Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union
PDF (English)

Słowa kluczowe

culture
European Union law
the Treaty on the functioning of the European Union
cultural policy
cooperation in the field of culture
cultural programs

Jak cytować

Gołda-Sobczak, M. (2016). Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union. Przegląd Strategiczny, (9), 341–353. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.24

Abstrakt

The European Communities, later the European Union, for a long time did not  pay attention to the protection of European cultural heritage, as well as to issues o f cultural policy, leaving the area more or less consciously the Council o f Europe. The cultural policy o f the European Union treats the ambiguous term “culture” as an area that belongs to the sphere of national sovereignty. Undefined terms from the area of culture, such as the European cultural space, a common cultural heritage, etc. appear in the documents o f the European Union. Only Art. 151 o f the Treaty establishing the European Community, currently Art. 167 of the Treaty on the functioning o f the European Union is more specifically devoted to the issue of culture and more closely to the issue of heritage. The cultural policy on this ground includes the protection o f European cultural heritage, undertaking projects involving the development of a culture and the promotion of European culture. In that respect, the attention should be paid to a number of bilateral agreements, international programs, and finally conventions.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.24
PDF (English)

Bibliografia

Aleksandrowicz A. R. (2015), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, in: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, (ed.) S. Sulowski, Toruń.

Aleksandrowicz T. (2014), Świat w sieci. Państwo-społeczeństwo-ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.

Balcerowicz B. (2015), O tożsamości metodologicznej nauko bezpieczeństwie, in: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, (ed.) S. Sulowski, Toruń.

Balcerowicz B. (2004), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Banaszak B. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Bączek P. (2005), Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń.

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej (2010), (eds.) P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń.

Bieńkowska E. (2002), Pytania o duszę Europy, Warszawa.

Bieńkowska E. (1999), Spór o dziedzictwo Europejskie. Między świętym a świeckim, Warszawa.

Biernad S. (1998), Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, in: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, (ed.) C. Mik, Toruń.

Chmielewski A. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa.

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna (2013), (eds.) A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Warszawa.

Czaja J. (2008), Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków.

Czajowski M. (2003), Rosja w Europie. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Kraków.

Czaputowicz J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa.

Doktorowicz K. (2005), Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Katowice.

Domańska E. (2006), Historie niekonwencjonalne, Poznań.

Gawin D. (2005), Polityka historyczna i demokratyczne państwo, in: Polityka historyczna. Historycy -politycy -prasa, Warszawa.

Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Koszalin.

Golka M. (2009), Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa.

Herring E. (2007), Military Security, in: Contemporary Security Studies, (ed.) A. Collins, Oxford.

Jagusiak B. (2015), Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa.

Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa.

Kitler W. (2004), Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa politycznego Polski, in: Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, (ed.) B. Balcerowicz, Warszawa.

Komarnicki M., Komarnicki W. (2008), Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa.

Kosiński J. (2015), Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa.

Koziej S., Brzozowski A. (2015), Nauki o bezpieczeństwie: potrzeby i oczekiwania praktyki bezpieczeństwa narodowego, in: Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, (ed.) S. Sulowski, Toruń.

Księżopolski K. (2009), Bezpieczeństwo ekologiczne, in: Bezpieczeństwo państwa, (eds.) K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa.

Księżopolski K. (2004), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa.

Kula M. (2002), Nośniki pamięci historycznej, Warszawa.

Kula M. (2003), Wybór tradycji, Warszawa.

Kwiatkowski P. T. (2008), Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa.

Liderman K. (2012), Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa.

Liedel K. (2005), Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń.

Lizak W. (1997), Wpływ czynnika etnicznego na bezpieczeństwo międzynarodowe, in: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, (ed.) R. Zięba, Warszawa.

Malinowski K. (2009), Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa, Poznań.

Mazurkiewicz P. (2001), Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa.

Mencwel A. (2006a), Tradycja do remontu, “Rzeczpospolita”, 16-17.09.2006.

Mencwel A. (2006b), Jak stwarza się naród, “Rzeczpospolita”, 23-24.09.2006.

Mencwel A. (2006c), Dwie trumny wiecznie żywe, “Rzeczpospolita”, 30 September-1 October 2006.

Michałowska G. (1997), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, in: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku X X wieku, (eds.) D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa.

Mik C. (2009), Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.

Motycka A., Maurim K. (2004), Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy, Warszawa.

Niedźwiedź M. (2000), Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawo Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej”, Issue 73.

Nowacki M. (2010), Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa.

Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów (2009), (ed.) A. Szpociński, Warszawa.

Pietraś M. (1996), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin.

Pietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin.

Pomian K. (2006a), Historia urzędowa, historia rewizjonistyczna, historia krytyczna, in: Historia. Nauka wobec pamięci, (ed.) K. Pomian, Lublin.

Pomian K. (2006b), Od historii - części pamięci do pamięci - przedmiotu historii, in: Historia. Nauka wobec pamięci, (ed.) K. Pomian, Lublin.

Promińska K. M. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa.

Przyborowska-Klimczak A. (2011), Prawne aspekty bezpieczeństwa kulturowego, in: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, (eds.) L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin.

Rudkowski D. (2006), Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa.

Saganek P. (2012), in: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, (ed.) A. Wróbel, Vol. I, Warszawa.

Siewierski J. (2004), Źródła tożsamości europejskiej, in: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, (ed.) J. Osiński, Warszawa.

Siwek A. (2009), Komentarz do art. 151 o f TEC, in: Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, (ed.) A. Wrobel, Vol. II, Warszawa.

Skrzydło J. (2002), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków.

Słomczyńska I. (2007), Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie, Lublin.

Sobczak J. (2005), Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji, in: Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, (eds.) J. Sobczak, R. Bäcker, Łódź.

Sobczak J. (2008), Polityka historyczna a wolność ekspresji, twórczości artystycznej i badań naukowych, in: Na obrzeżach polityki, (ed.) M. Kosman, Vol. VI, Poznań.

Sobczak J. (2007), Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, in: Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, (ed.) T. Wallas, Warszawa.

Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, in: Ekonomika obrony, (ed.) W. Stankiewicz, Warszawa.

Stobiecki R. (2008), Historycy wobec polityki historycznej, in: Pamięć i polityka historyczna, (eds.) S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź.

Stobiecki R. (1998), Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiejfilozofii dziejów, Łódź.

Szacka B. (2006), Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa.

Szpociński A., Kwiatkowski P. T. (2006), Przeszłość jako forma przekazu, Warszawa.

Tazbir J. (2002), Pamięć i zapomnienie w historii, in: J. Tazbir, Silva rerum historicarum, Warszawa.

Tilly C. (2003), Politics of Collective Violence, Cambridge.

Waever O. (1993), ‘Societal Security’: The Concept, in: Identity. Migration and the New Security Agenda in Europe, (eds.) O. Waever, B. Buzan, N. Kelstrup, P. Lemaitre, London.

Waluch K. (2007), Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, Płock.

Watson S. (1992), Culture and Community Law, Before and after Maastricht, Denver-Boston.

Włoch R. (2009), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, in: Bezpieczeństwo państwa, (eds.) K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa.

Wolff-Powęska A. (2007), Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, “Przegląd Zachodni”, No. 1.

Wyrozumska A. (2004), Kultura, in: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, (ed.) J. Barcz, Warszawa.

Zajadło J. (2005), Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk.

Zając J. (2009), Bezpieczeństwo państwa, in: Bezpieczeństwo państwa, (eds.) K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa.

Zawadzki P. W. (2009), Bezpieczeństwo społeczne, in: Bezpieczeństwo państwa, (eds.) K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa.

Zeidler K. (2007), Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury, in: Europa sędziów, (ed.) Z. Brodecki, Warszawa.

Ziarko J. (2007), Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie, “Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego”, Vol. 1, No. 1-2.

Zięba R. (2012), O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, “Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, No. 1.

Ziętek A. W. (2011), Kategoria sekurytyzacji w bezpieczeństwie kulturowym, “Stosunki Międzynarodowe”, Vol. 44, No. 3-4.

Ziętek A. W. (2015), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Warszawa.

Ziętek A. W. (2010), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa.

Ziętek A., Stachurska K. (2004), Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin.