Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii
PDF

Słowa kluczowe

korupcja
demokracja skonsolidowana
nieformalne sieci
państwa nordyckie

Jak cytować

Czepil, B. (2017). Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii. Przegląd Politologiczny, (2), 113–127. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.7

Abstrakt

Zjawisko korupcji w stabilnych, zamożnych państwach demokratycznych określanych mianem demokracji skonsolidowanych było przez długi czas ignorowane przez badaczy. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku pojawiły się czynniki, które doprowadziły do instytucjonalizacji kwestii korupcji w dojrzałych demokracjach. Tę zmianę obserwujemy również w Finlandii, która według Indeksu Percepcji Korupcji publikowanym przez Transparency International jest postrzegana jako jedno z najmniej skorumpowanych państw świata. Jednak również w tym kraju możemy odnaleźć specyficzne formy korupcji. Celem artykułu jest charakterystyka tzw. sieci starych braci jako praktyk korupcyjnych charakterystycznych dla Finlandii. Autor stara się pokazać proces instytucjonalizacji kwestii sieci starych braci oraz problemy towarzyszące istnieniu tego zjawiska w fińskiej przestrzeni publicznej. Przede wszystkim wskazuje, że w Finlandii możemy obserwować przedefiniowanie nieformalnych, konsensualnych praktyk, które przez długi czas były akceptowanymi komponentami systemu politycznego, na praktyki o statusie korupcyjnym. Subtelność tych praktyk powoduje, że często trudno zaklasyfikować je jako jednoznaczne formy nadużywania władzy dla prywatnych korzyści.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.7
PDF

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk.

Aromaa K. (2009), Corruption on the Finnish – Russian Border, European Institute for Crime Prevention and Control, Publication Series no. 61, Helsinki.

Bågenholm A. (2009), Politicizing Corruption. The Electoral Impact of anti-corruption discourse in Europe 1983–2007, University of Gothenburg, Quality of Government Institute, Working Paper no. 10, http://qog.pol.gu.se/publications/workingpapers/2009, 15.06.2015.

Browning C. (2007), Branding nordicity. Models, identity and the decline of exceptionalism, „Cooperation and conflict”, vol. 42, no. 1.

Bukovansky M. (2002), Corruption is bad: Normative dimensions of the anti-corruption movement, Australian National University, Canberra, Working Paper no. 5, http://hdl.handle.net/1885/40136, 15.06.2015.

Bull J. M., Newell L. J. (2003), Conclusion: Political corruption in contemporary democracies, w: Corruption in contemporary politics, red. M. J. Bull, J. L. Newell, Palgrave Macmillan, Hampshire.

Burton M., Gunther R., Higley J. (1993) Elity a rozwój demokracji, w: Elity, demokracja, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Agencja Scholar, Warszawa.

Campbell D., Pölzlbauer P., Barth D. T., Georg Pölzlbauer G. (2014), Democracy Ranking 2014 (Scores), Democracy Ranking, Vienna, http://democracyranking.org/wordpress/?page_id=828, 15.06.2015.

Centre Party MP’s comments spark campaign finance row, 15.05.2008, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Centre+Party+MP%E2%80%99s+comments+spark+campaign+finance+row/1135236364018, 5.04.2012.

Corruption Perception Index 1995–2014, Transparency International, http://www.transparency.org/research/cpi/overview, 15.06.2015.

Della Porta D., Meny Y. (1997), Introduction, w: Democracy and corruption in Europe, red. D. D. Porta, Y. Meny, Pinter Pub Ltd, London.

Democracy Index 2010. Democracy and its discontents, The Economist Intelligence Unit 2014, http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115, 15.06.2015.

Ervasti H., Fridberg T., Hjerm M., Ringdal K. (2008), Conclusions: Nordic uniqueness, reality or myth?, w: Nordic social attitudes in European perspective, red. H. Ervasti, T. Fridberg, M. Hjerm, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Evaluation report on Finland on transparency of party funding (2007), Council of Europe: GRECO, Strasbourg, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp, 15.06.2015.

Finland. National Integrity System Assessment. Highlights (2012), Transparency Suomi-Finland, http://www.transparency.org/files/content/publication/2011_NIS_FinlandHighlights_EN.pdf 15.06.2015.

First evaluation round. Evaluation report on Finland (2001), Council of Europe: GRECO, Strasbourg, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/reports%28round1%29_ en.asp, 15.06.2015.

Former Finnish PM faces police corruption probe, 13.10.2010, „The Australian”, http://www.theaustralian.com.au/news/world/former-finnish-pm-faces-police-corruption-probe/story-e6frg-6so-1225937909534, 5.04.2012.

Former PM could face ethics charges over RAY funding of foundation, 17.09.2009, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Former+PM+could+face+ethic+charges+over++RAY+funding+of+foundation/1135260220681, 5.04.2012.

Global Corruption Barometer 2013, Transparency International, http://www.transparency.org/gcb2013, 15.06.2015.

Granovetter M. (2007), The social construction of corruption, w: On Capitalism, red. V. Nee, R. Swedberg, Stanford University Press, Stanford.

Greve B. (2007), What characterize the Nordic Welfare State Model, „Journal of Social Sciences” vol. 3, issue 2.

Hellman H., Lyytinen J., Manninen M., Election financiers. Did the ministers and others know whose money they were getting, 20.05.2008, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Election+financiers+/1135236506359, 5.04.2012.

Heywood P. (1997), Political corruption – problems and perspectives, „Political Studies”, vol. 45, issue 3.

Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzin M., The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project 2014, The World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, 15.06.2015.

Keranen J., Joutsen M. (2009), Corruption and the prevention of corruption in Finland, Ministry of Justice, Finland.

KMS deputy chairman: organisation established at the Centre Party headquarters, 30.05.2008, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/KMS+deputy+chairman+organisation+established+at+Centre+Party+headquarters/1135236844465, 5.04.2012.

Lambsdorff G. J. (2007), The Institutional economics of corruption and reform. Theory, evidence and policy, Cambridge University Press, Cambridge.

Laukkanen E., Finland’s hidden corruption, 4.12.2012, Transparency International, http://blog.transparency.org/2012/12/04/finlands-hidden-corruption/, 13.11.2013.

Luama-Aho V., Finish corruption: subtle, but by no means non-existent, 4.08.2009, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Finnish+corruption+subtle+but+by+no+means +nonexistent/ 1135248198271, 5.04.2012.

Matthies A. (2006), Report of the ‘state of knowledge’ – project on research of third sector in the area of welfare services in Nordic countries – English Summary, w: Nordic civic society organizations and the future of welfare services. A model for Europe?, red. A.-L. Matthies, Nordic Council,

Kopenhaga, http://stofnanir.hi.is/thridjigeirinn/sites/files/thridjigeirinn/Nordiccivicsociety.pdf, 20.03.2012.

Members of Parliament revising campaign finance reports, 16.05.2008, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Members+of+Parliament+revising+campaign+finance+reports/1135236397870, 5.04.2012.

Miller W. (2006), Perceptions, Experience and Lies: What Measures Corruption and What do Corruption Measures Measure?, w: Measuring corruption, red. C. Sampford, A. Shacklock, C. Connors, F. Galtung, Ashgate, Hampshire.

Mustanoja L. (2005), Finland and corruption, wystąpienie w Raesfeld, Niemcy, 25.10.2005.

Nordic Statistical Yearbook 2011, Nordic Council of Ministers, Kopenhaga, http://www.norden-ilibrary.org/environment/nordic-statistical-yearbook-2011_nord2011-001, 15.06.2015.

Nousiainen J. (2001), From Semi-presidentialism to Parliamentary Government: Political and Constitutional Developments in Finland, „Scandinavian Political Studies”, vol. 24, no. 2.

Pujas V., Rhodes M. (1999), A clash of cultures? Corruption and the ethics of administration in Western Europe, „Parliamentary Affairs”, vol. 52, no. 4.

Quek K., Touching base, 15.11.2012, „Helsinki Times”, http://www.helsinkitimes.fi/themes/themes/working-life/4377-touching-base-2.html, 15.06.2015.

Rothstein B., Stolle D. (2003), Social capital in Scandinavia, „Scandinavian Political Studies”, vol.26, no. 1.

Ruostetsaari I. (1993), The Anatomy of the Finnish power elite, „Scandinavian Political Studies”, vol. 16, issue 4.

Salminen A., Ikola-Norrbacka R. (2009), Trust and integrity violation in Finnish Public Administration: The views of citizens, „Halduskultuur”, vol. 10, http://halduskultuur.eu/journal/index.php/HKAC/article/view/22, 15.06.2015.

Sampson S. (2010), The anti-corruption industry: from movement to institution, „Global Crime”, vol. 11, issue 2.

Søreide T. (2006), Is it wrong to rank? A critical assessment of corruption indices, CMI Working Paper, Bergen, http://www.cmi.no/publications/search/?q=&field=&pubtype=cmi-workingpapers&year=2006, 13.11.2013.

Tänzler D., Maras K., Giannakopoulos A. (2012), Introduction, w: The social construction of corruption in Europe, red. D. Tänzler, K. Maras, A. Giannakopoulos, Ashgate, Farnham.

Tanzi V. (1998), Corruption around the World. Causes, consequences, scope and cures, International Monetary Fund Staff Papers, vol. 45, no. 4, www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf, 15.06.2015.

Tapanim Yli-Saunamakim: ‘Treasure chest’ handed out money and paid campaign bills, 15.05.2008, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Tapani+Yli-Saunam%C3%A4ki+%E2%80%9CTreasure+chest%E2%80%9D+handed+out+money+and+paid+campaign+bills/1135236496922, 5.04.2012.

The Anti-Corruption Plain Language Guide (2009), Transparency International, http://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide, 15.05.2015.

Tiihonen P. (2003), Good governance and corruption in Finland, w: The History of corruption in central government, red. S. Tiihonen, IOS Press, Amsterdam.

Vaiman V., Sigurjonsson T. O., Davıdsson P. A. (2010), Revising a concept of corruption as a result of the global economic crisis – the case of Iceland, w: Organizational Immunity to Corruption. Building Theoretical and Research Foundations, red. A. Stachowicz-Stanusch, NC: Information Age Publishing, Charlotte.

Vanhanen refuses to accept sole responsibility for election funding row, 28.09.2009, „Helsingin Sanomat”, http://www.hs.fi/english/article/Vanhanen+refuses+to+accept+sole+responsibility+for+election+funding+row/1135249646446, 5.04.2012.

Zook D. (2009), The Curious case of Finland’s clean politics, „Journal of Democracy”, vol. 20, issue 1.