UWZGLĘDNIENIE “PRAWA DO ŻYCIA W POKOJU I KORZYSTANIA Z POKOJU, DO PRAW CZŁOWIEKA I DO ROZWOJU” W PRACACH RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Main Article Content

Christian Guillermet Fernandez
David Fernández Puyana

Abstrakt

Wojna i pokój stale zmieniały bieg historii. W konsekwencji, pokój postrzegany był jako marzenie, niedokończony projekt, możliwy do osiągnięcia jedynie dzięki braterstwu wszystkich członków społecznoœci międzynarodowej. Od XVII wieku eliminacja wojny i konfliktów zbrojnych była politycznym i humanitarnym celem wszystkich narodów. Zarówno Liga Narodów, jaki Organizacja Narodów Zjednoczonych powołane zostały w dążeniu do wyeliminowania ryzyka konfliktów przez promocję pokoju, współpracy i solidarnoœci między narodami. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i kolejne międzynarodowe akty prawne gwarantujące ochronę praw człowieka, przyjęte zostały jako wyraz dążenia do promowania wartoœci podstawowych, za jakie uznano pokój i prawa człowieka. Praktyka międzynarodowa pokazuje zależność między naruszaniem praw człowieka a pojawianiem się wojen i konfliktów zbrojnych. Jasnym jest więc, że w zapobieganiu konfliktom zbrojnym istotne znaczenie ma ciągłe podkreślanie wagi praw człowieka. Od 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ podejmuje prace nad promocją prawa człowieka do pokoju. W myœl rezolucji 20/15, 23/16 i 27/17 Rada zdecydowała o ustanowieniu, a następnie o rozszerzeniu mandatu grupy roboczej (tzw. OEWG), której aktywność skierowana jest na opracowanie projektu deklaracji w prawie prawa do pokoju. Podczas drugiej sesji w lipcu 2014 r. eksperci zaakceptowali propozycję Przewodniczącego, wskazującą na związek między prawem do życia, prawami człowieka, pokojem i rozwojem. To podejœcie zostało rozwinięte podczas trzeciej sesji grupy roboczej w kwietniu 2015 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Guillermet Fernandez, C., & Fernández Puyana, D. (2015). UWZGLĘDNIENIE “PRAWA DO ŻYCIA W POKOJU I KORZYSTANIA Z POKOJU, DO PRAW CZŁOWIEKA I DO ROZWOJU” W PRACACH RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ. Przegląd Strategiczny, (8), 309-327. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.21
Dział
Bezpieczeństwo ludzkie

Bibliografia

 1. CHR Resolution E/CN.4/2005/56, Promotion of peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human rights by all, http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=59&t=11.
 2. Guillermet Ch. – Chairperson-Rapporteur (2013), Report of the Open-ended Inter-Governmental Working Group on the Draft United Nations Declaration on the Right to Peace, Doc. A/HRC/WG.13/1/2., http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.13/1/2 (15.10.2014).
 3. Guillermet Ch. – Chairperson-Rapporteur (2014), Letter from the Chairperson-Rapporteur of the open-ended intergovernmental working group on a draft United Nations declaration on the right to peace addressed to the members of the working group, Doc. A/HRC/WG.13/2/2, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.13/2/2 (15.10.2014).
 4. Guillermet Ch. – Chairperson-Rapporteur (2014), Report of the Open-ended Inter-Governmental Working Group on the Draft United Nations Declaration on the Right to Peace, Doc. A/HRC/27/63, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx (15.10.2014).
 5. Guillermet Ch. – Chairperson-Rapporteur (2015), Report of the Open-ended Inter-Governmental Working Group on the Draft United Nations Declaration on the Right to Peace, Doc.
 6. A/HRC/29/45. Letter of the Chairperson-Rapporteur of the working group on a draft United Nations declaration on the right to peace, A/HRC/WG.13/2/2, http://ap.ohchr.org/document/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.13/2/2 (15.10.2014).
 7. General Assembly resolution 33/73 of 1978 – Declaration on Preparation on Societies for Life in Peace, http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/33/73.
 8. General Assembly resolution 39/11 of 1984 – Declaration on the Right of Peoples to Peace, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx.
 9. General Assembly resolution 60/251 of 2006 – Human Rights Council, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/251.
 10. Human Rights Council Resolution 8/9 of 2008 promotion on the right of peoples to peace,
 11. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/8/9.
 12. Human Rights Council Resolution 14/3 of 2010 promotion on the right of peoples to peace, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/14/3.
 13. Human Rights Council Resolution 17/16 of 2011 promotion on the right of peoples to peace, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/16.
 14. Human Rights Council Resolution 20/15 of 2012 on the right of peoples to peace, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/15.
 15. Human Rights Council Resolution 23/16 of 2013 on the promotion of the right to peace, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/23/16.
 16. Report of the Office of the High Commissioner on Human Rights on the outcome of the expert workshop on the right of peoples to peace, A/HRC/14/38 of 2010, http://ap.ohchr.or/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/14/38.
 17. Report of the Human Rights Council Advisory Committee on the right of peoples to peace, A/HRC/20/31 of 2012, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/31.