Cisza wyborcza we współczesnych demokracjach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie Internetu
PDF (English)

Słowa kluczowe

cisza wyborcza
Internet
agitacja
kampania
naruszenie ciszy wyborczej

Jak cytować

Musiał-Karg, M. (2018). Cisza wyborcza we współczesnych demokracjach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie Internetu. Przegląd Politologiczny, (3), 99–110. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.8

Abstrakt

Technologie komunikacyjne i informacyjne w znacznym stopniu wpływają na instytucje i procedury demokratyczne. Jednym z przykładów takiego wpływu ICT jest cisza wyborcza, która ma na celu umożliwić wyborcom spokojne i wolne agitacji politycznej warunki do podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu głosowania. Pomimo zakazu agitowania w czasie ciszy wyborczej wielu użytkowników Internetu prowadzi kampanię na rzecz konkretnych polityków czy ugrupowań politycznych, naruszając obowiązujące prawo. Głównym celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytanie o sposoby naruszania ciszy wyborczej w Internecie oraz o zasadność funkcjonowania tego mechanizmu w dobie Internetu. Motywacjądo skoncentrowania się na tym problemie było m.in. pojawienie się dużej liczby raportów na temat łamania ciszy wyborczej w Internecie, a w konsekwencji pojawienie się wielu wątpliwości co do utrzymania tego mechanizmu w demokracji.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.8
PDF (English)

Bibliografia

Burson v. Freeman, 504 U.S. 191 (1992) — Charles W. Burson, Attorney General and Reporter for Tennessee, Petitioner v. Mary Rebecca Freeman Certiorari to the Supreme Court o f Tennessee, No. 90-1056, Argued October 8, 1991, Decided May 26, 1992; FindLaw, http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=504&invol=191, 2.09.2013.

Campaign silence, The ACE Electoral Rnowledge NetWork, http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/699408090, 2.09.2013.

Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.

Cisza wyborcza na portalu Emito.net, 7.10.2011, Emito.net Polski Portal w Wielkiej Brytanii, http://www.emito.net/wiadomosci/wielka_brytania/cisza_wyborcza_na_portalu_emito_net_1031720.html, 2.09.2013.

Comments on the post: Cisza wyborcza - czysty pure nonsens, 9.10.2011, Ryszard Czarnecki’s Blog, http://ryszardczamecki.blog.onet.pl/, 5.11.2011.

Comments on the post: Mniej niż zero, 16.10.2011, Leszek Miller. Official political blog, http://leszek-miller.blog.onet.pl/5219167,435826994,1,200,200,89631350,435826994,6596546,650,forum.html, 5.11.2011.

Digital Democracy: Issues o f Theory and Practice (2000), eds. K. L. Hacker, J. Dijk, London.

Election campaign ends in Poland, 8.10.2011, Euronews - International News, http://www.euronews.net/2011/10/08/election-campaigning-ends-in-poland/, 2.09.2013.

Ferdinand P. (2000), The Internet, Democracy and Democratization, Frank Cass, London.

Gebethner S. (2001), Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Jędrysik M., Kod warzywny, czyli cisza wyborcza w Internecie, 9.10.2011, Gazeta.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,10439476,Kod_warzywny__czyli_cisza_wyborcza_w_intemecie.html, 2.09.2013.

Kanyo Ch. (2012), Promoting E-Democracy and Citizen Participation through ICTInitiatives in Parliamenf. The Malawi Case, in: E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons, ed. Mehmet Zahid Sobaci, Hardvcover.

Kowalczuk P., Gmyz C., Cisza wyborcza psuje demokracją?, 6.06.2009, Rzeczpospolita.pl, http://www.rp.p1/artykul/316207.html, 2.09.2013.

Kryszeń G. (2007), Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Temida, Białystok.

Legislationline.org, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR Documentation. Center, http://www.legislationline.org/, 2.09.2013.

Michalak B., Sokala A. (2010), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa.

Musiał-Karg M. (2013), Cisza wyborcza w dobie Internetu, “Przegląd Sejmowy”, no. 3(116).

Musial-Karg M. (2013), Cisza wyborcza w internecie-przykład polskich wyborów parlamentarnych z 2011 r., “Studia Politologiczne”, no. 27.

Polish voters get a pre-election campaign break, 8.10.2011, Euronews - Intemational News, http://www.euronews.net/201l/10/08/polish-voters-get-a-pre-election-campaign-break/, 2.09.2013.

“POrypo 32 zł, a PIStacje po 30", czyli jak na Twitterze omija się ciszę wyborczą, 9.10.2011, Deser.pl, http://deser.pl/deser/1,111858,10438623,_POry_po_32_zl__a_PIStacje_po_30___czyli_jak_na_Twitterze.html, 2.09.2013.

Premier Tusk rechnet sich gute Chancen aus, 9.10.2011, Tagesschau.de, http://www.tagesschau.de/ausland/polen402.html, 2.09.2013.

Szreder M., Emocje i prawda wieczoru wyborczego, 27.09.2011, Rzeczpospolita.pl, http://www.rp.pl/artykul/9157,723522.html?p=1, 2.09.2013.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993, Dz. U. 1989, Nr 19, poz. 102, art. 62.

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1990, Nr 67, poz. 398 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz. U. 1998, Nr 95, poz. 602 z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2001, Nr 46, poz. 499 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 219 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, Nr 21 poz. 112 [Act o f 5,h January 2011 - The Election Code, Journal of Laws 31 January, 2011], art. 107.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011 Nr 21, poz. 113, art. 10.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. “ciszy wyborczej, Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-18-czerwca-2010-r-w-sprawie-tzw-ciszy-wyborczej.html, 15.11.2011.

Zając J. M., Batorski D. (eds.), Kampania w sieci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Zawadzki M„ W Ameryce o ciszy nie słyszeli, 8.10.2011, Gazeta.pl, http://wyborczapl/2029020,75477,10431487.html, 2.09.2013.

Żarty z ciszy wyborczej w internecie: ziemniaki po 32 zeta..., 10.10.2011, Gazeta.pl, http://wwwtokfm.pl/Tokfm/2029020,117303,10440644.html, 2.09.2013.

Żukowski A. (2004), System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.