Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy

Main Article Content

Łukasz Donaj
Anastacja Kucenko

Abstrakt

Energetyka, a przede wszystkim problemy związane z handlem gazem są jednym z podstawowych elementów współpracy Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Uosobieniem rosyjskiej obecności w Europie jest m.in. Gazprom. Autorzy analizują fenomen Gazpromu oraz zastanawiają się nad tym, czy jego ekspansja w UE ma charakter kooperacyjny czy dominujący.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Donaj, Łukasz, & Kucenko, A. (2011). Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Przegląd Strategiczny, (2), 335-350. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.17
Dział
Bezpieczeństwo energetyczne

Bibliografia

 1. Bunarska Z., Jarosiewicz A., Łoskot-Strachota A., Wiśniewska I., Jasica O., Between energy security and energy market integration. Guidelines for the future development of the EU’s external energy policy in Europe’s neighbourhood, „Raport OSW” 2011, http://www.osw.waw.pl/si-tes/default/files/Raport_Energetyczny_ang.pdf (7.07.2011).
 2. Dawid E., Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Niemiec w UE, „Stosunki Międzynarodowe” 2011, nr 69–70.
 3. Dobrżańska O., Polityka energetyczna Rosji jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, w: Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, red. W. Baluk, Toruń 2009.
 4. Donaj Ł., Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy – referat wygłoszony podczas konferencji: „Mocarstwa i mo-carstwowość – perspektywa azjatycka”, organizator: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. Donaj Ł., Spór rosyjsko-białoruski z czerwca 2010 roku jako przykład „geopolityki rurociągów” – referat wygłoszony podczas konferencji: „Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości”, organizator: Katedra
 6. Historii Stosunków Międzynarodowych WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Duszczyk M., W tym miesiącu rozstrzygnie się gazowa przyszłość Europy, http://www.gazetaprawna.pl (14.09.2010).Dyla A., Rola gazu ziemnego w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej, http://www.psz.pl/Ro-la-gazu-ziemnego-w-bezpieczenstwie-energetycznym-Unii-Europejskiej (13.09.2010).
 8. Dżikija N., Lepsi i gorsi dłużnicy Gazpromu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2.08.2010.
 9. http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=224 (24.04.2009).
 10. Inauguracja gazociągu Nord Stream Pipeline – kamienia milowego europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, Lubmin/Zug, http://www.nord-stream.com (8.12.2011).
 11. Janusz P., Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE, „Polityka Energetyczna” 2010, nr 1.
 12. Kaczmarski M., współpraca: W. Konończuk, Konsekwencje rewolucji w Afryce Północnej dla Rosji, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 8 z 3.03.2009.
 13. Krzak J., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej http://parl.sejm.gov.pl, (22.05.2011).
 14. Kublik A., Czy Gazprom nas doi? O obniżkę cen dla Polski będzie trudno, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,9169588,Czy_Gazprom_nas_doi__O_obnizke_cen_dla_Polski_bedzie.html (26.02.2011).
 15. Kublik A., UE zrobiła krok ku solidarności wobec gazowych kryzysów, http://www.gazeta.pl (14.09.2010).
 16. Kupich A., recenzja: Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008, http://www.pism.pl (17.09.2010).
 17. List of major companies with Gazprom shareholding, dane z 1 lipca 2006 roku, http://www.gazprom.com/eng/articles/article8526.sthml.
 18. Łoskot A., Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE – kwestia połączeń infrastrukturalnych, Warszawa, 02.2005, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/punkt_widzenia_9.pdf (12.12.2008).
 19. Łoskot-Strachota A., Ekspansja Gazpromu w UE – kooperacja czy dominacja. Wydanie drugie, zmienione, „Raport OSW” 2009, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/GP_EU_10_09.pdf (7.07.2011).
 20. Łoskot-Strachota A., Pełczyńska-Nałęcz K., współpraca: Dąborowski T., Handle J., Ekspansja Gazpromu w UE – kooperacja czy dominacja, „Raport OSW” 2008, http://www.osw.waw.pl/sites/de-fault/files/GP_EU_.pdf (7.07.2011).
 21. Łoskot-Strachota A., The EU internal market – a stake or a tool in European-Russian gas relations, „Komentarze OSW” 2011, nr 54, http://www.osw.waw.pl/ pl/publikacje/komentarze-osw/2011-06-24/eu-internal-market-a-stake-or-a-tool-europeanrussian-gas-re-lati (7.07.2011).
 22. Madera A. J., Polityka energetyczna Rosji, http://www.wnp.pl/artykuly/polityka-energetycz-na-rosji,5610.html (8.01.2011).
 23. Małyszko M., Gazprom w polityce energetycznej Unii Europejskiej, w: Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w basenie morza Bałtyckiego), red. M. Rutkowski, Białystok 2009.
 24. Manienok T., Uchodim w mazut?, „Komsomolskaja Prawda w Biełarusi”, 23.06.2010.
 25. Mimo kryzysu Gazprom zwiększy inwestycje o ponad 3 mld USD, epa, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 30, 15.09.2010.
 26. Nagy S., Rychlicki S., Siemek J., Import gazu a bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Polityka Energetyczna” 2005, nr 8.
 27. Nahrebecki A., Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 28. Nord Stream czyli Gazociąg Północny – informacje, za: http://weglowodory.pl/nord-stream-czy-li-gazociag-polnocny-informacje/ (16.09.2010).
 29. Paszyc E., Kryzys uderza w strategię Gazpromu, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 24, 7.07.2010.
 30. Paszyc E., Nord Stream i South Stream nie rozwiążą problemów Gazpromu, „Komentarze OSW”, nr 35, 28.01.2010
 31. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG, Dziennik Urzędowy L 295, 12/11/2010.
 32. Rząd zatwierdził Strategię energetyczną Federacji Rosyjskiej do 2030 roku, GÓR, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 41, 2.12.2009.
 33. Sienkiewicz M., Polityka paliwowo-energetyczna Białorusi, w: Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, red. W. Baluk, Toruń 2009.
 34. Stępień-Kuczyńska A., Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń 2007.
 35. Strategia energetyczna Rosji do 2030 roku, Moskwa 2009, http://moskwa.trade.gov.pl/pl/Bi-blioteczka_WPHI/article/detail,3628,NEW_Strategia_Energetyczna_Rosji_do_roku_2030.html (8.01.2011).
 36. Szczyt UE–Rosja w cieniu sporu o epidemię E.coli, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/522087,szczyt_ue_rosja_w_cieniu_sporu_o_epidemie_e_coli.html (7.07.2011).
 37. Talaga A., Wiek gazu, ale nie Gazpromu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 25–27.06.2010.
 38. UE: Porozumienie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu osiągnięte, kot/icz/mc, za: www.gazeta-prawna.pl (14.09.2010).
 39. Wieloński A., Machowski J., Procesy transformacji wybranych przemysłów w Polsce i na świecie, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Warszawa–Kraków 2008, nr 10.
 40. Wiśniewska I., współpraca E. Paszyc, W. Konończuk, Kontrolowane otwarcie sektora energetyczne-go Rosji na inwestorów zagranicznych, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 9, 9.03.2009.
 41. Wyciszkiewicz E., Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, w: Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008.
 42. Wyciszkiewicz E., Rosyjski sektor naftowo-gazowy – uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju, w: Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008.
 43. Wzrost konkurencji podważa monopol Gazpromu, epa, „Tydzień na Wschodzie. Biuletyn analityczny OSW. Rosja, Kaukaz, Azja Centralna”, nr 9, 9.03.2009.
 44. Żurawski P. vel Grajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991–2004, Kraków 2008.