Unifikacja społeczeństwa ukraińskiego w okresie powojennym jako mechanizm zapobiegania kryzysowi państwa
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczeństwo obywatelskie
migracje powrotne
polityka repatriacyjna
państwo
unifikacja społeczeństwa
uniwersalizacja
bezpieczeństwo
kryzys państwa

Jak cytować

Lavrynenko, H., & Donaj, Łukasz. (2023). Unifikacja społeczeństwa ukraińskiego w okresie powojennym jako mechanizm zapobiegania kryzysowi państwa. Przegląd Strategiczny, (16), 321–331. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.23

Abstrakt

Przedmiotem publikacji jest analiza procesu unifikacji społeczeństwa ukraińskiego – w okresie powojennym – jaki jest niezbędny by zapobiec kryzysowi państwa. Zdaniem autorów, po zakończeniu wojny palącym problemem będzie kwestia stworzenia uniwersalnego modelu kształtowania się społeczeństwa ukraińskiego, którego zadaniem będzie symbioza podstaw ogólnonarodowego dobrobytu oraz perspektyw strategicznego rozwoju Ukrainy. Podkreślono, że istniejący podział społeczeństwa na tych, którzy pozostali na Ukrainie i tych, którzy wyjechali do innych państw, w dłuższej perspektywie może się pogłębiać. Utrata jednoznaczności pojęciowej – w toku kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – takich kategorii jak „ofiara”, „patriota”, „zdrajca” i „zbawiciel” świadczy o mobilności procesu samoidentyfikacji istniejących skupisk ludności i możliwym – w niedalekiej przyszłości – pojawieniu się nowych kategorii ludności. Przedstawiono również zagadnienie racjonalnego wykorzystania kapitału ludzkiego oraz konieczność uwzględnienia tego czynnika przy opracowywaniu powojennej strategii rozwoju państwa. Szczególną uwagę zwrócono na problem realizacji polityki repatriacyjnej. Zdefiniowano jej rodzaje i scharakteryzowano najbardziej akceptowalne opcje dla Ukrainy, w tym bezpośrednie i aktywne lub pośrednie i stymulowane przez państwo powroty obywateli do etnicznej Ojczyzny. Na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczasowych doświadczeń państw europejskich uznano, że to właśnie kontrolowany proces migracji powrotnych jest kluczowym elementem spójnego rozwoju państwa.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.23
PDF (English)

Bibliografia

Beck U. (1999), World Risk Society. 1st Edition, Polity.

Bernard P. (1999), Social cohesion: a dialectical critique of the quasi-concept, “Lien social et Politiques”, Vol. 41.

Chan J., To H., Chan E. (2006), Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research, “Social indicators research”, Vol. 75(2). DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1

Deineko O. (2021), A critical review of the model of measuring social cohesion by J. Chan: prospects for adaptation to the Ukrainian context, “Yaroslav Mudryi NSU Bulletin, Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology”, Vol. 4(51). DOI: https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242243

Drbohlav D. (2008), Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Karolinum, Praha.

Germany: Act Concerning the Entry and Residence of Aliens in the Territory of the Federal Republic (Aliens Act), 1 January 1991, https://www.refworld.org/docid/3ae6b55a0.html (07.04.2023).

Horban O., Lavrynenko H. (2021), The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence, “Studia Warmińskie”, Vol. 58. DOI: https://doi.org/10.31648/sw.7012

Inglehart R. (1997), Postmodernity: Changing Values and a Changing Society, “Policy Studies”, Vol. 4.

International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 31, https://www.refworld.org/docid/3ae6b3694.html (26.04.2023).

International Conferences (The Hague), Hague Convention (V) Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, 18 October 1907, https://www.refworld.org/docid/3ddca4e14.html (25.04.2023).

International Migration Law. Glossary on Migration (2004), IOM, Geneva, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_1_en.pdf (29.03.2023).

Karpman S. B. (2007), The new drama triangles, https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf (20.03.2023).

Kolodii A. (2013), Societal culture as a factor of national consolidation, Consolidation of the Ukrainian people: constitutional and legal aspects, Collection of articles based on the materials of the scientific and practical conference February 28–March 1, 2013 Lviv, Ivan Franko National University of Lviv., Lviv University Publishing House, Lviv.

Kushch O. (2022), What Ukraine should be like after the war. Two scenarios, “Obozrevatel”, https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/yakoyu-buti-ukraini-pislya-vijni-dva-stsenarii.htm (14.04.2023).

Kutsenko O. (2022), Sociostructural changes in society during the war: opportunities,

threats, dilemmas, https://www.youtube.com/watch?v=6AbkK2SLKUE&ab_channel=AcademicSociology (12.03.2023).

Libanova E. (2023), A year of full-scale war: what has changed for Ukrainians?, National Academy of Sciences of Ukraine, https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9791 (12.04.2023).

Lutsyshyn H. (2012), National Consolidation of Society: Theoretical and Methodological Problems of Research, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXVII, Prace Etnograficzne”, Vol. 40.

Maiboroda O. (2017), Consolidation of Ukrainian Society in the Context of Russian Aggression: the Problem of Finding Optimal Political Solutions, “Scientific notes”, Vol. 5–6(91–92).

Pashkova O. B. (2012), Socio-Political Factors of Consolidation of Ukrainian Society, “Scientific Notes of I.F. Kuras Institute of Political and Economic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Vol. 5(61).

Polyshchuk Yu. (2018), Social consolidation as an important factor in Ukraine’s civilizational choice, “Scientific Notes of I.F. Kuras Institute of Political and Economic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Vol. 2(94).

Prymush M., Lavrynenko H. (2020), Political identity as a security factor of Ukrainian statehood, “Przegląd Strategiczny”, Х (13). DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.18

Report on migration in the world 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (15.03.2023).

Schmitter F. (1996), Reflections on Civil Society and the Consolidation of Democracy, “Polis”, Vol. 5.

Ukraine Refugee Situation (2023), Operational data portal, UNHCR, Government, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (28.04.2023).

UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, Vol. 999: 171, https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html (18.04.2023).

Vitman K. M. (2013), Consolidation as a Political Phenomenon: Relevance for Ukraine, “State and Law”, Vol. 62.

World Migration Report 2022, https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/ (17.03.2023).