Feminizacja policji z perspektywy kompleksowego minimalizowania ryzyk

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

Współcześnie Policja istotnie wpływa na bezpieczeństwo i porządek publiczny w III RP, stała się wręcz papierkiem lakmusowym podejścia władzy do ogółu. Dodatkowo społeczeństwo polskie nabywa cech społeczeństwa ryzyka i społeczeństwa informacyjnego, co kreuje szczególne zainteresowanie obywateli i mass mediów wszelką działalnością instytucji mundurowych. Często ocenia się ich stosunek do aktualnych wydarzeń politycznych, a także poddaje krytyce skuteczność. Warto zatem przeanalizować jaki wpływ na Policję wywierają współczesne procesy modernizacyjne – jednym z nich jest feminizacja. W tym celu niezwykle przydatne okazały się metody badawcze, jak studium przypadku, analiza porównawcza czy analiza systemowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2020). Feminizacja policji z perspektywy kompleksowego minimalizowania ryzyk. Przegląd Strategiczny, (13), 411-422. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.25
Dział
HUMAN ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Maciej Magiera, Uniwersztet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej MAGIERA – Assistant Professor at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań. He specializes in the issues of national security and, more specifically, crisis management with particular emphasis on the role of security culture in the public sector. He emphasizes the importance of mentality as a key determinant of comprehensive risk minimization.

Bibliografia

 1. . 2020 rok – jubileusz służby kobiet w Policji, https://hit.policja.gov.pl/hit/aktualnosci/182414,2020-rok-jubileusz-sluzby-kobiet-w-Policji.html (5.05.2020).
 2. . 95 lat kobiet w polskiej Policji, https://magazyn.policja.waw.pl/mag/z-zycia-garnizonu/92901,95-lat-kobiet-w-polskiej-Policji.html (4.05.2020).
 3. . 95. rocznica powołania Policji Kobiecej, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186129,95-rocznica-powolania-Policji-Kobiecej.html (4.04.2020).
 4. Beck U. (1992), Risk Society. Towards a New Modernity, trans. Mark Ritter, Sage Publications, London–Thousand Oaks–New Delhi.
 5. Bogdalski P. (2015), Bezpieczeństwo kadrowe policji na przykładzie przesłanek doboru do służby, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
 6. Dojwa K. (2011), Policjantki: Elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, No. 2.
 7. Feminizacja zawodów nie zawsze korzystna dla kobiet?, https://www.wspolczesna.pl/praca/art/5754267,feminizacja-zawodow-nie-zawsze-korzystna-dla-kobiet,id,t.html?_escaped_fragment_=#! (19.04.2020).
 8. Haponiuk M. (2014), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, “Analiza”, 2, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 9. Kobieca twarz Policji, http://policja.pl/pol/aktualnosci/170642,Kobieca-twarz-Policji.html (04.05.2020).
 10. Kobiet w policji jest za dużo, https://www.gazetawroclawska.pl/artykul/976502,kobiet-w-policji-jest-za-duzo-przeszkadzaja-sa-nieudolne-list-filmy,id,t.html (19.04.2020).
 11. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2016 and 2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Kobiety w policji, dawniej i dziś, https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/15087,Kobiety-w-Policji-dawniej-i-dzis.html (4.04.2020).
 13. Komunikat z badań. Oceny działalności instytucji publicznych (2020), Centrum Badania Opinii Społecznej, 38.
 14. Lasota A. (2016), Służba kobiet w Policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej, “O Bezpieczeństwie i Obronności De Securitate et Defensione”, No. 1.
 15. Liczba Policjantów w Polskiej Policji – fakty, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/183752,Liczba-policjantow-w-polskiej-Policji-fakty.html (8.05.2020).
 16. Miluska J. (2011), Czy kobiety są gorsze? Obrazy społeczne kobiet i innych kategorii społecznych, in: Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, (ed.) B. Bartosz, Eneteia, Warszawa.
 17. Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży Pożarnej (2013), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 18. Odrowąż-Coates A. (2008), Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech, Toruń.
 19. Paciorkowski J. (2009), „Aniołki” z VI brygady, “Policja 997”, No. 48, March.
 20. Rocznik Statystyczny Pracy 2019 (2019), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 21. Sjolberg L. (2014), Gender, War and Conflict, Polity Press, Cambridge.
 22. Waniek D. (2010), Parlamentarna Grupa Kobiet w praktyce politycznej lat 1989–2005, in: Kobiety w polityce, (ed.) J. Marszałek-Kawa, Toruń.
 23. Waśko-Owsiejczuk E. (2018), Role, zadania i wyzwania kobiet w polskich służbach mundurowych – wprowadzenie, in: Kobiety w polskich służbach mundurowych – role, zadania i wyzwania, (ed.) E. Waśko-Owsiejczuk, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.
 24. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów z 15 kwietnia 2011 roku (2011), Komenda Główna Policji, Warszawa.