W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego
PDF

Słowa kluczowe

system handlu międzynarodowego
modyfikacja

Jak cytować

Puślecki, Z. W. (2018). W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego. Przegląd Politologiczny, (4), 59–84. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.4

Abstrakt

Celem głównym opracowania było przedstawienie konieczności doskonalenia systemu i reform handlu międzynarodowego. Celami szczegółowymi natomiast było ukazanie możliwości powstania nowego modelu funkcjonowania WTO, ograniczania neoprotekcjonizmu rolnego UE, konieczności zmian systemu płatności bezpośrednich wynikających ze zobowiązań Wspólnej Polityki Rolnej UE wobec WTO, zagadnień bezpieczeństwa żywnościowego, doskonalenia łańcucha dostaw żywności oraz wzrostu znaczenia porozumień bilateralnych i rozwiązań normatywnych, wzrostu roli i znaczenia grupy G-20 jako ważnej i wpływowej instytucji globalnej, a także konieczności zwiększania integralności i przejrzystości instrumentów pochodnych na rynkach towarowych. Podłożem niepowodzeń Rundy Doha WTO, było zdecydowane stanowisko krajów rozwijających się dotyczące zmniejszenia subsydiowania rolnictwa przez państwa wysoko rozwinięte oraz różnice zdań między USA i UE w kwestii poziomu ograniczenia subsydiów rolnych. W perspektywie funkcjonowania WTO istotna jest potrzeba osłabienia neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej i dalsze dostosowywanie mechanizmów tej polityki do nowych uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej i reguł WTO. Szczególnym wyzwaniem jest również zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywności. UE powinna przyczynić się do poprawy funkcjonowania rynku żywności na poziomie światowym, regionalnym i globalnym, zapewniając także większą przejrzystość rynkową. We współczesnym wielobiegunowym świecie, coraz większego znaczenia nabierają porozumienia i więzi regionalne, a po fiasku Rundy Doha także bilateralne. Ponadto, co jest istotne z punktu widzenia teoretycznego, szczególnie w przypadku państw rozwijających się, osłabieniu ulegają uzasadnienia względów praktycznych, a zwiększa się znaczenie rozwiązań normatywnych. W przyszłości, w wyniku niezbędnych reform, WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także, bardziej niż dotychczas, wspierać rozwój państw rozwijających się, głównie poprzez aid fo r trade. W kwestiach finansowych i handlu międzynarodowego wyraźnie wzrosła rola i znaczenie grupy G-20. Zarówno WTO, jak i grupa G-20 powinny wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących otwarty handel międzynarodowy, rozszerzający dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie otwartych zasad handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie równocześnie legitymizacja funkcjonowania grupy G-20.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.4
PDF

Bibliografia

Acharya A. (2011), Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sevreignty, Regionalismn, and Rule-Making in the Third World, „International Studies Quarterly” Journal ofthe International Studies Association, Vol. 55, No. 1, March.

Agricultural Trade and its Importance (2006), European Commission, Brussels.

Alt J. E., GilliganM. J. (1994), The Political Economy ofTrading States, „Journal of Political Philosophy”, No. 2.

Alt J. E., Frieden J., Gilligan M. J., Rodrik D., Rogowski R. (1994), The Political Economy of International Trade: Enduring Puzzles and an Agenda for Inąuiry, „Comparative Political Studies”, No. 29.

Anderson K., Martin W. (2005), Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, „The World Economy”, Vol. 28, No. 9.

Axelrod R. S., Downie D. L., Vig N. J. (Editors) (2005), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.

Axelrod R. S., Vig N. J., Schreurs M. A. (2005), The European Union as an Environmental Governance System, in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds. R. S. Axelrod, D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.

Badinger H. F., Breuss F., Schuster P., Sellner R. (2008), Macroeconomic Effects o f the Services Directive, w: ServicesLiberalisation in theInternalMarket, eds. F. Breuss, G. Fink, S. Griller, European Community Studies Association of Austria (ECSA Austria) Publication Series, Vol. 6, Springer, Wien.

Bell B. Ch. (2009), Transitional Justice, Interdisciplinary and the State o f the „Field” or „Non-Field", „The International Journal of Transitional Justice” 3 (1).

Birchfield V. (2008), Dueling Imperialsim or Principled Policies? A Comparative Analysis of EU and US Aproaches to Trade and Development, in: North and South in the World Political Economy, eds. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Bordo et al. (2001), IMF World Economic Outlook, January 2009.

Broszkiewicz M. (2012), Alternative Investment in China - a Solutionfor Investment at a Time ofthe Modern Financial Crisis, „Ekonomia Economics” Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, nr 3(20).

Budżet z perspektywy „Europy 2020" (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011) 500 wersja ostateczna z 29.06.2011.

Burenstam-Linder S. (1980), How to Avoid a New International Economic Disorder, „World Economy”, November 3, Vol. 3.

Caughlin C. C., Chrystal K. A., Wood G. E. (1995), Protectionist Trade Policies: A Survey ofTheory, Evidence, andRationale, in: International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, 3rd edition, eds. J. A. Frieden, D. A. Lake, St Martin’s Press, New York.

Ceny żywności w Europie oraz stanowiący jego uzupełnienie dokument roboczy służb Komisji SEC (2008), COM 821.

Christian H. (2008), Determinants o f Agricultural Protection in an International Perspective: The Role o f Political Institutions, 12th European Congress of Agricultural Economists, Ghent.

COM (2009) 207 z 30.04.2009.

COM (2010) 484 z 15.09.2010.

Corden W. M. (1974), Trade Policy and Economic Welfare, Clavendon Press, Oxford.

Desai R. M., Vreeland J. R. (2011), Global Governance in a Multipolar World: The Casefor Regional Monetary Funds, „International Studies Review”, 13, March, s. 109-121.

Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the intemal market, OJ L 376 of 27.12.2006.

Documents (2010/11), seoulsummit_declaration.pdf.

Dwyer I., Guyomard H. (2008), International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis, in: Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture, eds. E. Kaditi, J. Swinnen, Centre for European Policy Studies, Brussels.

Dyrektywa (2003), 2003/6/WE (Dz. U. L 96 z 12.04.2003).

Dyrektywa (2004), 2004/39/WE (Dz. U. L 145 z 30.04.2004).

Eichengreen B., 0 ’Rourke K , What do the new data tell us, Vox 8 March 2010, and A tale o f two depressions: now and then, Vox, 6 April 2009, www.voxeu.org/index.php?q=node/324#jun09.

Elsing M. (2006), The EUs Common Commercial Policy, Macmillan, Burlington.

EU Trade in Agriculture (2006), European Commission, Brussels.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf (data odczytu: maj 2012).

Faure M., Lefevre J. (2005), Compłiance with Global Environmental Policy, in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds. R. S. Axelrod, D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.

Flory T. (1999), L 'organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles.

Forsythe D. P. (2011), Humań Rights and Mass Atrocities: Revisiting Transnational Justice, „International Studies Review” 13, March.

Freeman III A. M. (2003), Economics, Incentives, andEnvironmental Policy, in: Environmental Policy: NewDirections fo r the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig, M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.

Fukuda-Parr S. (2011), Theory and Policy in International Development: Humań Development and Capability Approach and the Millenium Development Goals, „International Studies Review”, 13, March, s. 122-132.

Gascuel A. (1979), Les illusions du Tokyo Round, „Perspectives”, 19.04.

Goldstein J. (1989), The Impact ofldeas on Trade Policy: The Origins ofU.S. Agricultural and Manufacturing Policie, „International Organization”, No. 43.

Goldstein J. S. (2001), International Relations, Fourth edition, Longman, New York.

Grunding F. (2006), Pattern o f International Cooperation and the Explanatory Power o f Relative Gains. An Analysis o f Cooperation on Global Climate Change, Ozone Deplation and International Trade, „International Studies Quarterly”, The Journal ofthe International Studies Association, Vol. 50, No. 4, December.

Hart S. L. (1997), Beyond Greening: Strategies fo r a Sustainable World, „Harvard Business Review” 75, January-February.

Hempel L. C. (2003), Climat Policy on the Installment Plan, in: Environmental Policy: New Directionsfor the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.

Hertel T. W., Winters L. A. (2005), Estimating the Poverty Impacts o f a Prospective Doha Development Agenda, „World Economy”, August 28 (8).

HoekmanB. M., Kostecki M. M. (2001), The political economy ofthe world trading system; the WTO and beyond, Oxford University Press, Oxford.

Holland M. (2003), The European Union and the Third World, Palgrave, New York.

Hsieh C. (1973), Measuring the Effects o f Trade Expansion on Employment. A Review o f some research, „International Labour Review”, January.

Huges B. B., Irfan M. T. (2008), Assessing Strategies fo r Reducing Global Poverty, in: North and South in the World Political Economy, eds. R Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

IOSCO, Task Force on Commodity Futures (2010), sprawozdanie dla grupy G-20, listopad.

Kelton M. (2012), Global Trade, in: R. Devetak, A. Burkę, J. George, An Introduction to International Relation, Cambridge University Press, New York.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Budżet z perspektywy „ Europy 2020 ", COM (2011) 500 wersja ostateczna z 29.06.2011.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM (2010) 672 wersja ostateczna z 18.11.2010.

Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej Unii Europejskiej z 18.3.2011.

Krugman P. (2012), Powrót recesji kryzys roku 2008, przełożył M. Ruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Lister M. (2003), EUDevelopment Policymaking in a Globalizing World, EADI conference, EU in the World, Brussels, May 19.

Loubet A. (2008), Unijna Wspólna Polityka Rolna (WPR) i francuska koncepcja je j doskonalenia, 5.08, http://globaleconomy.p1/content/view/2592/6/.

Maxwell S., Engel P. (2003), European Development Cooperation to 2010, Overseas Development Institute, Working Paper No. 219.

Meijlli van F. J., Tongeren van E. (2003), Trade Liberalization and Developing Countries under the Doha Round, Tinbergen Institute Discussion Paper.

Michałek J. J., Wilkin J. (2008), Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR, w: Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku, UKIE, Warszawa.

Neu C. R., Simon E. (1979), TheEffectys ofTokyo Round ofMultilateral Trade Negotiations on the US Economy. An Updated View, Washington (July).

Nielson D. L. (2003), Supplying Trade Reform: Political Institutions and Liberalization in Middle- Income Presidetial Democracies, „American Journal of Political Science” 47.

Olson M. (1986), The Exploitation and Subsidization o f Agriculture in Developing and Developed Countries, in: Agriculture in a Turbulent World Economy, eds. A. Maunder, U. Renborg, Aldershot, Gower, U.K.

Paige A. (2009), How „ Transition ” Reshaped Humań Rights: A conceptual History of Transitional Justice, „Humań Rights Quarterly” 31 (2).

Patrick S. (2008), „Failed” States and Global Security: Empirical Quesdons and Policy Dilemas, in: North and South in the World Political Economy, eds. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia, s. 227-253.

Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku (2008), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa.

Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE (2010), COM (2010) 629.

Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje (2008), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa listopad.

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2009) 591 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 28.10.2009, lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lngl=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503778:cs&page= (data odczytu: maj 2012).

Press D., Mazmanian D. A. (2003), Understanding to a Sustainabłe Economy, in: Environmental Policy: New Directions fo r the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig, M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.

PuśleckiZ. W. (2009), The Changes in theForeign Trade Policy within WTO System,Ne w York, USA.

Puślecki Z. W. (2006), The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy, in: Business Interaction in a Global Economy, eds. M. Kozłowski, A. Kacprzyk, Copyrights by Congress of Political Economists, USA, Wilkes-Beijing.

Puślecki Z. W. (2009), The Liberalisation and Protectionists Trends in the Global Trade Regime, in: Globalisation and Institutional Development, eds. J. Sepp, D. Frear, Wilkes-Barre, USA.

Puślecki Z. W. (2001), System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Puślecki Z. W. (2008), Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, „Journal of Global Change and Govemance”, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, Vol. I, No. 4, Autumn.

Puślecki Z. W. (2002), Non-Governmental Organizations and the Liberalization o f Global Trade Policy Under GATT/WTO, in: The United States and Europę: Policy Imperative in a Globalizing World, ed. H. M. Hensel, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, Burlington, USA.

Puślecki Z. W. (2003), Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, in: Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, ed. S. Nagel, Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford.

Puślecki Z. W. (1985), Wechselbeziehungen zwischen den strukturellen Yeraenderungen in der Weltwirtschaft und dem Protektionismus in der Europaeischen Gemeinschaft, in: Structural Changes in the European Community/Strukturwandel in der Euro-paeischen Gemeinschaft, eds. A. Stępniak, M. R. Will, Ośrodek Badań EWG, Uniwersytet Gdański, Europa-Institut, Universitaet des Saarlandes, Gdańsk-Saarbruecken, s. 313-321.

Ragazzi I., Egger M. (2010), Nach der Doha Rundę. Elemente fuereine neue WTO Agenda, Dokument 19. Marz, http://www.alliancesud.ch/de/publicationen,downloads/dokument- 19-3-2010-web.pdf.

Ray E. J., Marvel H. P. (1984), ThePattern ofProtection in theIndustrialized Worlds, „The Review of Economics and Statistics” No. 3.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 r., 2011/2015(INI).

Rifkin J. (2004), The European Dream, Penguin, New York.

Rodrik D. (1995), Political Economy of Trade Policy, in: Handbook of International Economics, Vol. 3, eds. G. Grossman, K. Rogoff, Elsevier Science, Amsterdam.

Rodrik D. (1998), Why do Open Economies Have Bigger Governments?, „Journal of Political Economy” 106, s. 997-1032.

Rodrik D. (1999), The new global economy and developing countries, ODC, Washington.

Rogowski R. (1989), Commerce and Coalitions. How Trade Affects Domestic Political Arrangements, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Rogowski R. (1987), Political Cleavages and Changig Exposures to Trade, „American Political Science Review”, No. 81 (4), s. 1121-1137.

Rosser A. (2006), The Political Economy o f the Resource Course: A Literature Survey, IDS - Institut for Development Studies, Brighton, Working Paper No. 268.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Schreyer M. L., Metz L. (2009), Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej, Studium wykonalności, Tom 3, Wydawca: Fundacja im. Heinricha Boella. Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 2.02.2011, KOM (2011) 25 wersja ostateczna.

Stiglitz J. E., Charlton A. (2007), Fair trade-szansa dla wszystkich (przeł. A. Szeworski), PWN, Warszawa.

TaskForce on Commodity Futures Markets. Report to the G20, OlCU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission, June 2010 (2010), http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf (data odczytu: maj 2012).

The Seoul Summit Document, November 12, 2010 (2010), www.seoulsummit.kr/outcommes, Seoul Summit official website, University of Toronto Library and the G20 Research Groups at the University, July 30, 2012.

Thies C. G., Porche S. (2007), Crawfish Tails: A Curious Tale ofForeign Trade Policy Making, „Foreign Policy Analysis”, No. 3.

Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym (2010), COM (2010) 127.

U.S. Government and Business Leaders on Financial Transactions Taxes (2008), Campaign speech, October 1, 2008, IPS Institut for Policy Studies, http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm (data odczytu: maj 2012).

Wibbels E., Ahlquist J. S. (2011), Development, Trade and Social Insurance, „International Studies Quarterly” Journal of the International Studies Association, Vol. 55, No. 1, March 2011, s. 125-149.

Williams P. A. (2008), New Configuration or Reconfiguration ? Conflict in North-South Energy Trade Rełations, in: North and South in the World Political Economy, eds. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Yictoria Australia.

Wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych. Uzasadnienie. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet z perspektywy „Europy 2020”, (2011), COM (2011) 500 wersja ostateczna z 29.06, s. 3.

World Trade Organization (2010a), International trade statistics 2010, WTO, Geneva.

World Trade Organization (201 Ob), World trade report 2010: trade in natural resources, Geneva, www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_reportlO_e.pdf.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) do 2020 r., COM (2010) 672.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.