Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych
PDF

Słowa kluczowe

partie polityczne
polityka regionalna
kultura polityczna

Jak cytować

Nowak, T. (2018). Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych. Przegląd Politologiczny, (4), 187–200. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.12

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego stanowią bardzo ważne struktury w tworzeniu i realizacji polityki regionalnej na szczeblu województwa, jak również polityki lokalnej na szczeblu powiatu i gminy. W selekcji kandydatów do samorządowych organów władzy, pierwszoplanową rolę odgrywają partie polityczne. Partyjne procedury tworzenia i zatwierdzania list wyborczych na radnych, a także sposób wyboru jednoosobowych organów samorządowych mają niebagatelne znaczenie dla jakości regionalnych i lokalnych elit władzy. Na charakter przywództwa politycznego występującego na szczeblu regionalnym lub lokalnym niewątpliwy wpływ wywierają powiązania personalne struktur partyjnych z władzami samorządowymi, jak również typ kultury politycznej dominującej w danej społeczności. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie powyższych uwarunkowań związanych z wyłanianiem i funkcjonowaniem władz samorządowych.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.12
PDF

Bibliografia

Bodio T. (2001), Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, „Studia Politologiczne”, Vol. 5.

Chmaj M. (2011), Instytucjonalny labirynt demokracji wewnątrzpartyjnej, w: O demokracji w polskich partiach politycznych, red. M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, Warszawa.

Chmaj M., Waszak M., Zbieranek J. (red.) (2011), O demokracji w polskich partiach politycznych, Warszawa.

Dojna K. (2011), Samorząd terytorialny i władze samorządowe w percepcji społecznej. Wybrane aspekty socjologiczne, „Studia Politologiczne”, Vol. 20.

Flis J. (2011), Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, „Studia politologiczne”, Vol. 20.

Garlicki J., Noga-Bogomilski A. (2004), Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa.

Granat M., Gorgol A., Sobczak J. (2003), Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa.

Huntington S. P. (1995), Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Mazur M. (2007), Marketing polityczny. Studium porównawcze, Warszawa.

Partie i systemy partyjne III RP (2011), red. K. Kowalczyk, Toruń.

Statut Platformy Obywatelskiej - tekst ujednolicony, obowiązujący na dzień 25.09.2010 r., www.platforma.org.pl.

Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego — tekst ujednolicony, obejmujący zmiany uchwalone na X Kongresie PSL w dniu 8.11.2008 r., www.psl.pl.

Statut Prawa i Sprawiedliwości - przyjęty podczas II Kongresu PiS w dniu 26.09.2009 r., www.pis.org.pl.

Statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej - w brzmieniu uchwalonym na V Kongresie SLD w dniu 28.04.2012 r., www.sld.org.pl.

Sokół W., Żmigrodzki M. (red.) (2003), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin.

Stelmach A. (2010), Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Ustawa - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz. U. 2011, Nr 21 poz. 112, z późn. zm.

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 98 poz. 604, z późn. zm.

Ustawa o referendum lokalnym z 15 września 2000 r., Dz. U. 2000, Nr 88 poz. 985, z późn. zm.

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., Dz. U. 1990, Nr 16 poz. 95, z późn. zm.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.