Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy

Main Article Content

Beata Przybylska-Maszner

Abstrakt

Africa is subject of special interest for member states of the European Union. Since the beginning of the European Community, economical relations with African countries have been part of organization’s functioning. Political aspect of those relations was a result of treaty amendments. During the summit of December 15–16, 2005, the EU Strategy for Africa was adopted by the European Council. The document was an example of comprehensive position of the European Union towards the African continent and served as a basis for the future strategic partnership between the European Union and Africa, confirmed during the second and the third summit of 2007 and 2010. The aim of this paper is to analise mechanisms of implementation of the EU Strategy for Africa. Attention will be paid to indicate the possibility and conditions of effective implementation and to evaluate effects of strategic partnership with Africa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylska-Maszner, B. (2011). Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy. Przegląd Strategiczny, (1), 183-197. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.13
Dział
Geostrategia

Referencje

 1. Annex 3, EU platform on future relations between Africa and the EU, Africa-Europe Ministerial Meeting, Ouagadougou, Burkina Faso, 28 November 2002, 19996/02, Presse 378.
 2. Cairo Declaration, Cairo Plan of Action 2000, Africa-Europe Summit Under the Aegis of the OAU and the EU, Cairo, 3–4 April 2000, 107/4/00 REV4, 106/4/00 REV 4.
 3. Communication on the consolidation of EU-Africa relations, European Commiossion, Brussels, 10.11.2010.
 4. Deklaracja lizbońska – szczyt UE–Afryka, Lizbona, 8–9 grudnia 2007.
 5. Kołodziejczyk K., Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska–grupa państw AKP, ISM UW, Zeszyt 16, Warszawa 2010.
 6. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka–UE, Bruksela, 17.10.2008, KOM (2008)617.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Od Kairu do Lizbony – Partnerstwo strategiczne między UE i Afryką, 27 czerwca 2007, Bruksela, COM(2007)357
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Od Kairu do Lizbony – Partnerstwo strategiczne między UE i Afryką, Bruksela, 27 czerwca 2007, KOM(2007) 357.
 9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: Konieczność priorytetowego traktowania Afryki: punkt widzenia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, 2006/C 195/25.
 10. Raport ONZ dotyczący Milenijnych Celów Rozwoju na rok 2009.
 11. Raport Sekretarza Generalnego ONZ, marzec 2010, Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka–UE, Strasburg, 24 marca 2009, 2008/2318 (INI).
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie przyszłości strategicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej po trzecim szczycie UE–Afryka, Strasburg, P7_TA(2010)0482.
 14. Strategia Unii Europejskiej na rzecz Afryki: Europejsko-afrykański pakt na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki, 12.10.2005, COM(2005) 489.
 15. Szczyt Unia Europejska–Afryka: łączymy wysiłki na rzecz zwiększenia inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, Press Releases, RAPID, Bruksela, 25.11.2010.
 16. Wspólna strategia Afryka–UE i jej pierwszy plan działania (2008–2010), Bruksela, 3 marca 2008, 7204/08.
 17. Zielona Księga: Polityka rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi – zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej UE.