Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego
PDF

Słowa kluczowe

polityka handlowa
rolnictwo
WTO

Jak cytować

Skrzypczyńska, J. (2018). Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego. Przegląd Politologiczny, (4), 85–94. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.5

Abstrakt

Przez wiele lat handel artykułami rolno-spożywczymi był wyłączony z procesu liberalizacji handlu. Państwa wysoko rozwinięte stać na bardziej aktywną politykę wspierania własnych producentów i ich środki ochrony rynku są często bardziej skuteczne i skomplikowane niż stosowane przez państwa słabiej rozwinięte. Współczesne tendencje w sektorze rolnym odchodząjednak od intensywnej polityki handlowej wpierającej eksport i chroniącej dostęp do własnego rynku, na rzecz instrumentów niewpływających negatywnie na handel międzynarodowy skupionych raczej na rozwoju obszarów wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie przyczyn interwencjonizmu w handlu artykułami rolno-spozywczymi oraz charakterystyka środków stosowanych w polityce handlowej w tym przede wszystkim: ceł, kontyngentów, licencji importowych, subsydiów eksportowych oraz norm technicznych i sanitarnych. Przedmiotem artykułu jest także przedstawienie zagadnienia interwencjonizmu rolnego na przykładzie środków stosowanych przede wszystkim w polityce handlowej Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.5
PDF

Bibliografia

Adamowicz M. (1988), Handel zagraniczny a rolnictwo, Książka i Wiedza, Warszawa.

Aleksy A. (2004), Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnego systemu handlu względem potrzeb rozwojowych państw, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak,

R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz-Warszawa.

Buchowiecki M. (1991), Wspólnotowe instrumenty handlu artykułami rolnymi z krajami trzecimi, „Handel Zagraniczny”, nr 8-9.

Duczkowska-Małysz K. (1998), Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ingo M. D., Nash J. D. (eds.) (2004), Agriculture and the WTO. Creatinga Trading System for Development, World Bank & Oxford University Press.

Jarosz-Angowska A. (2003), Protekcjonistyczne aspekty polityki handlowej Unii Europejskiej w dziedzinie artykułów rolno-spożywczych, „Biuletyn Europejski” 1999/2000, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.) (2004), Unia Europejska, IKiCHZ, Warszawa.

Klawe A. J. (1981), Interwencjonizm w rolnictwie a międzynarodowy handel rolny, PWN, Warszawa.

Kotala A. (1998), Protekcjonizm w polityce rolnej Unii Europejskiej, w: Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, red. J. Kania, Akademia Rolnicza, Kraków.

Kuśpit J., Padierbiak P. (2006), Systemy wspierania eksportu w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: System wspierania eksportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa, red. B. Mucha-Leszko, „Biuletyn Europejski” 2003, Wydawnictwo UMCS Lublin.

Kawecka-Wyrzykowska E., Kaczurba J. (red.) (1995), Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, IKiCHZ, Warszawa.

Puślecki Z. W. (2001), System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Rymarczyk J. (1992), Protekcjonizm w teorii ekonomii i w polityce handlowej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Seria Monografie i Opracowania nr 92, Wrocław.

Understanding the WTO: The Agreements, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm, 20.08.2013.

Wyzińska-Ludian J. (1996), Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.