Tożsamość Todda. Mózg między filozoficzną neurosferą a literacką (meta)fikcją
PDF

Słowa kluczowe

brain
body/mind relation
hybrid identity
posthumanism
Kafka
Dürrenmatt
Bulgakov
Brown
Dukaj
phenomenology

Jak cytować

Nowak, E. (2019). Tożsamość Todda. Mózg między filozoficzną neurosferą a literacką (meta)fikcją. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 63–86. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.3

Abstrakt

The paper explores hybrid identities of main characters in chosen contemporary authors as Kafka, Dürrenmatt, Bulgakov, Dukaj, and in particular Brown. They all contribute to the posthumanist literary genre and to better comprehension of condition posthumana as a leading utopia in the age of advanced technologies. The author argues for affinities between the human and the non-human brain, far beyond the anthropocentrism and anthropodenialism controversy.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.3
PDF

Bibliografia

Bluhm Carla, Clendenin Nathan (2009), Someone’s Else Face in the Mirror, Praeger, Westport [Wielka Brytania].

Brown T. Richard (2012), The Face in the Mirror. A Transhuman Identity Crisis, edycja własna (Paperback, bez danych edytorskich).

Bułhakow Michaił (1989), Psie serce, przeł. Irena Lewandowska, Iskry, Warszawa 1989.

Churchland Patricia (1989), Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain, A Bradford Books, MIT Press, Cambridge [USA].

Churchland Patricia (2013), Touching a Nerve: The Self as Brain, W. W. Norton & Co., New York [USA].

Deane Samantha, Shuffelton Amy (2016), Plato and the Police: Dogs, Guardians, and Why Accountability Is the Wrong Answer, „Educational Studies”, vol. 52 (6), s. 491-505.

Ditfurth Hoimar von (1976), Der Geist fiel nicht vom Himmel. Die Evolution unseres Bewusstseins, Hoffmann & Campe, Hamburg [Niemcy].

Donaldson Sue, Kymlicka Will (2011), Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford University Press, Oxford [Wielka Brytania].

Dukaj Jacek (2010), Król Bólu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Dunbar Helen F. (1948), Synopsis of Psychosomatic Diagnosis and Treatment, Mosby, St. Louis [USA].

Dürrenmatt Friedrich (1996), Dramaturgie des Denkens. Gespräche 1988-1990, red. Heinz Ludwig Arnold, Anna von Planta, Jan Strümpel, Diogenes, Zürich [Szwajcaria].

Fay Jennifer (2008), Seing / Loving Animals: André Bazin’s Posthumanism, „Journal of Visual Culture”, vol. 7 (1), s. 41-64.

Fingerhut Karl-Heinz (1994), Die Verwandlung, w: Franz Kafka. Romane und Erzählungen, red. Michael Müller, Philipp Reclam, Stuttgart [Niemcy].

Foucault Michel (2006), Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. Tadeusz Komendant, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

Franco Cristiana (2014), Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece, University of California Press, Oakland, CA [USA].

Fuchs Thomas (2017), Self Across Time: the Diachronic Unity of Bodily Existence, „Phenomenology and the Cognitive Sciences”, vol. 16, s. 291-315.

Gallagher Shaun (2005), How the Body Shapes the Mind, Clarendon, Oxford [Wielka Brytania].

Gärtner Christian (2013), Cognition, Knowing and Learning in the Flesh: Six Views on Embodied Knowing in Organization Studies, „Scandinavian Journal of Management”, vol. 29, s. 338-352.

Gehlen Arnold (1986), Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Aula Verlag, Wiesbaden [Niemcy].

Gilman Sander L. (2003), Die Ängste des jüdischen Körpers. Aus Anlass der unwiderstehlichsten Kafka-Biografie, die es bis heute gibt: Reiner Stack lehrt uns, ein Genie neu zu lesen, „Literaturen”, vol. 1/2, s. 2-18.

Gozo Zeno (2015), Interiority and Exteriority: Searching for the Self, „Philobiblon”, vol. 20 (7), s. 319-333.

Haraway Donna (2007), When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis [USA].

Holland Norman N. (2009), Literature and the Brain, The PsyArt Foundation, Gainesville, FL [USA].

Husserl Edmund (1973), Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, Martinus Nijhoff, Den Haag [Holandia].

Hutcheon Linda (1980). Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, Wilfried Laurier University Press, Waterloo (Ontario) [Kanada].

Jonas Hans (1966), The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Harper & Raw, New York [USA].

Jonas Hans (2016), Imagination and Mind, w: tegoż, Organism and Freedom. An Essay in Philosophical Biology, red. Jens Ole Beckers, Florian Preußger, KGA, t. I/4, Rombach Verlag, Freiburg [Niemcy].

Joraschky Peter, Arnold Stefan (1998), Die Messung der Körper- und Selbstgrenzen mit dem Rorschach-Test, w: Körperleben in der Schizophrenie, red. Frank Röhricht, Stefan Priebe, Hogrefe, Göttingen [Niemcy].

Jung Carl Gustav (1974), Aus dem Gesamtwerk ausgewählt von Jolande Jacobi, Ex Libris, Zürich [Szwajcaria].

Kafka Franz (1994), Przemiana, przeł. Juliusz Kydryński, w: tegoż, Dzieła wybrane, przeł. Roman Karst, Alfred Kowalkowski, Juliusz Kydryński, Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, PIW, Warszawa.

Keller Pierre (2001), Kant and the Demands of Self-Consciousness, Cambridge University Press, Cambridge [Wielka Brytania].

Koch Christof (2012), Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist, The MIT Press, New York [USA].

Kosik Karel (1994), Das Jahrhundert der Grete Samsa. Von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Tragischen in unserer Zeit, w: Kafka und Prag, red. Kurt Krolop, Hans D. Zimmermann, Walter de Gruyter, Berlin [Niemcy], s. 187-198.

Kurzweil Ray (2012), How to Create a Mind – the Secret of Human Thought Revealed, Viking, New York [USA].

Latimer Joanna (2009), Unsettling Bodies. Frida Kahlo’s Portraits and Individuality, w: Un/Knowing Bodies, red. Joanna Latimer, Michael Schillmeier, Blackwell Publishing, Malden MA [USA].

Lingis Antonio (2005), Body Transformations, Routledge, New York [USA].

Longrigg James (1988), Anatomy in Alexandria in the Third Century BC, „British Journal of the History of Science”, vol. 21, s. 455-488.

Longrigg James (1993), Greek Rational Medicine. Philosophy and Medicine from Alcmaeon to the Alexandrians, Routledge, London [Wielka Brytania].

Maturana Humberto R., Varela Francisco J. (2012), Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens, przeł. Kurt Ludewig, Fischer Verlag, Frankfurt am Main [Niemcy].

Merleau-Ponty Maurice (1964), The Primacy of Perception, Northwestern University Press, Evanston, Illinois [USA].

Merleau-Ponty Maurice (2001), The Incarnate Subject. Malebranche, Biran and Bergson on the Union of Body and Soul, red. Paul B. Milan, wstęp Jacques Taminiaux, Humanity Books Prometheus Books, New York [USA].

Müller Klaus E. (1996), Der Krüppel. Ethnologia passionis humanae, Verlag C. H. Beck, München [Niemcy].

Nabokov Vladimir (1980), Lectures on Literature. Franz Kafka: The Metamorphosis, w: Lectures on Literature, red. Fredson Bowers, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego [USA].

Nida-Rümelin Martina (2007), Der Blick von innen. Zur transtemporalen Identität bewusstseinsfähiger Wesen, Suhrkamp, Frankfurt am Main [Niemcy].

Nietzsche Friedrich (1995), Tako rzecze Zaratustra, przeł. Wacław Berent, Zysk i S-ka, Poznań.

Nowak Ewa (2017), „Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym, „Filozofia i Nauka”, t. 5, s. 61-87.

Platon (1958), Państwo, przeł. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa.

Ratcliffe Matthew (2007), Feelings of Being. Phenomenology, Psychiatry, and the Sense of Reality, Oxford University Press, Oxford [Wielka Brytania].

Renehan Robert (1981), The Meaning of Soma in Homer, „California Studies in Classic Antiquity”, vol. 12, s. 269-282.

Ricoeur Paul (1991), Life in Quest of Narrative, w: On Paul Ricoeur, red. David Wood, Routledge, London [Wielka Brytania], s. 20-33.

Rocca Julius (2003), Galen on the Brain, Brill, Leiden [Holandia].

Roth Gerhard, Strüber Nicole (2016), Wie das Gehirn die Seele macht, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart [Niemcy].

Scheler Max (1987), Stanowisko człowieka w kosmosie, przeł. Adam Węgrzecki, w: tegoż, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa.

Schüller Marco (2010), Das archaische Gehirn, w: Neuroästhetik.

Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschunsgebiet, red. Karin Herrmann, Kassel University Press, Kassel [Niemcy].

Shusterman Richard (2012), Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych – uzasadnienie dla somaestetyki, przeł. Sebastian Stankiewicz, w: Wielozmysłowość. Filozofia i dydaktyka, red. Aneta Grodecka, Anna Podemska-Kałuża, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Snell Bruno (2009), Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przeł. Agna Onysymow, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Swindel J. S. (2007), Facial Allograft Transplantation, Personal Identity, and Subjectivity, „Journal of Medical Ethics”, vol. 33, s. 449-493.

Todorov Tzvetan (2000), Race and Racism, w: Theories of Race and Racism, red. Les Back, John Solomos, Routledge, London [Wielka Brytania].

Turkle Sherry (2006), The Second Self, MIT Press, New York [USA].

Waal Frans de (2013), Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, przeł. Bartosz Brożek, Michał Furman, Copernicus Center, Kraków.

Waldenfels Bernhard (2013), Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, Suhrkamp, Frankfurt am Main [Niemcy].

Wiener Norbert (1990), God and Golem, The MIT Press, Cambridge [Wielka Brytania].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.