Emigracyjna „epistolomania” (na marginesie listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego)
PDF

Słowa kluczowe

Jan Lechoń
Kazimierz Wierzyński
letters
emigration literature.

Jak cytować

Osiński, J. (2019). Emigracyjna „epistolomania” (na marginesie listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 325–338. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.17

Abstrakt

The review devoted to the epistolography of Polish emigration in the last century on the example of correspondence between Jan Lechoń and Kazimierz Wierzyński, issued by Beata Dorosz and Paweł Kądziela (Warsaw 2016). The author presents the main problems with the correspondence of emigrants in the context of biographies and history, and analyzing the issue of Lechoń and Wierzyński letters.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.17
PDF

Bibliografia

Cysewski Kazimierz (1997), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 95-110.

Czaykowski Bogdan (2002), Przedmowa, w: Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, wybór, oprac. i przedmowa Bogdan Czaykowski, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Warszawa – Toronto, s. 5-17.

Dorosz Beata (2004), Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni, LTW, Warszawa.

Dorosz Beata (2012), O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego.(Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej), „Tematy i Konteksty”, nr 2, s.132-150.

Dorosz Beata (2015), „Zwierzaliśmy się sobie ze wszystkiego, nawet z naszych szczęśliwych i nieszczęśliwych miłości”. O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem Wierzyńskim (kilka uwag i garść fragmentów – zanim ukaże się edycja krytyczna), „Pamiętnik Literacki” [Londyn, Wielka Brytania], t. 50, s. 33-52.

Dorosz Beata, Kądziela Paweł (2016), Wstęp, w: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Listy 1941-1956, oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa, s. 9-27.

Grydzewski Mieczysław, Lechoń Jan (2006), Listy 1923-1956, oprac., wstęp i przypisy Beata Dorosz, t. 1-2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1949), Uczeń czarnoksięski, „Wiadomości”, [Londyn, Wielka Brytania] nr 31, s. 1.

Kądziela Paweł (1989), Projekt edycji „Pism” Kazimierza Wierzyńskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, s. 159-169.

Kochańska Agnieszka, Niciński Konrad (2016), Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego – założenia projektu i wstępne rozpoznania, „Sztuka Edycji”, nr 2, s. 15-20.

Lechoń Jan, Wierzyński Kazimierz (2016), Listy 1941-1956, oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Ligęza Wojciech (2001), Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia, w: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. 1, red. Janusz Kryszak, Rafał Moczkodan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 173-186.

Loth Roman (1992), Ostatnie dzieło Jana Lechonia, w: Jan Lechoń, Dziennik, t. 1, PIW, Warszawa, s. 5-21.

Rodak Paweł (2011), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Sudolski Zbigniew (1987), Główne tendencje w rozwoju epistolografii romantycznej w Polsce (Mickiewicz – Krasiński – Słowacki – Norwid), „Przegląd Humanistyczny”, nr 2, s. 33-52.

Szaruga Leszek (2008), Opowieść epistolarna. (Wprowadzenie do problematyki emigracyjnej twórczości epistolarnej), w: tegoż, Powinności literatury i inne szkice krytyczne, TAiWPN Universitas, Kraków.

Święch Jerzy (2015), Pomysły do przyszłej historii literatury na wygnaniu, w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Wierzyński Kazimierz (1951), Korzec maku, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn [Wielka Brytania].

Zimand Roman (1990), O literaturze dokumentu osobistego w ogóle, a o diarystyce w szczególności, w: tegoż, Diarysta Stefan Ż., Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.