Legitymizacja władzy Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne
PDF

Słowa kluczowe

instytucje Unii Europejskiej
zwykła procedura ustawodawcza
specjalna procedura ustawodawcza

Jak cytować

Dubowski, T., & Piekutowska, A. (2018). Legitymizacja władzy Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne. Przegląd Politologiczny, (4), 109–120. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.7

Abstrakt

Unia Europejska jako specyficzna organizacja międzynarodowa dysponuje szczególnie szerokim zakresem kompetencji zaś stanowione w jej ramach akty wiążące wywołują skutki prawne nie tylko względem państw członkowskich, lecz również wobec ich obywateli. Rozumiana w ten sposób „działalność władcza” UE ma zatem szeroki wymiar. Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół zagadnień związanych z charakterem legitymizacji władzy UE w świetle aspektów proceduralno- instytucjonalnych. Kto, w wymiarze instytucjonalnym, piastuje władzę na szczeblu unijnym, jakie relacje zachodzą między „nosicielami” unijnej władzy i czy konstrukcja procesów decyzyjnych w UE wraz z zakresem partycypacji poszczególnych instytucji w tej materii może być postrzegana jako czynnik legitymizujący Unię „w kierunku” demokracji? Problemy te zostaną omówione przez pryzmat instytucjonalnych i proceduralnych aspektów podejmowania decyzji na szczeblu unijnym. Zaznaczone i zasygnalizowane zostaną wątki kluczowe w odniesieniu do kwestii: unijnej władzy, aktorów instytucjonalnych oraz procesów podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.7
PDF

Bibliografia

Barcz J. (2010), Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reform, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (2009), Dziennik Urzędowy L 325 z 11 grudnia 2009 r.

Doliwa-Klepacki Z. M. (1997), Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, Wydawnictwo 69, Warszawa.

Eurostat (2011), dane dotyczące populacji: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do7dataset=demo_pjan&lang=en.

Góralczyk W., Sawicki S. (2004), Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa.

Grzeszczak R. (2006), Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej (Ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów narodowych), w: Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.

Hołyst B. (red.) (2005), Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.

Kenig-Witkowska M. M. (red.) (2011), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.

Lenaerts K., Nuffel P. (2011), European Union Law, Sweet&Maxwell, London.

Mik C. (2008), Umocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, w: Traktat z Lizbony: główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, UKIE, Warszawa.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (1980) z 29 października 1980 r. w sprawie nr C-138/79 (SA Roąuette Freres v. Rada), Zb. Orz. 1980.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (1988) z 27 września 1988 r. w sprawie nr 204/86 (Grecja v. Rada), Zb. Orz. 1988.

Parlament Europejski (2011), dane dotyczące liczby posłów z poszczególnych państw, http://www.euro-parl.europa.eu/meps/pl/search.html.

Parlament Europejski (201 lb), Results of the 2009 European elections, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00082fcd21/Results-by-country-%282009%29.html.

Pawłowski J. (2007), Przebudowa instytucjonalna Unii Europejskiej wobec potrzeb legitymizacji, „Studia Europejskie”, nr 2.

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010), wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy C 83 z 30 marca 2010 r.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana) (2006), Dziennik Urzędowy C 321E z 29 grudnia 2006 r.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (2007), Dziennik Urzędowy C 306 z 17 grudnia 2007 r.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.