Płynna demokracja
PDF

Słowa kluczowe

demokracja
płynna demokracja
demokracja przedstawicielska
demokracja bezpośrednia

Jak cytować

Piechocki, M. (2018). Płynna demokracja. Przegląd Politologiczny, (4), 25–38. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.2

Abstrakt

Rozwój nowych technik komunikowania umożliwia polityczną partycypację wszystkim obywatelom, którzy wyrażają taką chęć. Rozmaite pomysły wykorzystujące nowe media sprzyjają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej. Przełamanie monopolu mediów tradycyjnych czy mainstreamowych pozwala ujawnić alternatywne dyskursy, którym dotychczas odmawiano miejsca w środkach przekazu. Pozwala to również ujawnić się grupom, które mogą wreszcie uczestniczyć w debacie publicznej. Ponieważ uczestnictwo w debacie warunkowane jest interaktywnością, Internet i rozmaite platformy służące debacie i podejmowaniu decyzji są coraz szerzej stosowane przez przedsiębiorstwa, ale również instytucje państwowe. Płynna demokracja jest pomysłem na połączenie demokracji bezpośredniej z przedstawicielską. Dzięki aplikacjom umożliwiającym obywatelom inicjowanie, śledzenie i udział w debacie osiągnąć można maksymalne zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. Stąd płynna demokracja jest szansą na urzeczywistnienie idei faktycznego udziału każdego obywatela w procesach decyzyjnych, czego brak wskazywany jest teraz często przez zniechęconych do wyborów, zwłaszcza młodych ludzi. Nie podważają oni przecież idei demokracji, a jedynie jej obecną formę i kondycję.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.2
PDF

Bibliografia

Bailey O. G„ Cammaerts B„ Carpentier N. (2012), Media alternatywne, Kraków.

Barlow J. P,,A Declaration o f the Independence o f Cyberspace, https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, 15.08.2013.

BieberC., Leggewie C. (2012), Unter Piraten: Erkundungen in einerneuenpolitischen Arena, Bielefeld.

Bjamason B. (2013.03.29), lcelandś ‘crowd-sourced’constitution is dead, http://studiotendra.com/2013/03/29/icelands-crowd-sourced-constitution-is-dead/, 10.06.2013.

Brown W. (2012), Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami, w: Co dalej z demokracją?, red. G. Agamben i in., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Chadwick A. (2009), Web 2.0: New Challenges for the Study of E-Democracy in an Era oflnformational Exuberance, http://newpolcom.rhul.ac.uk/storage/chadwick/ChadwickWeb_2.0_New_Challenges_for_the_Study_of_E-Democracy_I-S_2009.pdf, 20.09.2013.

Chadwick A., May C. (2013.07.24), Interaction Between States and Citizens in theAge of the Internet: „E-Government" in the United States, Britain and the European Union, http://newpolcom.rhul.ac.uk/storage/chadwick/Chadwick_May_E-Govemment_Govemance 2003.pdf.

Dahl R. (1995), Demokracja i jej krytycy, Warszawa.

Dessi G. (2013.04.26), Whenpolitics strike back: the endofthe Icelandic constitutional experiment?, http://www.opendemocracy.net/giulia-dessi/when-politics-strike-back-end-of-icelandic-constitutional-

experiment, 10.06.2013.

Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków.

Grabowska S. (2009), Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów.

Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa.

Hagen M. (2013.08.15), A Typology o f Electronic Democracy, http://www.martin-hagen.net/pub/typology.html.

Indraszczyk A. (2010), Demokracja bezpośrednia - mit czy realna możliwość?, w: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wyd. UMCS, Lublin.

Jakubiak Ł. (2010), Kantonalne zgromadzenia ludowe w Szwajcarii.„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4, Poznań.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji, Warszawa.

Klein M. (2013.09.26), Yerbindung von eDemocracy und Kommunaherfassung, „eGovernment Computing”, http://www.egovemment-computing.de/projekte/articles/390664.

Książkiewicz S. (2010), Wpływ Web 2.0 na procesy komunikacji politycznej, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, Warszawa.

Kuehnelt-Leddihn von E. (2008), Demokracja — opium dla ludu?, Wrocław.

LiąuidFeedback lnteractive Democracy (2013.06.11), http://liquidfeedback.org.

Lutz G. (2011), Inicjatywa obywatelska jako metoda kontroli politycznej w Szwajcarii, w: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa.

Łakomy M. (2013), Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków.

Marczewska-Rytko M. (2001), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin.

Marąues H. (2011), Liquid Democracy - Zwischen reprasentativer und direkter Demokratie Grundlagen, Umsetzungen und Diskussion bezuglich Chancen und Gefahren, „Sociology in Switzerland: Democracy in Politics and Social Life”, Zurich, socio.ch/demo/t marques.pdf,

09.2013.

Mitmach-Demokratie: Erster Landkreis fuhrt Liąuid Feedback ein, Spiegel-Online (2013.06.30), „Spiegel-Online", http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landkreis-friesland-fuehrt-liquid-feedback-ein-a-843873.html.

Nowak J. (2011), Aktywność obywateli Online. Teorie a praktyka, Lublin.

Promise and Problems of E-Democracy. Challenges o f Online Citizen Engagement (2003), OECD.

Rawls J. (1994), Teorie sprawiedliwości, Warszawa.

Reinbold F. (2013.06.30), Piratenideen in der Provinz: Alle Friesen an die Laptopsl, „Spiegel-Online, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/liquid-friesland-als-experiment-in-basisdemokratie-a-840048.html.

Sartori G. (1994), Teoria demokracji, Warszawa.

Saward M. (2008), Demokracja, Warszawa.

Schumpeter J. A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.