Współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu – razem mimo różnic (lata 2001-2010)

Main Article Content

Witold Ostant

Abstrakt

Artykuł jest krytycznym spojrzeniem na współpracę w dziedzinie wspólnego zwalczaniaterroryzmu przez USA i UE. Poruszono w nim najważniejsze kwestie, które stanowią rzeczywiste przeszkody we współpracy obu podmiotów, w przeciwdziałaniu terroryzmowi od początku realizacji przez administrację USA projektu politycznego nazwanego GWOT. Publikacja ma zwrócić uwagę na kwestie rzadko poruszane w głównym nurcie publicystycznym oraz naukowym, które kolidują z zimnowojennym paradygmatem transatlantyckiej wspólnoty wartości. Artykuł ukazuje wyzwania do przezwyciężenia, pomimo politycznych deklaracji przyjmowanych na szczytach USA/UE. Rozważania oparto o teksty Źródłowe, aby odbiorca móga samodzielnie skonfrontowaæ zasadność stawianych tez z innymi poglądami funkcjonujacymi w literaturze, dotyczacymi GWOT i współpracy w tym zakresie między USA i UE. Publikacja ma równiez zwrócić uwagę na przekaz medialny występujący w środkach publicznych masowego przekazu (szczególnie w Polsce), które ze względu na zaangazowanie władz polskich w GWOT z rzadka poruszają niepoprawne politycznie tematy. Artykuł ma za zadanie skłonić domdalszej pogłêbionej refleksji nad rozwojem GWOT oraz dalszymi perspektywami współpracymUSA i UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Artykuł jest wyrazem opinii jego autora, nie stanowiska instytucji, którą reprezentuje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ostant, W. (2011). Współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu – razem mimo różnic (lata 2001-2010). Przegląd Strategiczny, (2), 265-285. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.14
Dział
Terroryzm i antyterroryzm

Bibliografia

  1. Agreement between the European Community and the United States of America on the processing and transfer of PNR data by air carriers to the United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection, Signed in Washington on 28.5.2004, http://ec.europa.eu/justice/poli-cies/privacy/docs/adequacy/pnr/2004-05-28-agreement_en.pdf (10.12.2010).
  2. Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security, L298/29, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/pnr/2006_ 10_accord_US_en.pdf (11.12.2010).
  3. Agreement on extradition between the European Union and the United States of America, Dz. U. L181/27, 19.07.2003.
  4. Barack Obama comments on Wikileaks documents, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-ca-nada-10783842 (17.11.2010).
  5. Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce, 2000/520/EC, Official Journal L 215, 25/08/2000).
  6. Commission Staff Working Document – The implementation of Com-mission Decision 520/2000/EC on the adequate protection of personal data provided by the Safe Harbour privacy Principles and related Frequently Asked Questions issued by the US Department of Commerce SEC(2004)1323, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/sec-2004--1323_en.pdf (10.12.2010).
  7. Communication from the Commission to the Council and the Parliament of 16.12.2003, Transfer of Air Passenger Name Record (PNR) Data: A Global EU Approach, Brussels, 16.12.2003, COM(2003) 826 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0826en01.pdf (10.11.2010).
  8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Use of Security Scanners at EU airports, COM(2010) 311 final, http://ec.europa.eu/transport/air/securi-ty/doc/com2010_311_security_scanners_en.pdf (13.12.2010).
  9. Council Decision 2006/729/CFSP/JHA of 16 October 2006 on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequ-acy/pnr/2006_10_PNR_en.pdf (14.10.2010).
  10. Countering Terrorist Threats—In the Air and on the Ground, „EU Insight”, April 2010.
  11. Customs and Border Protection Advanced Passenger Information System Systems of Records, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_sorn_cbp_apis_final_rule.pdf (14.5.2010).
  12. Decyzja Rady z 6 czerwca 2003 roku dotycząca podpisania Umów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (2003/516/WE), Dz. U. L 181, 19.07.2003.
  13. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications, Official Journal L 201, 31/07/2002.
  14. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal L 281, 23/11/1995.
  15. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:PL:PDF (12.10. 2010).
  16. Dyrektywa Rady 2004/82/WE z 29 sierpnia 2004 roku w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów.
  17. Dz. U. UE L 193/20, 22.07.2008.
  18. EU Investigation of CIA Flights May Threaten Intelligence Cooperation, „Associated Press”, February 28, 2007; A. Malcolm, Obama and Guantanamo: A chronology of his broken promise, „Los Angeles Times”, 2.07.2010, http://latimesblogs.latimes.com/washington/2010/07/obama-guantana-mo.html (18.12.2010).
  19. EU/US agreements on extradition and on mutual legal assistance, Luxembourg, 23 October 2009 14826/09 (Presse 303), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressda-ta/en/jha/110727.pdf (16.12.2010).
  20. EU/US talks on transfers of airline passengers’ personal data address to European Parliament Committees on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs and Legal Affairs and the Internal Market Strasbourg, 16th December 2003, Speech by Commissioner Bolkestein of 16.12.2003, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/613&format=HTML&aged= 1&language=EN&guiLanguage=en (10.11.2010).
  21. European Parliament Press Release, „Parliament Gives Green Light for SWIFT II”, 8.07.2010.
  22. EU-US Summit, Washington, 25 June 2003, Brussels, 23.06.2003, http://trade.ec.euro-pa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114831.pdf (13.12.2010).
  23. Fact Sheet IDENT and IAFIS Interoperability, http://www.visaserve.com/CM/Articles/US%20VISIT%20Fact%20Sheet.pdf (14.05.2010).
  24. Goldirova R., Brussels attacks new US security demands, 14.02.2008, http://euobserver.com/9/25657 (16.12.2010).
  25. http://www.esa.int/esaNA/galileo.html.
  26. http://www.geoforum.pl/?page=news&id=6105&link=Koniec%20konfliktu%20mi%C4%99dzy%20Compassem%20i%20Gal-ileo?&menu=47096&year=2009&category=51 (17.12.2010).
  27. http://www.tsa.gov/assets/pdf/Secure_Flight_PRA_Notice_9.21.04.pdf (12.05.2010).
  28. Joint Statement of the European Union and its Member States and the United States of America on the Closure of the Guantanamo Bay Detention Facility and Future Counterterrorism Cooperation, Brussels, 11 June 2009 10967/09,
  29. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10967.en09.pdf (18.12.2010).
  30. Judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-317/04 and C-318/04, European Parliament v Council of the European Union and European Parliament v Commission of the European Communities, PRESS RELEASE No 46/06, 30.05.2006,
  31. http://curia.europa.eu/en/actu/comuniqu-es/cp06/aff/cp060046en.pdf (14.12.2010).
  32. Komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim, KOM(2010) 492 wersja ostateczna, Bruksela, 21.09.2010, http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1180 (18.12.2010).
  33. List do Komisarza Bolkestein do Sekretarza USA Toma Ridgea, Department of Homeland Se-curity, 18.12.2003, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/pnr/2003-12-18-let-ter-bolkestein_en.pdf (17.12.2010).
  34. MEPs Hail Historic Rejection of SWIFT Deal, „Agency Europe”, February 13, 2010.
  35. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_ 34255_1815186_1_1_1_1,00.html (12.10.2010).
  36. Opinia nr 9/2006 dotycząca wdrożenia dyrektywy 2004/82/WE Rady w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania z wyprzedzeniem danych pasażerów przyjęta 28 września 2006 r., http://ec.euro-pa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp127_pl.pdf (18.10.2010).
  37. Opinion 8/2004 on the information for passengers concerning the transfer of PNR data on flights between the European Union and the United States of America, 11733/04/EN WP 97, 30.08.2004, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp97_en.pdf (10.12.2010).
  38. Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:183:0083:0083:PL:PDF (12.6.2010).
  39. President Obama Backs Conclusion of SWIFT Agreement Between EU and US, „Agence Europe”, 25.06.2010.
  40. Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 22 września 2010, (24.09) (OR. en), 13954/10, http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1180, (18.10.2010).
  41. Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów, P6_TA(2009)0073, http://www.europarl.euro-pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0073+0+DOC+PDF+V0//PL (16.03.2011).
  42. Secret US Embassy Cables, http://213.251.145.96/cablegate.html (18.12.2010).
  43. Siskin A., Visa Waiver Program, „CRS Report”, RL32221, http://www.ilw.com/immigration-daily/news/2007,0314-crs1.pdf (16.12.2010).
  44. Supplement Agreement Between The Europol Police Office and The United States of America on The Exchange of Personal Data and Related Information, http://www.europol.europa.eu/legal/agree-ments/Agreements/16268-1.pdf (10.5.2010).
  45. SWIFT: Commission to Negotiate under Pressure from EP, „Europolitics”, 23.04.2010, http://www.fas.org/sgp/crs/ row/RS21998.pdf (12.12.2010).
  46. SWIFT: Rapporteur Announ-ces Last-Minute Agreement, „Europolitics”, 25.06.2010.
  47. The application of Commission Decision 520/2000/EC of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Safe Harbour Privacy Principles and related Frequently Asked Questions issued by the US Department of Commerce 14.02.2002, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/sec-2002-196/sec--2002-196_en.pdf (10.12.2010).
  48. The Five Problems With CAPPS II: Why the Airline Passenger Profiling Proposal Should Be Abandoned, http://www.aclu.org/national-security/five-pro-blems-capps-ii (5.12.2010).
  49. U.S. – European Union Safe Harbor, http://www.export.gov/safe-harbor/eu/index.asp (17.12. 2010).
  50. U.S./EU Agreements on Mutual Legal Assistance and Extradition Enter into Force. U.S. Department of Justice Press Release, February 1, 2010, http://useu.usmission.gov/mlat_feb0110.html (17.12.2010).
  51. U.S. Conciliatory in Air Marshal Demands, Associated Press, 26.04.2004; J. M. Doyle, U.S., EU To Trade Information on Sensors, MANPADS Defense, Homeland Security and Defense, 24.11.2004.
  52. U.S.-EU Joint Declaration on Aviation Security, http://www.dhs.gov/ynews/relea-ses/pr_1264119013710.shtm (12.12.2010).
  53. USA nie będą współpracować z Polską w sprawie więzień CIA, 28.12.2010, PAP, http://www.orange.pl/kid,4000000150,id,4000528582,title,USA-nie-beda-wspol-pracowac-z-Polska-w-sprawie-wiezien-CIA-,article.html (19.12.2010).
  54. Vogel T., SWIFT Deal on Data Sharing with U.S. Reopened, „European Voice”, 24.06.2010.
  55. Żemła E., Kowalewski M., CIA – tajne loty, tajne odprawy, „Rzeczpospolita”, 30.07.2010.