STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC NOWEJ AGENDY ROZWOJOWEJ POST 2015

Main Article Content

Filip Kaczmarek

Abstrakt

Ważność aktualnej, globalnej agendy rozwojowej, znanej pod nazwą Milenijne Cele Rozwojowe (MDGs), kończy się 31 grudnia 2015 r. Od 2010 r. trwają prace analityczne, programowe i polityczne nad nową agendą rozwojową, która zastąpi MDGs począwszy od 1 stycznia 2016 r. Unia Europejska jest bardzo aktywnym uczestnikiem prac nad kształtem kolejnej agendy rozwojowej. Aktywność UE w tym obszarze wynika zarówno z ambicji tej organizacji, chcącej odgrywać rolę „globalnego gracza”, jak i znaczenia założeń globalnej polityki rozwojowej dla unijnej współpracy rozwojowej. Nieprzypadkowo Unia Europejska ogłosiła rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju – European Year for Development (EYD). Artykuł przedstawia stanowisko najważniejszych instytucji UE wobec nowej agendy rozwojowej (Post 2015).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, F. (2015). STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC NOWEJ AGENDY ROZWOJOWEJ POST 2015. Przegląd Strategiczny, (8), 279-292. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.19
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Aid Beyond 2015. Europe’s role in financing and implementing sustainable development goals post 2015 (2014), [Brussels].
 2. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (2013), New York.
 3. Commission guide: EU ready to play ‘key role’ in post-2015 development framework (2015), “The parliament Magazine”, 16.02.2015.
 4. Common African Position (CAP) on the Post-2015 Development Agenda (2014), Addis Ababa. European Report on Development. Post 2015: Global Action for an Inclusive and Sustainable Future (2013), Brussels.
 5. Fourth EU-Africa Summit, Roadmap 2014–2017 (2–3 April 2014), Brussels.
 6. Godne życie dla wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie Światu zrównowa¿onej przysz³ooeci. Komunikat Komisji Europejskiej (2013), Doc. 7075/13, COM (2013) 92 final.
 7. Godne życie dla wszystkich: od wizji do wspólnego działania. Komunikat KE (2014), Doc. 10412/14, COM (2014) 335 final.
 8. Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 12 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania eliminacji ubóstwa i zrównowa¿onego rozwoju po 2015 (2013), Doc. 17553/13.
 9. Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z 16 grudnia 2014 r. w sprawie transformacyjnej agendy po roku 2015 (2014), Doc. 16716/14.
 10. Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 19 maja 2014 r. w sprawie podejoecia do współpracy na rzecz rozwoju, opartego na prawach i obejmującego wszystkie prawa człowieka (2014b), Doc. 10020/14.
 11. Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadrzędnego programu działań na okres po roku 2015 (2013b), Doc. 11559/13.
 12. Mackie J., El Fassi S., Rocca C., Grosse-Puppendahl S. (2013), A Question of Leadership? Challenges for Africa-EU relations in 2014, „ECDPM Policy and Management Insights”, No. 5, Maastricht.
 13. Opinion of the Committee of the Regions—Empowering local authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcomes (2013/C 356/15).
 14. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Ustanowienie celów zrównoważonego rozwoju: wkład społeczeństwa obywatelskiego w stanowisko UE (2013), (NAT/594).
 15. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zaangażowania sektora prywatnego w ramy rozwoju na okres po 2015 (2013), (REX/386).
 16. Perspektywy po roku 2015: w stronę wszechstronnego i zintegrowanego podejścia do finansowania eliminacji ubóstwa i do zrównoważonego rozwoju. Komunikat Komisji Europejskiej (2013), Doc. 12434/13, COM (2013) 531 final.
 17. Proposal of the Open Working Group on Sustainable Development Goals (2014), New York.
 18. Putting People and Planet First. CONCORD – Beyond 2015 European Task Force Recommendations for the Post-2015 Framework (2013), Brussels.
 19. Report on the Consultation process on Towards A Post-2015 Development Framework Final Report, (2012), Brussels.
 20. Re-Shaping Global Development:Will Europe Lead? An Argument and a Call to Action. The Independent Vision Group on European Development Cooperation (2014), Brighton.
 21. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Rozwoju
 22. (2015), COM (2013) 0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238 (COD).
 23. Rippin N. (2013), Post 2015: Special Event on Post-2015 – Stuck in the process?, DIE Briefing Paper, No. 19, Bonn.
 24. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 (2013), 2012/2289 (INI).
 25. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015 (2014), Brussels, 17.11.2014.
 26. Tomlison J. (1991), Cultural Imperialism: A Critical Introduction, London.
 27. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2007), w:Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, (2010), Luksemburg.
 28. Większa rola sektora prywatnego w osiąganiu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego wyłączeniu społecznemu w krajach rozwijających się. Komunikat Komisji Europejskiej (2014), Doc. 9802/14, COM (2014) 263 final.
 29. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z 11 czerwca 2013 r. w sprawie 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013), 2013/2034 (INI).
 30. Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z 2 kwietnia 2014 r. w sprawie 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2014), 2014/2017 (INI).