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf, 14.10.2015.

Kahn-Freund O. (1979), Arbeit und Recht, Band Verlag.

Kaleta J. (2013), Jak wprowadzić ruchomy czas pracy – poradnik krok po kroku, Lex Omega/el.

Ludera-Ruszel A. (2014), Ruchomy czas pracy – szansa czy zagrożenie dla pracowników, „Monitor Prawa Pracy 2014”.

Nałęcz A. (1997), Czas pracy, Gdańsk.

Pisarczyk Ł. (2011), in: Kodeks pracy. Komentarz, ed. L. Florek, Lex/el.

Plantega J., Remery C. (2010), Flexible working time arrangements and gender equality. A comparative review of 30 European countries, European Union, http://ec.europa.eu/social/main.jspcatId=738&langId=en&pubId=585&type=2&furtherPubs=no, 15.10.2015.

Rayer C. (2012), The review of the EU Working Time Directive – mediating flexibility and security: the dialogue of the European legislator, the ECJ and social partners, http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/91426/91426.pdf?sequence=1, 12.10.2015.

Rączka K. (2004), Ustalanie systemów i rozkładu czasu pracy na gruncie kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, no. 4.

Rosa A. (2011), Pakiet antykryzysowy – zmiany dla pracodawców, ABC, Lex Omega/el.

Rycak M. B. (2009), Planowanie i rozliczanie czasu pracy, ABC, Lex/el.

Shagvaliyeva S., Yazdanifard R. (2014), Impact of Flexible Working Hours on Work-Life Balance, “American Journal of Industrial and Business Management”, vol. 4, p. 2.

Silim A., Stirling A. (2014), Report. Women and flexible working. Improving female employment outcomes in Europe, Institute for Public Policy Research, p. 23.

Skąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Kraków, Lex/el.

Sobczyk A. (2005), Zasady prawnej regulacji czasu pracy, ABC, Lex/el.

Stanibuła B. (2005), Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, no. 8.

Żołędowski C. (2012), Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy polityki społecznej. Studia i Dyskusje”, vol. 17.