Reklama w świetle legendy. „Dźwignia” Rafała Wojaczka
PDF

Słowa kluczowe

advertisement
reception
marketing
notebook
legend

Jak cytować

Pertek, G. (2014). Reklama w świetle legendy. „Dźwignia” Rafała Wojaczka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 333–353. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1213

Abstrakt

The article entitled “Rafał Wojaczek: Advertisement in the Light of a Legend” is the first part of a draft which tries to describe a breakthrough moment, in which the biography of Rafał Wojaczek coincides with the beginning of his literary output. The author makes a central point of the formula: “advertisement is the engine of trade” (appearing in the notebook collecting his early poetical notes from the period of studies at Polish philology), which is placed in contrast to the statement by Julian Przyboś: “the art of a poem is the engine of poetry”. The author, examining the earlier editions of Wojaczek’s poems explains (using the sociological and philosophical apparatus) the mechanisms conditioning the phenomenon of the reception of his poetry. At the same time, he launches the notion of pre-reception, which—being a labile notion, situated in the borderland between reception and advertise-ment—indicates a dual position of an object, to which the pre-reception refers (presence and absence at the same time). This, in turn, announces the poetic strategy of Wojaczek, embracing the form and the subject matter of a poem (expressiveness against a precise structure of a poem), and foretells a subsequent part focusing on the question of the actual reception, taking into consideration the somatic character of his output as well as its autothematic involvement.
PDF

Bibliografia

Bereś S., Batorowicz-Wołowiec K., Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, relacje, świadectwa, Wrocław 2008.

Derrida J., Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, Łódź 2012.

Jarzyna A., Rafał Wojaczek: „to Norwid się kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz”, w: eadem: „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013, s. 100–103.

Jurzysta M., Dlaczego wciąż Wojaczek?, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/dlaczego-

-wciaz-wojaczek [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Kierc B., Inne rejestry bycia sobie dla siebie. Z Bogusławem Kiercem o książce „Sanatorium” Rafała Wojaczka rozmawia Katarzyna Trzak, http://portliteracki.

pl/przystan/teksty/inne-rejestry-bycia-sobie-dla-siebie [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Kierc B., Nota edytorska, w: R. Wojaczek, Utwory zebrane, wstęp T. Karpowicz, oprac. B. Kierc, Wrocław 1976, s. 337.

Kierc B., Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera, Warszawa 2007.

Kopkiewicz A., Reprint Wojaczka jak kaseta Nirvany, „Dwutygodnik” 2014, nr 136, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5292-reprint-wojaczka-

jak-kaseta-nirvany.html [dostęp: 12 sierpnia 2014].

Makowiecki A.Z., Trzy legendy literackie. Przybyszewski – Witkacy – Gałczyński, Warszawa 1980.

Mirando, Lektura obscura, http://www.pismointer.umk.pl/lektura-obscura-5 [dostęp: 12 sierpnia 2014]. Wojaczek R., Sanatorium, Wrocław 2001.

Nietzsche F., Wiedza radosna (La gayascienza), przeł. L. Staff, Warszawa 1907, § 64.

Pertek G., Grafoman i Skryba. Poetyckie prowokacje Tkaczyszyna-Dyckiego i Wojaczka, „Polonistyka” 2012, nr 10, s. 40–42.

Piekarska M., Nowa edycja „Wierszy zebranych” Rafała Wojaczka, http://kultura.gazeta.pl/kultura/ 1,114628,9572924,Nowa_edycja__Wierszy_zebranych__Rafala_Wojaczka. html [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Przyboś J., Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967.

Rychlewski M., Książka jako towar. Książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 2013.

Sosnowski A., „Najryzykowniej” (u Wojaczka), w: idem, „Najryzykowniej”, Wrocław 2007.

Spychalski M., Wojaczek – dzieła. Niestety wszystkie, http://silesius.wroclaw.pl/?p=904, [dostęp: 12 sierpnia 2014].

Wojaczek R. , Wiersze i proza 1964–1971, red. B. Kierc, Wrocław 2014.

Wojaczek R., Wiersze zebrane, Wrocław 2011.

http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/1166435,Rafal-

Wojaczek-swiadomy-siebie-w-konstelacji-poetow [dostęp: 12 sierpnia 2014].

http://www.rp.pl/artykul/1097882.html? print=tak&p=0 [dostęp: 12 sierpnia 2014].

http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/1166435,Rafal-Wojaczekswiadomy-

siebie-w-konstelacji-poetow [dostęp: 12 sierpnia 2014].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.