Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
PDF

Słowa kluczowe

the right to privacy
law enforcement
access to Internet data
the security of the State

Jak cytować

Skrzypczak, J. (2016). Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Strategiczny, (9), 315–326. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.22

Abstrakt

This paper shows the conflict between two values protected in every democratic country by constitutional law. On the one hand, the right to privacy and on the other hand the competencies of the State to ensure the security of its citizens eg. by using secret surveillance measures. Therefore, it is necessary to seek an appropriate balance between these two standards protected by law based on selected judicatures of the Constitutional Tribunal in Poland, and the regulations of the Council o f Europe and the European Union.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.22
PDF

Bibliografia

Banaszak B. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Bodzian A. (2006), Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji o działalności przedsiębiorców, w: Prawo do informacji, (red.) W. Góralczyk jun., Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz. U. UE L 345 z 31.12.2003.

Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE, Dz. U. UE L 105 z 15.03.2006.

Jabłoński M., Wygoda K. (2002), Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław.

Jaskowska M. (2002), Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M. (2007), Dostęp do informacji publicznej. Orzecznictwo sądów administracyjnych, Warszawa.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007), Dz. U. UE C 303 z 14.12.2007.

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów (2008), Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (1997), Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2010), t. I, Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950), Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284.

Kopff A. (1982), Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, „ZNUJ Prace Prawnicze”, z. 100.

Kopff A. (1972), Koncepcja praw do intymności i prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne”, t. XX.

Kordasiewicz B. (1991), Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kubiński K. W. (1993), Ochrona życia prywatnego człowieka, „RPSiE”, z. 1.

Mednis A. (2006), Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 (1966), Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.

Nowicki M. A. (1999), Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, wyd. 2, Warszawa.

Nowicki M. A. (2005), Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Kraków.

Obywatelskie prawo do informacji (2008), (red.) T. Gardocka, Warszawa.

Opinia RPO Rzecznika Praw Obywatelskich z 28 grudnia 2015 (2015), https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_Marszalka_Sejmu.pdf (20.06.2016).

Orzeczenie ETPCz z 6 września 1978 r w sprawie Klass i inni przeciwko Niemcom (1978), skarga nr 5029/71.

Orzeczenie ETPCz z 2 sierpnia 1984 r w sprawie Maloneprzeciwko Wielkiej Brytanii (1984), skarga nr 8691/79.

Orzeczenie ETPCz z 24 kwietnia 1990 r w sprawie Kruslin przeciwko Francji (1990), skarga nr 11801/85.

Orzeczenie ETPCz z 16 lutego 2000 r. w sprawie Amann przeciwko Szwajcarii (2000), skarga nr 27798/95.

Orzeczenie ETPCz z 1 marca 2007 r w sprawie Heglas przeciwko Czechom (2001a), skarga nr 17362/03.

Orzeczenie ETPCz z 25 września 2001 r wsprawieP. G. iJ.H. przeciwko Wielkiej Brytanii (2001b), skarga nr 44787/98.

Orzeczenie ETPCz z 29 czerwca 2006 r w sprawie Weber i Saravia przeciwko Niemcom (2006a), skarga nr 54934/00.

Orzeczenie ETPCz z 28 czerwca 2007 r w sprawie Association fo r European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev przeciwko Bułgarii (2007a), skarga nr 62540/00.

Orzeczenie ETPCz z 3 kwietnia 2007 r w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii (2007b), skarga nr 62617/00.

Orzeczenie ETPCz z 1 lipca 2007 r w sprawie Liberty i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (2007c), skarga nr 58243/00.

Orzeczenie ETPCz z 3 kwietnia 2007 r w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii (2007d), skarga nr 62617/00.

Orzeczenie ETPCz z 26 kwietnia 2007 r w sprawie Dumitru Popescu przeciwko Rumunii (2007e), skarga nr 71525/01.

Orzeczenie ETPCz z 10 lutego 2009 r w sprawie Iordachi i inni przeciwko Mołdawii (2009a), skarga nr 25198/02.

Orzeczenie ETPCz z 27października 2012 r w sprawie Savovi przeciwko Bułgarii (2012a), skarga nr 7222/05.

Orzeczenie ETPCz z 4 grudnia 2012 r w sprawie Lenev przeciwko Bułgarii (2012b), skarga nr 41452/07.

Orzeczenie ETPCz z 23 października 2012 r w sprawie Hadzhievprzeciwko Bułgarii (2012c), skarga nr 22373/04.

Orzeczenie ETPCz z 25 czerwca 2013 r w sprawie Valentino Acatrinei przeciwko Rumunii (2013), skarga nr 18540/04.

Sarnecki P. (2007), Uwaga 3 do art. 49, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do art. 49, teza 3, (red.) L. Garlicki, t. III, Warszawa.

Sobczak J. (2008), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa.

Sut P. (1995), Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie polskim?, „Palestra”, nr 7-8.

Tarnacka K. (2009), Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, (red.) M. Zubik, Warszawa.

Ustawa z 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 147.

Wyrok TK z 20 czerwca 2005 (2005), sygn. K 4/04, OTK ZU nr 6/A/2005, poz. 64.

Wyrok TK z 18 lutego 2004 (2004), sygn. P 21/02, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 9.

Wyrok TK z 19 lutego 2002 (2002), sygn. U 3/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3.

Wyrok TK z 23 czerwca 2009 (2009), sygn. K 54/07, OTK ZU nr 6/A/2009, poz. 86.

Wyrok TK z 20 listopada 2002 (2002a), sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83.

Wyrok TK z 13 grudnia 2011 (2011), sygn. K 33/08, OTK ZU nr 10/A/2011, poz. 116.

Wyrok TK z 12 grudnia 2005 (2005), sygn. K 32/04, OTK ZU nr 11/A/2005, poz. 132.

Wyrok TK z 6 sierpnia 2014 (2014), Dz. U. 2014, poz. 1055, uzasadnienie: http://otkzu.trybunal.gov.pl/2014/7A/80 (20.06.2016).

Wyrok TSUE Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2014 (2014), sygn. C-293/12.

Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa.