TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Main Article Content

Łukasz Donaj

Abstrakt

Treścią publikacji jest przedstawienie wybranych problemów prognozowania w naukach społecznych. W artykule skoncentrowano się na teorii szarych systemów. Zwrócono także szczególną uwagę na kwestię komplikacji wynikających ze złożoności takich systemów, jak system polityczny, a w konsekwencji na niedostatki tradycyjnych metod badawczych – takich jak chociażby metoda analizy systemowej. Celem publikacji jest zasygnalizowanie możliwości wykorzystania tak zdawałoby się egzotycznej dla „politologów” metodologii szarych systemów oraz modelowania rozmytego do prognozowania zjawisk politycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Donaj, Łukasz. (1). TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. Przegląd Strategiczny, (10), 43-52. https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3
Dział
Teoria stosunków międzynarodowych
Biogram autora

Łukasz Donaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe za cykl monotematyczny pt. Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obszarze postradzieckim. Od 2015 r. profesor z Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kierownik studiów II stopnia na kierunku „stosunki międzynarodowe”. Autor/redaktor 8 monografii i ponad 100 artykułów oraz recenzji naukowych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); zastępca sekretarza redakcji „Przegląd Strategiczny”; członek redakcji: „PolitBook”, „Youth. World. Politics”, „Человеческий капитал”, „Проблемы постсоветского пространствa”, „Defence Science Review”, współpracuje jako recenzent z czasopismami: „R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, „Pogranicze. Polish Borderland Studies”, „Świat Idei i Polityki”, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno Społeczne”, „Przegląd Europejski”, „Civitas et Lex”, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, „Colloquium” oraz „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”; członek: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (od 2013 r. przewodniczący poznańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (od 2015 r. – członek zarządu). W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradzieckich, a także komunikowania politycznego oraz kwestiami prognozowania politycznego.

Referencje

 1. Andrew A. M. (2011), Why the world is grey, “Grey Systems – Theory and Application”, Vol. 1, No. 2.
 2. Antoszewski A. (1996a), Proces i zmiana polityczna, w: Studia z teorii polityki – tom 1,(red.) A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 3. Antoszewski A. (1996b), System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia z teorii polityki – tom 1, (red.), A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 4. Barczak S. (2016), Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1), http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/1_S.Barczak_Zastosowanie_teorii_szarych_systemow....pdf (23.05.2016).
 5. Caposi A., Myers M. (2001), Systems for All, London.
 6. Cempel Cz. (2008), Teoria i inżynieria systemów, Radom.
 7. Cempel Cz. (2014), Teoria szarych systemów – nowa metodologia. Analizy i oceny złożonych systemów. Przegląd możliwości, „Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 63.
 8. Cempel Cz. (2007), Zastosowanie teorii szarych systemów do modelowania i prognozowania w diagnostyce maszyn, „Diagnostyka”, nr 2(42).
 9. Chi-Sheng Shih, Yen-Tseng Hsu, Jerome Yeh, Pin-Chan Lee (2011), Grey number prediction using the grey modification model with progression technique, „Applied Mathematical Modelling”, No. 35.
 10. Chodubski A. (2004), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 11. Chodubski A. (2008), O metodologicznym podejściu do przewidywania w polityce, w: Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, (red.) E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń.
 12. Chodubski A. (2009), Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”,
 13. Vol. XVI, 2 sectio, www.geopolityka.org (22.05.2016).
 14. Donaj Ł. (2013), Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background). Selected Aspects, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 15. Donaj Ł. (2014a), Технологизация политических процессов – путь в светлое будущее? или к хаосу?, “Youth World Politics”, nr 2.
 16. Donaj Ł. (2014b), Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy, „Przegląd Strategiczny”, nr 7.
 17. Donaj Ł. (2016), Skrypt seminaryjny – studia licencjackie oraz magisterskie 2015–2016 (opracowanie w posiadaniu autora).
 18. Deng J.-L. (1989), Introduction to Grey System Theory, „The Journal of Grey System”, Vol. 1, No. 1.
 19. Deng J.-L. (1982), Control Problems of Grey Systems, „Systems and Control Letters”, Vol. 1, No. 5, North Holland, Amsterdam.
 20. Deng J.-L. (1990), The Course on Grey Systems Theory, Publishing House, Huazhong University of Technology, Wuhan (in Chinese).
 21. Encyklopedia wiedzy politycznej (2005), (red.) M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń.
 22. Heywood A. (2006), Politologia, Warszawa.
 23. Jabłoński A. W. (1997), Polityczne procesy decyzyjne, w: Studia z teorii polityki – tom 2,(red.) A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 24. Karwat M. (2009), Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, w: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie – I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22–24.09.2009, (red.) K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa.
 25. Lamentowicz W. (2012), Granice strategii państwa. Efekt Tsunami, Częstochowa.
 26. Liu S. F., Lin Y. (2010), Grey Systems – Theory and Applications, Berlin.
 27. Malinowski G. (2013), Czarny Łabędź, http://www.felieton.pl/2986_czarny-labedz.html (31.07.2013).
 28. Materials about forecasting made available by M. Solak (w posiadaniu autora). Podolak M., Żmigrodzki M. (2013), System polityczny i jego klasyfikacje, http://www.serwis.wsjo.pl/lektor/1881/M%20Podolak%20M%20%AFmigrodzki%20System%20polityczny%20i%20jego%20klasyfikacje%20Wsp%F3%B3czesne%20systemy%20polityczne.pdf (22.05.2016).
 29. Rykaczewski K., Systemy rozmyte i ich zastosowanie, http://wwwusers.mat.umk.pl/~mozgun/prace/duszek.pdf (23.05.2016).
 30. Sepkowski A. (2005), Człowiek a przyszłość, Toruń.
 31. Sifeng Liu, Forrest J. (2007), The Current Developing Status on Grey System Theory, “The Journal of Grey System”, No. 2.
 32. Skyttner L. (2001), General Systems Theory, ideas & applications, Singapore.
 33. Straffin P. D. (2004), Teoria gier, Warszawa.
 34. Taleb N. N. (2009), Ten principles for a Black Swan-proof world, “Financial Times”, 7.04.2009.
 35. Taleb N. N. (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, “The New York Times”, 22.04.2007.