Procesy zmian w nauce - wpływ władzy i rynku
PDF (English)

Słowa kluczowe

fetyszyzacja edukacji
rozwój nauki
szkolnictwo wyższe
rynek
reprodukcja siły roboczej

Jak cytować

Rosicki, R. (2018). Procesy zmian w nauce - wpływ władzy i rynku. Przegląd Politologiczny, (3), 183–200. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.15

Abstrakt

W tekście podjęto problematykę związaną z rozwojem uniwersytetów i szkolnictwa wyższego w wymiarze globalnym i na przykładzie Polski. Dla zobrazowania podjętego problemu skupiono się na: (1) idei autonomii i elitaryzmu uczelni w perspektywie historycznej i współczesnej, (2) ułudzie elitaryzmu wykształcenia i awansu społecznego jaki się jemu przypisuje, (3) micie elastyczności wykształcenia generowanego m.in. przez polityków. W tekście wskazano na główne procesy zachodzące w nauce: (1) z wiekami następowało znoszenie autonomii uniwersytetów, (2) usuwany jest “humanistyczny etos” uniwersytetów, (3) uniwersytety przekształcane są w “wyższe szkoły zawodowe”, (4) szkolnictwo wyższe rozwijane jest jako jeden z sektorów usług, (5) uniwersytety przekształcane są w instytucje odpowiedzialne za rynek pracy, (6) uniwersytety wpisywane są w “logikę działania wolnego rynku”, (7) wzrasta liczba wykształconych, (8) następuje fetyszyzacja wykształcenia, (9) podtrzymywany jest mit elastyczności wykształcenia i wielokierunkowości w kontekście ograniczonej chłonności rynku pracy, (10) rozwijane są systemy odpłatności za studia w szkolnictwie publicznym.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.15
PDF (English)

Bibliografia

Act of 26th June 1997 on vocational colleges (Journal of Laws No 96, item 590, as amended).

Althusser L. (2006), Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, 30.05.2013, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf, 30.05.2013.

Amin S. (2007), The Liberał Virus: Permanent War and the Americanization o f the World, IW KiP, Warszawa.

Berardi F. (2012), Info-Labour and Precarisation, http://www.generation-online.org/t/tinfolabour.htm, 3.03.2012.

Biao X. (2011), Social production hierarchy. What can we do with it? Notes from Asia, http://www.ha.art.pl, 20.10.2011.

Bourdieu P. (1988), Homo Academicus, Stanford University Press.

Bourdieu P. (2009), On Television. The reign of journalism, PWN, Warszawa. CNN, October 15*, 2011.

England Riots: Maps and timeline (2011), http://www.bbc.co.uk/news/uk-14436499, 15.10.2011.

Fraser N. (2005), Social justice in the age of identity politics, in: Redistribution or recognition ? Political debate - philosophical, eds. N. Fraser, A. Honneth, DSzWE TWP, Wrocław.

Hybel J. (2006), Miejsce i rola sektora usług w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1995-2004, “Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, no. 2.

In Praise of... Daphni Leef (2011), http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/07/israel-daphni-leef, 3.11.2011.

Jeffay N. (2011), Daphni Leef: How a Woman in A Tent Became Israel ’s Top Story, http://www.thejc.com, 3.11.2011.

Kimball R (1994), “The Two Cultures" today, http://www.newcriterion.com/articles.cfm/-The-Two-Cultures-today-4882, 30.10.2011.

Latour B. (2011), Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Le Goff J. (1997), Inteligencja w wiekach średnich, Bellona, Warszawa.

Lessig L. (2011), Republic, Lost: How Money Corrupts Congress - and a Plan to Stop It, Hachette Book Group, New York.

Nowak A. W. (2010), Neoliberalna akademia. Szkolnictwo wyższe a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w Polsce po 1989 roku, in: Podziały klasowe i nierówności społeczne: Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, ed. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa. PAP, October 15th,, 2011.

Pedersen O. (2000), The First Universities. Studium Generale and the Origins ofUniversity Education in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.

Potulicka E., Rutkowiak J. (eds.) (2010), The Neo-classical Entanglement Education, Impulse, Kraków.

Snow C. P. (2001), The Two Cultures, Cambridge University Press, London.

Sowa J. (2011), What is precariat?, http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1655-jan-owl-what-it-is-prekariat.html, 3.03.2012.

Standing G. (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury, London.

Stasiński M. (2011), Miners we already do not like, “Gazeta Wyborcza”, 15-16.10.2011.

Statistical Data on Higher Education (2011), http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/, 20.12,2011.

Structural Statistics, November 2011 (2011), (Public Employment Service) http://www.pszpraea.gov.pl/, 30.12.2011.

Veblen T. (2008), The Theory of the Leisure Class, Muza SA, Warszawa.

Wallerstein I. (2007), Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Wunderlich H. G. (2003), Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europą czyli o korzeniach kultury europejskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.