Ochrona informacji niejawnych w systemie prawnym Unii Europejskiej

Main Article Content

Jacek Sobczak

Abstrakt

W tekście poddano analizie zasady ochrony informacji niejawnych w prawie Unii Europejskiejrozważając treść art. 296 TWE (obecnie art. 346 TFUE) oraz decyzję Rady z 31 marca2011 roku w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnychUE. Rozważono kwestie odnoszące się do klauzul tajności, zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa, problem bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, zarządzania informacjami niejawnymi, ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, bezpieczństwaprzemysłowego, wymiany informacji z państwami trzecimi, wreszcie – naruszenia i narażeniana szwank informacji niejawnych UE. Zajêto się także sprawą organizacji bezpieczeństwa w Radziei funkcjonowaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa. W końcowej części zwrócono uwagę nazwiązek wspomnianej decyzji z innymi aktami normatywnymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, J. (2011). Ochrona informacji niejawnych w systemie prawnym Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (2), 75-97. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.5
Dział
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia

 1. Bratanova E., Legal Limits of the National Defence Privilege in the European Union, Bonn International Center for Conversion, Paper No. 34.
 2. Case T-26/01 Fiocchi Munizioni v Commission, Judgment of 30 September 2003.
 3. Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 15 czerwca 2011 roku w sprawie przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 2011/C 304/05, Dz. Urz. UE C 2011, nr 304.
 4. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniająca rozporządzenie
 5. EWG nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/E-WG, Dz. Urz. UE L 158/77, 30.04.2004.
 6. Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228.
 7. Dz. U. 2011, Nr 159, poz. 948.
 8. Dz. U. 2011, Nr 220, poz. 1302.
 9. Dz. Urz. C 239, 23.08.2000.
 10. Dz. Urz. L 140, 12.05.1998.
 11. Dz. Urz. UE L 2001, nr 101,
 12. Dz. Urz. UE L 2005, nr 346.
 13. Dz. Urz. UE L 2007, nr 115.
 14. Dz. Urz. UE L 56, 4.03.1968.
 15. Eikenberg K., Article 296 (ex 223) E. C. and external trade in strategic goods, „European Law Review” 2000, Vol. 25.
 16. Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006..
 17. INTERPRETATIVE COMMUNICATION of the European Commission on the application of Article 296 of the Treaty in the field of defence procurement, Brussels 7.12.2006, COM (206).
 18. Opinion of Advocate General Jacobs of 8 May 1991.
 19. Osica O., Trzaskowski R., współprac. Popielawska J., Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2009, nr 2.
 20. Peers S., National Security an European Law, „Yearbook of European Law” 1996.
 21. Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 68, nr 56 1/1.
 22. Sadowski W., w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, t. III, Warszawa 2010.
 23. Traktatu o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE 2010 C/13).
 24. Trombetta S., La protection des intérêts nationaux de la défense quand la défense devient européenne: les evolutions de l’article 296 TCE, „Revue de Marché Commun et de l’Union Euro-péenne” 2005, No. 490.
 25. Trybus M., The EC Treaty as an Instrument of European Defence Integration: Judicial Security of Defence and Security Exeptions, „Common Market Law Review”, Vol. 39.
 26. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 68, nr 56 1/2.
 27. Weatherhill S., P. Beaumont, EC Law, London 1995.
 28. Wyrok 72/83 z 10 lipca 1984 r. w sprawie Campus Oil Ltd. i inni p. Minister for Industry and Energy i inni, „Recueil” 1984.
 29. Wyrok Trybunału w Strasburgu (Wielka Izba) z 12 kwietnia 2005 w sprawie C-61/03 Komisja przeciwko zjednoczonemu Królestwu, Dz. Urz. C 132, 28.05.2005.