Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Kościół katolicki w Polsce
system polityczny
grupy interesu

Jak cytować

Kowalczyk, K. (2017). Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce. Przegląd Politologiczny, (2), 177–188. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.11

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce. W związku z tym zdefiniowano Kościół w ujęciu politologicznym, określono formy oddziaływania Kościoła na system polityczny, określono pojęcie grup interesu w odniesieniu do analizowanej problematyki, następnie w oparciu o określone kryteria dokonano ich typizacji. Zaproponowana typologia może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie.

https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.11
PDF

Bibliografia

Ustawodawstwo państwowe i kościelne:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U., 1984, Nr 21, poz. 97 z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, art. 2, ust. 1, Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 104 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. 1991, Nr 55, poz. 234 z późn. zm.

Kodeks Prawa Kanonicznego 1983, http://katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf, luty 2017.

Monografie i artykuły:

Braun-Poppelaars C., Hannegraaff M. (2011), Conceptualizing religious advocacy: religious interest groups and the process of public policy making, w: Religious Actors in the Public Sphere, red. J. Haynes, A. Hennig, Routledge, London–New York.

Delong M. (2016), Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Enyedi Z. (2003), Conclusion: Emerging Issues in the Study of Church-State Relations, „West European Politics”, vol. 26, issue 1.

Herzke A. D. (2012), Lobbing for the Faithful: Religious Advocacy Groups in Washington, D.C., Pew Research Center, Washington.

Knutson K. (2015), Interfaith Advocacy Groups in American Politics, w: The Changing Word Religion Map. Sacred Places, Identities, Practices and Politics, red. S. D. Brunn, Springer Netherlands, Dordecht.

Kowalczyk K. (2016), Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, MADO, Toruń.

Lipiński A. (2016), Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989–2011. Historia, organizacja, tożsamość, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Oświecimski K. (2012), Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Petrowa-Wasilewicz A. (2000), Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa.

Potz M. (2016), Empowerment trough religion: religion’s survival strategies in democratic politics, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Roskin M. G, Cord R. L., Medeiros J. A., Jones W. S. (2001), Wprowadzenie do nauk politycznych, Zysk i S-ka, Poznań.

Sztompka P. (2007), Socjologia, ZNAK, Kraków.

Strony internetowe:

Akcja Katolicka, http://ak.org.pl, luty 2017.

Bractwo Małych Stópek, http://dlazycia.info, luty 2017.

Civitas Christiana, http://civitaschristiana.pl, luty 2017.

Federacja, http://poradnik.ngo.pl/federacja, luty 2017.

Fundacja Pro – Prawo do Życia, http://stopaborcji.pl, luty 2017.

Głos dla Życia, http://glosdlazycia.pl, luty 2017.

Jednolity tekst statutu NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu zmian uchwalonych przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniach 8–9 października 2014 r., http://solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/statut/Statut_2014_po_zmianach.pdf, luty 2017.

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, http://odnowa.org, luty 2017.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, http://ksm.org.pl, luty 2017.

Krajowa Rada Katolików Świeckich, http://katolicy-swieccy.pl, luty 2017.

Ordo Iuris, http://www.ordoiuris.pl, luty 2017.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, http://federacjazycia.pl, luty 2017.

Ruch Światło-Życie, http://oaza.pl, luty 2017.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, http://dlarodziny.przemyska.pl, luty 2017.