Decydujący moment. Wokół biografii Andrzeja Bobkowskiego
pdf

Słowa kluczowe

biography as a literary form
Andrzej Bobkowski’s life
biography – research – methodology

Jak cytować

Nowak, M. . (2019). Decydujący moment. Wokół biografii Andrzeja Bobkowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 79–96. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.5

Abstrakt

The article consists of two short parts. The first part explores rather theoretical problems chosen by the author during his current work. Among them is the titular problem – the crucial moment in somebody’s life, with all its consequences. The second part contains the opening excerpt from Bobkowski’s biography recently written by the author. According to the researcher, it sets up the biographer’s tone and the whole approach to the subject. This initial part of the upcoming book entitled The Escape is an example of the implementation of the ‘decisive moment’ concept in practice.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.5
pdf

Bibliografia

Arendt Hannah (2010), Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, Aletheia, Warszawa.

Bobkowski Andrzej (1932), Dziennik, archiwum prywatne Małgorzaty Czerwińskiej-Miklaszewskiej, zapis z dnia 4 października.

Bobkowski Andrzej [pseud. Bob] (1935), W parku frakowym, „Tempo Dnia”, nr 63, s. 3.

Bobkowski Andrzej (1939), List do Anny Seifert, 29 marca, IBL PAN, Rps. Zb.Wł. 227.

Bobkowski Andrzej (1948a), List, „Kultura”, nr 9-10, s. 3-11.

Bobkowski Andrzej (1948b), Pożegnanie, „Kultura”, nr 6, s. 82-93.

Bobkowski Andrzej (1950), Święta w Gwatemali [dział: „Listy do redakcji”], „Tygodnik Powszechny”, nr 53, s. 6.

Bobkowski Andrzej (1960), Biografia wielkiego Kosmopolaka, „Kultura”, nr 9, s. 19-32.

Clifford James L. (1978), Zbieranie materiałów, w: tegoż, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. Anna Mysłowska, Czytelnik, Warszawa, s. 11-89.

Goffman Erving (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak, Aletheia, Warszawa.

Gray Christopher (2003), Streetscapes/ The Regent Family Residence for the Homeless, Formerly the Broadway View, at 104th Street and Broadway; A Once-Grand Hotel Gets a Socially Conscious Icon [online], [dostęp: 4 października 2018], https://www.nytimes.com/2003/08/31/realestate/streetscapes-regent-family-residencefor-homeless-formerly-broadway-view-104th.html.

Hamilton Nigel (2017), Biography as Corrective, w: The Biographical Turn. Lives in History, red. Hans Renders, Binne de Haan, Jonne Harmsma, Routledge, New York [USA].

Hoberman Ruth (2001), Biography: General Survey, w: Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms, vol. 1, red. Margaretta Jolly, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago [USA].

Holmes Richard (2011), Footsteps. Adventure of a Romantic Biographer, Harper Press, London [Wielka Brytania].

Holmes Richard (2017), This Long Pursuit. Reflections of a Romantic Biographer, William Collins, London [Wielka Brytania].

Johnson Samuel (1750), The Rambler, 60 (October 13); cyt. za: Hamilton Nigel (2012), How to do Biography. A Primer, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts [USA].

Kaczorowski Aleksander (2016), Czeski los. Z Aleksandrem Kaczorowskim rozmawia Agnieszka Papieska, „Nowe Książki”, nr 1, s. 4-9.

Lee Hermione (2009), Biography. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York [USA].

Nadel Ira Bruce (1984), Biography. Fiction, Fact and Form, St. Martin’s Press, New York [USA].

Nowak Maciej (2014), Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Podolska Joanna (2013), Wstęp, w: Andrzej Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, oprac. Joanna Podolska, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Stawska Maria (2013), cyt. za: Podolska Joanna, red. (2013), Bobkowski. Chuligan wolności [katalog wystawy], Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Łódź.

Theroux Paul (2017), Głębokie południe. Cztery pory roku na głuchej prowincji, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Woolf Virginia (2015), Sztuka biografii, w: Eseje wybrane, przeł. Magda Heydel, oprac. Magda Heydel, Roma Sendyka, Karakter, Kraków, s. 315-322.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.