Fututrologia i heurystuka (z posthumanistyka w tle). Wybrane zagadnienia
PDF (English)

Słowa kluczowe

futurologia
metoda intuicyjna
heurystyka
czas
posthumanistyka

Jak cytować

Donaj, Łukasz. (2018). Fututrologia i heurystuka (z posthumanistyka w tle). Wybrane zagadnienia. Przegląd Politologiczny, (3), 7–26. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.1

Abstrakt

Prognozowanie zjawisk społecznych bywa pod wieloma względami utrudnione. Wynika to stąd, że w naturze tych zjawisk tkwi silne i wielostronne powiązanie z innymi zjawiskami społecznymi; ale nie tylko - także fizycznymi czy biologicznymi. Treścią publikacji jest przedstawienie wybranych problemów, z jakimi borykają się aktualnie - zwłaszcza w naukach społecznych (w tym także w naukach politycznych) - futurolodzy. Choć artykuł przedstawia różne metody badawcze, ich klasyfikacje itd.. to skoncentrowano się przede wszystkim na metodach heurystycznych: ich genezie, zasadach, sposobie wykorzystania.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.1
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewski G., Jadkowski K., TRIZ - metoda interdyscyplinarna, http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_05_andrzejewski_g.pdf, 28.04.2013.

Antoszkiewicz J. (1982), Metody heurystyczne, Warszawa.

Bakke M. (2010), Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, in: Człowiek wobec natury- humanizm wobec nauk przyrodniczych, ed. J. Sokolski,Warszawa.

Berry A. (1997), Następne 500 łat, Warszawa.

Borodako K. (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, Warszawa.

Cain S. (2012), Filozof mieszka w jaskini, NYT Synd., 2012, in: “Forum” 18-24.06.2012. Chaotyczna harmonia świata. O teorii chaosu, demonie Laplace 'a, kobiecie jako układzie niestabilnym i Bogu, który nie gra w kości (2005), conversation with Prof. Michał Tempczyk, conducted by S. Mizerski, “Niezbędnik Inteligenta”, supplement to “Polityka” no. 11,19.03.2005.

Chodubski A., Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin - Polonia”, vol. XVI, 2 sectio K 2009, at: www.geopolityka.org, 17.08.2012.

Cieśliński P., Wolna wola je s t iluzją?, http://wyborcza.p1/l,75476,6582890,Wolnawolajest_iluzja_.html, 20.03.2013.

Domańska E., Wprowadzenie do porównawczej teorii nauk humanistycznych (wprowadzenie do metodologii nauk humanistycznych), http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Posthumanistyka_2008.htm, 7.04.2013.

Donaj Ł. (2013), Chosen Problems ofForecasting Social Phenomena, “Reality of Politics. Estimates- Comments - Forecasts” 2013, no. 3.

Donaj Ł. (2012), O pożytku historii alternatywnej dla politologa. Przyczynek do dyskusji, in: Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, ed. T. Wallas, Poznań.

Donaj Ł. (2012), Problems ofForecasting Social Phenomena on the Example ofthe Method of Global Scenario Analysis (ripo6.ie.Mbi np0ZH03up0eanuH coifuajibHbix mnenuu na npuMepe Memoda anajiU3a eno6ajibHbix ci^eHapuee), in: Texnojioeu3ai^UH nojiumunecKux npoi^eccoe e ycjioeunx .'jioóa.iuhiuuu: meopun, onbim, nepcnemnuebi, “Mup u Coenacue. 11piLioeuue k Dtcypnany”, eds. O. E. rpmuHH, B. H. KaMumaHOB, Moskwa.

Ekeland J. (1999), Chaos, Katowice.

Galtung T. (2003), What did the experts predict?, “Futures” 2003, no. 35.

Gleick J. (1996), Chaos - narodziny nowej nauki, Poznań.

Guterl F. (2005), Zbyt zgrana ekipa, “Newsweek” 5.06.2005.

Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Poznań.

Halpem P. (2004), Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa.

Jagoda-Sobalak D., Knosala R. (2011), Zastosowanie techniki twórczego myślenia de Bono w procesie wdrażania metody SMED na przykładzie praktycznym, “Zarządzanie przedsiębiorstwem” 2011, no 2.

Janeczko S. (2005), Wybrane zagadnienia teorii katastrof, Warszawa.

Jeszke J., Nauka w dziejach kultury europejskiej, http://www.amu.edu.pl/~jeszke/uploads/File/Nauka%20w%20dziejach%20kultury%20europejskiej.ppt, 8.07.2011.

Kaku M. (2010), Wizje. Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, Warszawa.

Kaniewska A. (2013), Prorocy w służbie nauki, “Focus”.

Karwat M. (2009), Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, in: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie - 1 Ogólnopolski Kongres Politologii, eds. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa 22-24.09.2009, Warszawa.

Kod umysłu (2207), conversation with Prof. S. Linker, conducted by M. Florek-Moskal “Wprost” 26.12.2007.

Kosman M. (1998), O pożytku historii dla politologa, “Przegląd Politologiczny” 1998, no. 1-2.

Kosman M. (2002), Polityka — historia — politologia, in: Na obrzeżach polityki. Część trzecia, ed. M. Kosman, Poznań.

Kowalczyk M., Zbiera się na niezłą burzę ...mózgów, http://www.gazeta-it.pl/zw/git31/burzamozgow.html, 27.02.2005.

Kukułka J. (2000), Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa.

Lasoń P„ W zaklętym kręgu memów, http://horizonofthepossibility.wordpress.com/2010/02/ll/w-zakletym-kregu-memow-piotr-lason/, 20.03.2013.

Marszałkowska J., Metody badawcze. Rodzaje i istota, http://www.docstoc.com/docs/130498225/Metody-badawcze-Zdrowie-Publiczne-WUM-w-Warszawie, 28.04.2013.

Materials about forecasting made available by M. Solak, in the author’s possession.

Metody heurystyczne, http://www.ekonometria.4me.pl/prognozowanie2.html, 28.04.2013.

Minta M., Mózg wybiera z zimną krwią, http://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/205098,mozg-wybiera-z-zimna-krwia.html, 23.03.2013.

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych (2007), eds. K. Winkowska-Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska, Warszawa.

Monte-Carlo Tree Search, http://mcts.ai/?q=mcts, 28.04.2013.

Muifio L. (2011), Zwierzęta (nie całkiem) racjonalne, “Focus”, no 09.

Musser G. (2012), Nie wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć, “Świat Nauki”, no. 12.

Nelson R., Globalny mózg. Generator świadomości ludzkości, http://www.infra.org.pl/wiat-tajcmnic/parapsychologia/1081-globalny-mozg.html, 17.12.2012.

Netz R., Noel W. (2007), Kodeks Archimedesa. Tajemnice najsłynniejszego pałimpsetu świata, Warszawa.

Pawnik W. (2005), Prognozołogia stosowana czyli krótka historia foresightu w Polsce, “Unia@Polska. Niezależny magazyn europejski” 2005, no. 7/8 (122-123).

Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania, Łódź.

Piech H. (2006), Rozmytość w grach strategicznych, Częstochowa.

Piech H. (2005), Wnioskowanie na bazie strategii rozmytych, Częstochowa.

Piech K. (2013), Wprowadzenie do heurystyki, http://akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-heurystyka.pdf, 25.04.2013.

Pietraś Z. J. (1998), Decydowanie polityczne, Warszawa- Kraków.

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania (2002), ed. M. Cieślak, Warszawa.

Projekt Globalnej Świadomości: zajrzeć w przyszłość, http://infra.org.pl/nauka/czowiek/274-projekt-globalnej-wiadomoci-zajrze-w-przy szo, 17.12.2012.

Przeczucie. Omen czy nieszczęścia? (2008), formulated by: P. Rzeszewicz, “21. Wiek”, no. 1.

Przeszłość odległa i bliska: Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin (2000), ed. K. Robakowski, Poznań.

Rowlands M. (2011), Filozof i wilk. Czego może nas nauczyć dzikość. O miłości, śmierci i szczęściu, Warszawa.

Sarjusz-Wolski Z. (2005a), Rzeki czasu. Czas przyszły niedokonany, “Unia@Polska. Niezależny magazyn europejski” 2005, no. 5/6 (120-121).

Sarjusz-Wolski Z. (2005b), Skutki przelotu motyla nad Szanghajem, “Unia@Polska. Niezależny magazyn europejski” 2005, no. 7/8 (122-123).

Sepkowski A. (2005), Człowiek a przyszłość, Toruń.

Stachowski W., Metody organizatorskie w nauczaniu ergonomii, http://www.zie.pg.gda.pl/~wst/arty/z5pl.pdf, 28.04.2013.

Steward 1. (1994), Czy Bóg gra w kości, Warszawa.

Straffin P. D. (2004), Teoria gier, Warszawa.

Stryjski K. J. (2004), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Łódź.

Stryjski K. J. (2003), Prognozy i symulacje międzynarodowe, “Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe WSSM w Łodzi” 2003, no. 1.

Sulek M. (2004), Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa.

Sułek M. (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa.

Suski M. (2011), Brednie przepowiednie, in: Scenariusze przyszłości. Poznać i zrozumieć człowieka, ed. J. Nikodemska, Warszawa.

Tempczyk M. (1998), Teoria chaosu a filozofia, Warszawa.

Traufetter G., Anatomia błędu, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,!1122,1444219,2,czasopisma.html, 19.10.2007.

Urban T., Kreatywność: Metoda Sześciu Kapeluszy, http://pik.ebiznes.org.pl/szesc,6,kapeluszy.htm, 2.02.2013.

W pułapce decyzji (2012), conversation with Ch. Morel, conducted by F. Gruhier, “Le Nouvel Observateur”, 14.06.2012, in: “Forum” 2-8.07.2012.

Wykluczeni z historii, conversation with Prof. Ewa Domańska http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/publikacje/wykluczeni-z-historii/strona-publikacji/1Ind1/, 7.04.2013.