Bezpieczeństwo teleinformatyczne w świetle Europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości

Main Article Content

Jędrzej Skrzypczak

Abstrakt

The subject of this paper is the analysis of the main regulation of the the European Convention on Cybercrime. In particular, it attempts to answer the question whether the Convention provides sufficient level of European IT security.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, J. (2011). Bezpieczeństwo teleinformatyczne w świetle Europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości. Przegląd Strategiczny, (1), 51-58. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.4
Dział
Teoria bezpieczeństwa - Kultura bezpieczeństwa

Bibliografia

 1. Błeszyńsk J. Prawo autorskie, Warszawa 1985.
 2. Błeszyński J., Ostatnie redakcje Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych a prawo wewnętrzne, „ZNUJ PzWiOWI” 1977, z. 13.
 3. Brenner S. W., The Council of Europe`s Convention on Cybercrime, w: Cybercrime. Digital Cops and Laws in a Networked Environment, eds J. M. Backin, J. Grimmelmann, N. Kozlovski, S. Wagman, T. Zarsky, New York–London 2007.
 4. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 28 I 1981, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm.
 5. Csonka P., The Council of Europe Convention on Cyber-Crime. A Response to the Challenge of the New Age, w: Cyber-crime. The Challenge in Asia, ed. R. Broadhurst, P. Grabosky, Hongkong 2005.
 6. European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Strasbourg, 20 IV 1959, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm.
 7. Geller E., Własność intelektualna na rynku światowym, „ZNUJ PzWiOWI” 1997, z. 68.
 8. Grabosky P., The Global Cyber-Crime Problem. The Socio-Economic Impact, w: Cyber-crime. The Challenge in Asia, ed. R. Broadhurst, P. Grabosky, Hongkong 2005.
 9. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 264, z późn. zm.)
 10. Lucchi N., Digital Media @ Intellectual Property. Management of Rights and Consumer Protection in a Comparative Analysis, Berlin–Heidelberg–New York 2006.
 11. Matlak A., Międzynarodowy charakter ochrony utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w: Prawo mediów, Barta J., Markiewicz R., Matlak A.. LexisNexis, Warszawa 2005.
 12. Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.
 13. Mehan J. E., Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime, Cambs 2008.
 14. Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. 1997, Nr 125, poz. 800).
 15. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167)
 16. Oświadczenia Rządowe z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26
 17. października 1961 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 801).
 18. Oświadczenie Rządowe z 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. Nr 98, poz. 484.
 19. Pardo J. R., Copyright and Multimedia, The Hague–London–New York 2003.
 20. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia (Dz. U. 1995, Nr 98, poz. 483).
 21. Raport ONZ New Dimen-sion of Human Security. Human Development Report 1994, http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_overview.pdf.
 22. Recommendation No. R (85) 10 of the Committee of Ministers to Member States Concerning the Practical Application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Maters in Re-spect of Letters Rogatory for the Interception of Telecommunications (Adopted by the Committee of Ministers on 28 June 1985 at the 387th meeting of the Ministers’ Deputies), https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra-netImage=605287&SecMode=1&DocId=686878&Usage=2.
 23. Recommendation No. R (85) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Computer Related Crime (Adopted by the Committee of Ministers on 13 September 1989 at the 428th meeting of the Ministers’ Deputies), https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.Instra-Servlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=610660&SecMode=1&DocId=702280 &Usage=2.
 24. Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector (Adopted by the Committee of Ministers on 17 Sep-tember 1987 at the 410th meeting of the Ministers’ Deputies, https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra-netImage=276604&SecMode=1&DocId=694350&Usage=2.
 25. Recommendation No. R (88) 2 of the Committee of Ministers to Member States on Measure to Combat Piracy in the Field of Copyright and Neighbouring Rights (Adopted by the Committee of Mi-nisters on 18 January 1988 at the 414th meeting of the Ministers’ Deputies), https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instra-netImage=608749&SecMode=1&DocId=695620&Usage=2.
 26. Recommendation No. R (95) 13 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Problems of Criminal Procedural Law Connected with Information Technology (Adopted by the Committee of Ministers on 11 September 1995 at the 543rd meeting of the Ministers’ Deputies), https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instra-net.CmdBlobGet&InstranetImage=536686&SecMode=1&DocId=528034&Usage=2.
 27. Recommendation No. R (95) 4 of the Committee of Ministers to Member States on the Protec-tion of Personal Data in the Area of Telecommunication Services with Particular Reference to Tele-phone Services (Adopted by the Committee of Ministers on 7 February 1995 at the 528th meeting of the Ministers’ Deputies), https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?com-mand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=535549&SecMode=1&DocId=518682&Usage=2.
 28. Ritterman S., Prawa artystów wykonawców a interesy użytkowników i autorów, „Studia Cywilistyczne” 1968, t. XII.
 29. Shannon J., Thomas N., Human Security and Cyber-Security. Operationalising a Policy Framework, w: Cyber-crime. The Challenge in Asia, ed. R. Broadhurst, P. Grabosky, Hongkong 2005.
 30. Sobczak J., Prawo środków masowej informacji. Prasa, radio, telewizja, Toruń 1999.
 31. Targalski R., Konwencja o cyberprzestępczości, w: Bezpieczeństwo teleinformatyczne pań-stwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009.
 32. Thomas D., Loaden B. D., Cybercrime: Law enforcement, security and surveillance in the in-formation age, London 2000.
 33. Yar M., Cybercrime and Society, London 2006.