Międzynarodowe czynniki kształtujące współczynnik bezpieczeństwa narodowego (żywnościowego) Ukrainy w warunkach globalizacji

Main Article Content

Svitlana Khalatur
Kateryna Zhylenko
Ihor Vinichenko
Olena Trokhymets
Lesia Kriuchko

Abstrakt

Celem pracy jest przegląd literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego i rozważenie wskaźników racjonalnego i minimalnego żywienia, co pozwoli na analizę istniejącego systemu wskaźników służących do oceny stanu systemu bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. Celem artykułu jest zbadanie i uzasadnienie wpływu czynników kształtujących bezpieczeństwo narodowe (żywnościowe) Ukrainy w kontekście globalizacji. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe państwa należy traktować jako stan gospodarki, a ściślej – jako gwarantowaną zdolność państwa do zaspokojenia potrzeb ludności poprzez zapewnienie każdemu obywatelowi żywności w wymaganej ilości, różnorodności i jakości, na poziomie zapewniającym zdrowie i rozwój intelektualny jednostki, w oparciu o zasady samowystarczalności podstawowych produktów oraz ich ekonomicznej i fizycznej dostępności, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizowano pozycję Unii Europejskiej i Ukrainy w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index). W artykule zbadano ponoszone na Ukrainie wydatki konsumpcyjne na żywność spożywaną w domu. Przeanalizowano średnie wskaźniki bezpieczeństwa żywnościowego UE i Ukrainy w latach 2001–2018, w szczególności: eksport żywności; import żywności; indeks produkcji żywności; żywność, napoje i tytoń. Porównano dynamikę i prognozy zbiorów pszenicy i kukurydzy oraz produkcji roślinnej na Ukrainie i w UE. Przedstawiono analizę zestawu wskaźników bezpieczeństwa (Suite of Food Security Indicators) UE i Ukrainy. Kompleksowo przeanalizowano wieloczynnikowy model regresji wskaźnika produkcji żywności na podstawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, napływów netto, wzrostu PKB, wzrostu DNB na mieszkańca, zadłużenia krótkoterminowego, dochodów podatkowych, renty z zasobów naturalnych ogółem i handlu. Przegląd wykazał, że w celu analizy wskaźnika produkcji żywności przydatne jest zbudowanie modelu regresji, ponieważ pozwala on nie tylko oszacować stopień wpływu różnych czynników, ale także najskuteczniej przewidzieć wielkość indeksu produkcji w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Khalatur, S., Zhylenko, K., Vinichenko, I., Trokhymets, O., & Kriuchko, L. (2020). Międzynarodowe czynniki kształtujące współczynnik bezpieczeństwa narodowego (żywnościowego) Ukrainy w warunkach globalizacji. Przegląd Strategiczny, (13), 455-475. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.28
Dział
ECONOMIC AND SOCIAL SECURITY
Biogramy autorów

Svitlana Khalatur, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Svitlana KHALATUR – PhD in Economics, рrofessor, Рrofessor of Finance, banking and insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine. Author of more than 150 scientific and educational-methodical works, of which: 1 single monograph, 9 collective monographs; 50 articles in professional journals (including 7 articles in Scopus International Co-metric (co-authored)); 50 educational and methodical works. Member of editorial staff of scientific journals. Research interests: financial support of agricultural enterprises, finance and credit, marketing, innovation, investment.

Kateryna Zhylenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Kateryna ZHYLENKO – PhD in Economics, аssociate рrofessor, head of the Department of tourism business and hospitality, Oles Honchar Dnipro National University, Ukrainе. Scientific interests: globalization of international economic relations; transnationalization of business activity; internationalization and digitization of the international economy; efficiency of realization of resource potential of international tourism business.

Ihor Vinichenko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Igor VINICHENKO – PhD in Economics, рrofessor, head of Economics Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine. Scientific interests: investment, development of agro-industrial enterprises, factors of acceleration of economic dynamics of agricultural enterprises, competition and development of globalization processes, strategies of innovative development.

Olena Trokhymets, Classic Private University, Ukraine

Olena TROKHYMETS – PhD in Economics, Full Professor, Classic Private University, Ukraine, Professor at the Department of National Economy, Marketing and International Economic Relations. Author of more than 100 publications, which include articles in foreign journals and chapters in monographs published abroad. Scientific interests include investment activity, competitiveness, marketing, globalization, international relations, complex system of enterprise management, socially oriented goods and services, international relations, tourism and hotel business, marketing research. Editor-in-chief of the Scientific Journal State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship (Category B1); Responsible Secretary of the Scientific journal Priazovskiy Economic Visnyk; member of the Editorial Board of the Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences.

Lesia Kriuchko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Lesia KRIUCHKO – candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine. Scientific interests: state policy in the field of innovative development of the agricultural sector, security of the agricultural sector of the economy with labor resources, investment and cooperative activities.

Bibliografia

 1. Babenko V., Kulczyk Z., Perevozova I., Syniavska O., Davydova O. (2019a), Factors of Development of International e-Commerce in the Context of Globalization, “CEUR Workshop Proceedings”, http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper28.pdf (20.03.2020).
 2. Bukhtiarova A., Hayriyan A., Chentsov V., Sokol S. (2019), Modeling the impact assessment of agricultural sector on economic development as a basis for the country’s investment potential, “Investment Management and Financial Innovations”, 16(3), DOI: 10.21511/imfi.16(3).2019.21.
 3. Cabinet of Ministers of Ukraine Decree No. 1379 of December 5, 2007 “Some Issues of Food Security”, http://zakon2.rada.gov.ua/laws [in Ukrainian] (19.02.2020).
 4. “Concept of improvement of food security of the CIS Member States”, Approved by the Decision of the CIS Council of Heads of Government on the November 19, 2010, http://zakon2.rada.gov.ua/laws [in Ukrainian] (19.02.2020).
 5. Consumption of food products per capita worldwide, http://www.helgilibrary.com/pages/data (20.03.2020).
 6. FAOStat. (2020), Statistics Data: the Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/faostat/ en/#data (16.03.2020).
 7. Fedosieieva H. (2019), Sustainable development of agricultural producers is a condition for their successful functioning in the world market, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 1, http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-218-223 (01.03.2020).
 8. Ferrara G. (2018), Innovation in Agro-Food: A Geographical Perspective, “Journal of Food Products Marketing”, 24(1), https://doi.org/10.1080/10454 446.2017.1266554 (13.03.2020).
 9. Flies E. J., Brook B. W., Blomqvist L., Buettel J. C. (2018), Forecasting future global food demand: A systematic review and meta-analysis of model complexity, “Environment International”, https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.07.019 (20.02.2020).
 10. Giscard Assoumou-Ella (2019), External Trade and Food Security: The Case of CEMAC Countries, “Journal of Food Security”, Vol. 7, No. 2, http://pubs.sciepub.com/jfs/7/2/5, Published by Science and Education Publishing, DOI: 10.12691/jfs-7-2-5 (20.07.2020).
 11. Global Food Security Index, http://foodsecurityindex.eiu.com (06.03.2020).
 12. Guzhva I., Nebotov P., Ivanov Y. (2019), Foreign trade policy for integration into global value chains, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 2, http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-24-29 (20.03.2020).
 13. Khalatur S., Radzevicius G., Velychko L., Fesenko V., Kriuchko L. (2019), Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries, “Problems and Perspectives in Management”, 17(3), DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.24 (18.03.2020).
 14. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. (2019), Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine, “Investment Management and Financial Innovations”, 16(3), http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.25 (18.03.2020).
 15. Methodology for determining the main indicators of food security, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1379 of December 5, 2007, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0% BF [in Ukrainian] (19.02.2020).
 16. Odnorog M., Kraus N., Savchuk L. (2019), System-forming innovative institutions of the agrarian market, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 3, http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-152-158 (16.03.2020).
 17. Official website of the State Statistics Committee, https://www.ukrstat.gov.ua (26.01.2020).
 18. Olarinre Abiola Adebunmi, Oladeebo Job Olatunji, Olarinde Luke O. (2019), Effects of Land Management Practices on Food Insecurity among Farming Households in Osun State, Nigeria, “Journal of Food Security”, Vol. 7, No. 3, http://pubs.sciepub.com/jfs/7/3/5, Published by Science and Education Publishing, DOI: 10.12691/jfs-7-3-5 (16.03.2020).
 19. On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine, Order of October 29, 2013, № 1277, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozahunku-doc168080.html [in Ukrainian] (20.03.2020).
 20. On Food Security of Ukraine, Law of Ukraine, on December 22, 2011 No. 4227-IV, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html [in Ukrainian] (20.03.2020).
 21. On National Security of Ukraine, Law of Ukraine, on June 21, 2018 No. 2469-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 [in Ukrainian] (10.03.2020).
 22. Onyango George Nyakoyo, Abuya Isaac Odhiambo (2020), Stakeholder Involvement and Implementation of Sustainable Community Food Security Projects in Nyando Basin, Kenya, “Journal of Food Security”, Vol. 8, No. 1, http://pubs.sciepub.com/jfs/8/1/3, Published by Science and Education Publishing, DOI: 10.12691/jfs-8-1-3 (12.06.2020).
 23. Order of the Ministry of Economy of Ukraine “On Approval of the Methodology of Calculating the Level of Economic Security of Ukraine” on 02.03.2007, No. 60, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME07222.html [in Ukrainian] (20.03.2020).
 24. Petrova I., Albdrane M. (2019), Peculiarities of staff motivation at small food industry enterprises, “Social and labour relations: theory and practice”, 9(1), DOI: 10.21511/slrtp.9(1).2019.03 (30.01.2020).
 25. Pinstrup-Andersen P. (2009), Food security: definition and measurement, “Food Sec.”, No. 1.
 26. Rogach S., Vdovenko L., Polishchuk O. (2019), Agriculture of Ukraine under the joint policy of the European Union, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 3, http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-178-183 (05.03.2020).
 27. Sardak S., Samoylenko A. (2014), National Economies Intellectualization Evaluating in the World Economy, “Economic Annals-XXI”, 9–10(2).
 28. Sardak S., Radziyevska S., Prysiazhniuk Y. (2019), Civilizational structure of regional integration organizations, “Przegląd Strategiczny”, 12, DOI: 10.14746/ps.2019.1.4.
 29. Schwab K. (ed.) (2019), The Global Competitiveness Report 2019 (648 p.), World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (26.03.2020).
 30. Stolitnii A., Makhinchuk V. (2019), Priorities for the development of the economy of the USA and some European countries, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 5, https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-151-154 (11.03.2020).
 31. Tarek Ben Hassen, Hamid El Bilali (2019), Food Security in the Gulf Cooperation Council Countries: Challenges and Prospects, “Journal of Food Security”, Vol. 7, No. 5, http://pubs.sciepub.com/jfs/7/5/2, Published by Science and Education Publishing, DOI: 10.12691/jfs-7-5-2 (11.03.2020).
 32. The World Bank (2020a), Foreign direct investment, net inflows (% of GDP), https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt. dinv.wd.gd.zs (20.01.2020).
 33. The World Bank (2020b), World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (11.01.2020).
 34. Tumuhe C. L., Kusiima J., Sekamate W., Mulumba M. (2020), Food Stuff Available on Market Stalls and Restaurants in Rural Urban Centers; a Case of Kagadi Town, Uganda, “Journal of Food Security”, Vol. 8, No. 1, http://pubs.sciepub.com/jfs/8/1/4, Published by Science and Education Publishing, DOI: 10.12691/jfs-8-1-4 (17.06.2020).
 35. Vasylieva N. (2019), Problems and Prospects of Food Security in Ukraine, “Bulgarian Journal of Agricultural Science”, 25(4), http://www.agrojournal.org/25/04-08.pdf (21.03.2020).
 36. Velychko O., Velychko L. (2017), Management of inter-farm use of agricultural machinery based of the logistical system «BOA», “Bulgarian Journal of Agricultural Science”, 23(4), https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85026907558&origin=inward&txGid=c8c5eeec2907ddff28f820cc69cade12 (20.03.2020).
 37. Vyshnevska O., Kaliuzhna O., Irtyshcheva I. (2019), Infrastructure provision of the agrarian market in the globalized environment, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 5, No. 5, https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-39-46 (22.03.2020).
 38. Yosef Alamri, Abdulaziz Al-Duwais (2019), Food Security in Saudi Arabia (Case Study: Wheat, Barley, and Poultry), “Journal of Food Security”, Vol. 7, No. 2, http://pubs.sciepub.com/jfs/7/2/2, Published by Science and Education Publishing DOI: 10.12691/jfs-7-2-2.