Shakespeare. Stwarzanie świata Stephena Greenblatta, czyli odkrywczość kulturowej mozaiki
PDF

Słowa kluczowe

New historicism
Shakespeare
biography
Hamlet (a book)
Stephen Greenblatt
Renaissance
Purgatory
drama

Jak cytować

Krystek, J. . (2019). Shakespeare. Stwarzanie świata Stephena Greenblatta, czyli odkrywczość kulturowej mozaiki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 421–438. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.20

Abstrakt

The article is an attempt to analyze the narrative and methodological techniques of new historicism. The basis for the analysis was Stephan Greenblatt’s book Will In the Word. How Shakespeare Became Shakespeare, especially because of of creating biographical and intercultural areas. The author of the analysis follows the relations between the truth of narration and historical truth and tries to determine the constituent elements of Hamlet’s author. The author of the analysis traced the relations between two truths: the truth of the historical time and the truth of the narrative time.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.20
PDF

Bibliografia

Auden Wystan Hugh (2015), Wykłady o Shakespearze, przeł. i oprac. Piotr Nowak, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa.

Deleuze Gilles (2004), Foucault, przeł. i oprac. Michał Gusin, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Greenblatt Stephen (2006), Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, oprac. Krystyna Kujawińska-Courtney, Universitas, Kraków.

Greenblatt Stephen (2007), Shakespeare. Stwarzanie świata, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, W.A.B., Warszawa.

Greenblat Stephen (2013), Hamlet in Prugatory, Princeton University Press, New Jersey [USA].

Heck Dorota (1997), Wokół nowego historycyzmu, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 97-111.

Jackson James Robert de Jager (2017), Historical criticism and the meaning of text, Routledge Taylor & Francis Group, London [Wielka Brytania].

Kujawińska-Courtney Krystyna (2006), Wprowadzenie, w: Stephen Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Universitas, Kraków, s. 5-82.

Kwietniewska Małgorzata (1991), Koncepcja „episteme” we wczesnych pismach Michaela Foucault, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 36, s. 135-156.

Markowski Michał Paweł (2006), Historyzm, w: Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków, s. 497-517.

Meillassoux Quentin (2015), Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, oprac. Alain Badiou, przeł. Piotr Herbich, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa.

Schrift Alan D. (1990), Nietzsche and question of interpretation, Routledge, New York [Stany Zjednoczone].

Sendyka Roma (2010a), Anegdota i poetyki „New Historicism”, w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. Włodzimierz Bolecki i Jerzy Madejski, IBL PAN, Warszawa, s. 33-47.

Sendyka Roma (2010b), Stephen Greenblatt i studia kulturowe, w: Kulturoznawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, red. Wojciech Józef Burszta, Michał Januszkiewicz, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa, s. 182-197.

Waroszczak Piotr (2014), Fikcjonalizm modalny, Ośrodek Myśli Filozoficznej, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.