Wędrówki po definicjach.Znaczenia terminów „nowoczesny”/„nowoczesność”/„modernizm”
PDF

Słowa kluczowe

modernity
modernism
modernist studies

Jak cytować

Stanford Friedman, S. (2014). Wędrówki po definicjach.Znaczenia terminów „nowoczesny”/„nowoczesność”/„modernizm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 119–144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1148

Abstrakt

The main task of the present article is to characterize the changing perspectives in the description and definition of modernism and modernity in a reciprocal relationship of these two categories. The creation of definitions is described here as a processes of fictionalization with a generational viewpoint of scholars. Moreover, the article indicates the difference between a nominal and a relational mode of defining and the question of institutionalization of knowledge within the framework of definition projects. Such research perspectives lead to the conclusion about dialogical and at the same time contradictory character of historical formations of phenomena to which the studied terms allude.
PDF

Bibliografia

Appdurai A., Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis 1996.

Beebe M., What Modernism Was,, „Journal of Modern Literature” 1974, nr 3, s. 1065–1084.

Berman M., Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu, przeł. M. Szuster, Kraków 2006.

Caserio R., The Novel in England (1900–1950), New York 1999.

Clark T.J., Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism, New Haven 1999.

DeKoven M., Rich and Strange: Gender, History, Modernism, Princeton 1991.

Felman S., Lacan and the Adventure of Insight, Cambridge 1987.

Felski R., The Gender of Modernity, Cambridge 1995.

Bernard Yack, The Fetishism of Modernities: Epochal Self-Consciousness in Contemporary Social and Political Thought, Notre Dame 1997.

Giddens A., Foreword, w: NowHere: Space, Time and Modernity, red. R. Friedland, D. Boden, Berkeley 1994.

Giddens A., , Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2008.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.

Giddens A., Harvey D., Lyotard J.F., Scott D., Yack B., Habermas J., Modernity versus Postmodernity, „New German Critique” 1981, nr 22, s. 3–14.

Giddens A., The Philosophical Discourse of Modernity, New York 1987.

Harvey D., The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Social Change, Oxford 1989. Jardine A., Gynesis: Configurations of Woman and Modernity, Ithaca 1985.

Hassan I., The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature,Madison 1992.

Jameson F., The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca 1981. Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise, red. S. Felman, Baltimore 1980.

Kristeva J., Desire in Language, przeł. T. Gora, A. Jardine, L.S. Roudiez, New York 1980.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński,Warszawa 1997.

Model Modernity: An Introduction to Modern Societies, red. S. Hall et al., Malden 1996.

Modernism, red. M. Bradbury, J. McFarlane, London 1976.

The Modern Tradition, red. R. Ellmann, Ch. Feidelson, New York 1965.

Modernity and Identity, red. S. Lash, J. Friedman, Oxford 1992.

Scott J.C., Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human

Condition Have Failed, New Haven 1998.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.