Z POWROTEM DO DEBATY NEO-NEO. DWA SPOJRZENIA NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Main Article Content

Marek Rewizorski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozbierzności między ujęciem neorealistycznym a neoliberalnym w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa energetycznego, ale także zanalizowanie, w sposób właściwy wskazanym szkołom myślenia, współczesnych zjawisk i procesów wpływających na relacje między podmiotami kształtującymi politykę energetyczną na poziomie międzynarodowym. Służą temu dwa studia przypadku, z których pierwszy został poświęcony chińskiej strategii energetycznej na „Większym Bliskim Wschodzie” (neorealizm), drugi zaś – problemowi instytucjonalizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej (neoliberalizm).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rewizorski, M. (2015). Z POWROTEM DO DEBATY NEO-NEO. DWA SPOJRZENIA NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE. Przegląd Strategiczny, (8), 249-265. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.17
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Braun J. F. (2011), EU Energy Policy Under the Treaty of Lisbon Rules. Between a New Policy and Business as Usual, EPIN Working Paper, No. 31.
 2. Budnikowski A. (2006), Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa.
 3. Carr E. H. (1946), The Twenty Years Crisis: an Introduction to the Study of International Relations, London.
 4. China, Iran Ink Major Railroad Deal, „Al-Bawaba”, 13.09.2010, http://www.albawaba.com/transport/china-iran-ink-major-railroad-deal (10.12.2013).
 5. Dhillon N., Middle East Youth Bulge: Challenge or Opportunity?, http://www.brookings.edu/speeches/2008/0522_middle_east_youth_dhillon.aspx (22.05.2008).
 6. Dinan D. (2010), Institutions and Governance: A New Treaty, a Newly Elected Parliament and a New Commission, „Journal of Common Market Studies Annual Review”, Vol. 48, Supplement, DOI: 10.1111/j.1468-5965.2010.02096.x.
 7. Doyle M. W. (1983), Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, „Philosophy and Public Affairs”, Vol. 12, No. 3.
 8. Doyle M. W. (1983), Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part 2, „Philosophy and Public Affairs”, Vol. 12, No. 4.
 9. Fasano U (2000), Review of the Experience with Oil Stabilization and Savings Funds in Selected Countries, „IMF Working Paper” 2000, WP/oo/112.
 10. Friedman T. L. (2006), The First Law of Petropolitics, „Foreign Policy”, Vol. 154, No. 3.
 11. Frynas J. G. (2009), Beyond Corporate Social Responsibility. Oil Multinationals and Social Challenges, Cambridge.
 12. Gilpin R. (1097), The Political Economy of International Relations, Princeton.
 13. Gilpin R. (1976), US Power and the Multinational Company: The Political Economy of Foreign Direct Investment, London.
 14. Goldthau A.,Witte J. M. (2009), Back to the future or forward to the past? Strenghtening markets and rules for effective global energy governance, „International Affairs”, Vol. 85, No. 2, DOI: 10.1111/j.1468-2346.2009.00798.x.
 15. Goldthau A.,Witte J. M. (eds.) (2010), Global Energy Governance: The New Rules of the Game, Berlin–Washington D.C.
 16. Halami S. (2011), Sid³a wojny, „Le Monde Diplomatique”, nr 4 (62).
 17. Hu Jintao urges Army to perform „Historical Mission”, „Peoples Daily”, 14.03.2005.
 18. Jafar M. (2004), Kazachstan: Oil. Politics and the New „Great Game”, w: The Caspian: Politics, Energy and Security, (ed.) S. Akiner, London 2004.
 19. Kaczyński P. M., Broin P. Ó, Dehousse F., de Schouthette P., Heremans T., Keller J., Milton G., Witney N., Emmanouilidis J., Missiroli A., Stratulat C. (2010), The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations, Centrum Polityki Europejskiej Egmont/Centrum Studiów nad Polityką Europejską, Bruksela.
 20. Kalder M., Karl T. L., Said Y. (2007), Oil Wars, London.
 21. Karasac H. (2002), Actors of the New „Great Game”, „Caspian Oil Politics, Journal of Southern Europe and Balkans”, Vol. 4, No. 1, DOI:10.1080/14613190220130269.
 22. Klare M. (2002), Global Petropolitics: The Foreign Policy Implications of the Bush Administration’s Energy Plan, „Current History”, Vol. 101, No. 653.
 23. Klare M. (2001), Resource Wars, New York.
 24. Korm G. (2011), Odnaleziona arabska jednooeæ, „Le Monde Diplomatique”, nr 4 (62).
 25. Lin Ch. (2008), Militarisation of China’s Energy Security Policy, „Denk Würdigkeiten. Journal der Politisch-Militärischen Gesselschaft”, No. 45.
 26. Lipschutz R. D. (1989), When Nations Cash: Raw Material, Ideology and Foreign Policy, London.
 27. Mackinder H. (1919), Democratic Ideas and Realism: A Study of Politics of Reconstruction, London.
 28. Mahan A. T. (1890), The Influence of Sea Power upon History, Hill and Wang, New York.
 29. Mearsheimer J. J. (2012), Dlaczego politycy kłamią, tłum. G. Łuczkiewicz, Warszawa.
 30. Morgenthau H. J. (2010), Polityka miêdzy narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa.
 31. Niebuhr R. (1960), Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics, New York.
 32. North D. D. (1991), Institutions, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 5, No. 1, DOI: 10.1257/jep.5.1.97.
 33. Nye J. S. (2004), Soft Power: the means to success in world politics, New York.
 34. Owen J. M. (1994), How Liberalism Produces Democratic Peace, „International Security”, Vol. 19, No. 2.
 35. Paarlberg R. (1978), Food, Oil, and Coercive Resource Power, „International Security”, Vol. 3, No. 2 (Autumn).
 36. Petersen P. (2010), Did China Just Win the Caspian Gas War?, „Foreign Policy”.
 37. Radziwinowicz J. (2011), Rosja Putina służy „skorumpowanej kleptokracji”, rozmowa W. Radziwinowicza z J. Gontmacherem, „Gazeta Wyborcza”, 9.08.2011.
 38. Rewizorski M. (2011), Petropolityka i bezpieczeństwo energetyczne we współczesnym Świecie, „Przegląd Strategiczny”, nr 2.
 39. Rewizorski M., Przybylska-Maszner B. (2012), System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa.
 40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 roku w sprawie ośrodków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE, Dz. Urz. UE L 295/1, 12.02.2010.
 41. Russet B. M. (1993), Grasping the Democratic Peace: Principles for a post-cold War World, Princeton.
 42. Rybczyński T. M. (1955), Factor Endowment and Relative Commodity Prices, „Economica”, Vol. 22, No. 84.
 43. Sprout H., Sprout M. (1971), Towards a Politics of Planet Earth, New York.
 44. Strange S. (1994), States and Markets, London.
 45. Strange S., Stopford J., Heleny J. S. (1991), Real States, Real Firms: Competition forWorld Markets.
 46. Szlagowski P. (2013), Niedoceniana struktura instytucjonalna sektora energetycznego, „Nowa Europa” I (14).
 47. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007), Dz. U. C 306, 17.12.2007.
 48. Waltz K. N. (1979), Theory of International Politics, New York.
 49. Xuetang G. (2006), The Energy Security In Central Kurasia: The Geopolitical Implications to China’s Energy Strategy, „China and Eurasia Forum Quarterly”, Vol. 4, No. 4.
 50. Zhao S. (2008), China’s Global Search for Energy Security: Cooperation and Competition in Asian Pacific, „Journal of Contemporary China”, Vol. 55, No. 17, DOI:10.1080/10670560701809460.