Ubezpieczenie dla literaturoznawstwa.Uwagi na marginesach Poetyki
PDF

Słowa kluczowe

poetics of experience
event
philosophy of adventure
case study
interdisciplinarity in the literary studies

Jak cytować

Gleń, A. (2014). Ubezpieczenie dla literaturoznawstwa.Uwagi na marginesach Poetyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 319–331. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1210

Abstrakt

The text is an attempt to indicate innovatory terminological solutions and their critical reception of the so-called cultural theory of literature, being formed in the last decade, on the basis of the last proposal included in Poetyka doświadczenia (“Poetics of Experience”) by Ryszard Nycz. The author of the essay concentrates on the fundamental humanistic notions, for example experiencing, happening, paradigmaticality, interdisciplinarity in the studies into literature or intertextuality, which, from this viewpoint, are subject to redefinition and a kind of conceptualization. A separate place in these considerations is occupied by the comparison of the stance of the author of Sylwy współczesne with the recent writings of Michał Paweł Markowski and the argument with the analysis of specific case studies included in the ending of Poetics of Experience.

PDF

Bibliografia

Amsterdamski S., Tertium non datur?, Warszawa 1994.

Derrida J., Biała mitologia, w: idem, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002, s. 266–267.

Kunz T., Dlaczego „młoda poezja” nie istnieje?, „Odra” 2013, nr 2, s. 76.

Lewiński D., Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po roku 1958, Kraków 2004.

Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.

Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.

Skrendo A., Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

Szaruga L., Pisanie o literaturze, „Polonistyka” 2013, nr 1, s. 14.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.