Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera
PDF

Słowa kluczowe

supranarodowość
Unia Europejska
hermeneutyka
Hans-Georg Gadamer

Jak cytować

Szymczyński, T. R. (2018). Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Przegląd Politologiczny, (4), 95–108. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.6

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego tekstu jest próba podkreślenia adekwatności zastosowania optyki hermeneutycznej autorstwa Hansa-Georga Gadamera w przestrzeni procesu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie przynosi ta perspektywa dla przybliżenia wielowymiarowej istoty pojęcia supranarodowość. Jednocześnie postulowana jest niniejszym teza, że pojęcie to stanowi o wyjątkowości europejskiego procesu integracyjnego i tym samym trudno o wyobrażenie sobie właściwego jego rozumienia bez pogłębionej nad nim refleksji. Z powyższych względów na początku uwaga poświęcona zostanie ujęciu europejskiego procesu integracyjnego z zakładającej uniwersalność perspektywy doświadczenia hermeneutycznego autorstwa H.-G. Gadamera. Następnie ukazana zostanie kwestia interpretacji koncepcji supranarodowości z punktu widzenia rozumu hermeneutycznego Gadamera, by na tej podstawie zaprezentować pojęcie supranarodowości w jego wielowymiarowym kształcie.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.6
PDF

Bibliografia

Bronk A. (2004), H.-G. Gadamera krytyka rozumu naukowego, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Humaniora, Poznań.

Cieślik Z. (2008), Opinia prawna na temat uregulowań dotyczących techniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w krajach Unii Europejskiej oraz poprawności tłumaczenia nazw instytucji unijnych w projekcie ustawy o wyborze członków PE, w: Status posła do Parlamentu Europejskiego, red. Z. Cieślik, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, nr 13, Warszawa.

Frommel M. (1981), Die Rezeption der Hermeneutik bei Karl Larenz und Josef Esser, Gremer, Ebelsbach.

Gadamer H.-G. (1977), Uniwersalność problemu hermeneutycznego, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki”, LXVIII, z. 4.

Gadamer H.-G. (1979), Filozoficzne podstawy dwudziestego wieku, w: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, wybór, opracowanie i wstęp K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Gadamer H.-G. (1992), Dziedzictwo Europy, przeł. A. Przyłębski, Aletheia, Warszawa.

Gadamer H.-G. (2006a), Autobiografia, w: Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w „Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annaherungen Polen-Deutschland”, red. K. Bal, J. Wilk, przeł. J. Wilk, Atut, Wrocław.

Gadamer H.-G. (2006b), Listy, w: Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w „ Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annaherungen Polen-Deutschland", red. K. Bal, J. Wilk, Atut, Wrocław.

Gadamer H.-G. (2006c), Pomiędzy fenomenologią a dialektyką - próba samokrytyki, w: A. Przyłębski,

Gadamer. Wybór pism, przel. A. Przyłębski, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Gadamer H.-G. (2007), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens A. (2008), Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens A. (2009), Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, przeł. G. Woroniecka, Nomos, Kraków.

Gwiazdowski A. (2007), Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji, IFIS PAN, Warszawa.

Hassemer W. (1968), Tatbestand und Typus. Untersuchen zur strafrechtlichen Hermeneutik, Heymann, Koln.

Hinderling H. G. (1971), Rechtsnorm und Yerstehen. Die methodischen Folgen einer allgemeinen Hermeneutik fiir Prinzipien der Yerfassungsauslegung, Stampfli & Cie, Bem.

Kaufmann A. (1986), Uber die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, „Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie”, LXXII/IV.

Konopacki S. (1998), Integracja Europy w dobie postmodernizmu, INPiD UAM, Poznań.

Kuliniak R. (2006), O polskim tłumaczeniu listów Hansa-Georga Gadamera, w: Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w „Zbliżeniach Polska-Niemcy. Annaherungen Polen-Deutschland”, red. K. Bal, J. Wilk, Atut, Wrocław.

Lasok D. (1995), Zarys prawa Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń.

Leśniewski N. (2004), Retoryka w hermeneutycznym ujęciu H.-G. Gadamera, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Humaniora, Poznań.

Łuczak J. (2010), Polityka językowa Unii Europejskiej, WDiNP UW, Warszawa.

Michalski K. (1979), Gadamer, w: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Opałek K. (1997), Główne kierunki niemieckiej teorii i filozofii prawa po II wojnie światowej, w: K. Opałek, Studia z teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Przyłębski A. (2004), „ Ostatni z Heidelbergu ”. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej H.-G. Gadamera, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Humaniora, Poznań.

Przyłębski A. (2006), Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z. (1994), Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Schiitz A. (1984), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, przeł. D. Lachowska, w: Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, wyb. E. Mokrzycki, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Stelmach J. (1991), Die hermeneutische Aujfassung der Rechtsphilosophie, Gremer, Ebelsbach.

Stelmach J., Brożek B. (2006), Metody prawnicze, Wolters Kłuwer Polska, Kraków.

Stevenson C. L. (1964), Facts and values. Studies in ethical analysis, Yale University Press, New Haven- London.

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymczyński T. R. (2011), Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre 'a Bourdieu, w: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, red. Z. Czachór, T. R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymczyński T. R. (2013), Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa.

Święcicka K. (2005), Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Turner J. H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wentkowska A. (2009), A 'Secret Garden’o f Conforming Interpretation - European Union Law in Polish Courts Five Years after Accession, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 12.

Wentkowska A. (2010), Interpretacja In dubio pro communitate -dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich, w: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 83/15, 30.3.2010.

Wetz F. J. (2004), Trudny dialog. Między hermeneutyką a przyrodoznawstwem, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Humaniora, Poznań.

Wiehl R. (2004), Poza teorią poznania i filozofią egzystencji. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, w: Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Humaniora, Poznań.