Osiem i pół Zbigniewa Osińskiego
PDF

Słowa kluczowe

film

Jak cytować

Marek Hendrykowski, M. H. (2019). Osiem i pół Zbigniewa Osińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 487–501. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.23

Abstrakt

A close reading analysis of a brilliant paper devoted to Federico Fellini’s Otto e mezzo written in 1965 by the famous Polish theatrologist, Zbigniew Osiński (1939-2017).

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.23
PDF

Bibliografia

Albérès René (1958), Bilans literatury XX wieku, przeł. Mieczysław Tazbir, Pax, Warszawa.

Artaud Antonin (1966), Teatr i jego sobowtór, przeł. Jan Błoński, WAiF, Warszawa.

Ducrocq Albert (1960), Era robotów, przeł. Romulad Romicki, PWN, Warszawa.

Kałużyński Zygmunt (1965), Magia nowego kina, „Polityka”, nr 15, s. 7.

Kezich Tullio (2009), Federico Fellini. Księga filmów, przeł. Agnieszka Gołębiowska, Rebis, Poznań.

Kornatowska Maria (2003), Fellini, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Leśniewski Władysław (1965), Paradoksy Felliniego, „Życie Literackie”, nr 16, s. 13.

Majewski Lech (1994), Asa Nisi Masa. Magia w „8 ½”Felliniego, Videograf, Katowice.

Mann Tomasz (1960), Doktor Faustus, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa.

Morawski Stefan (1964), Felliniego „zmyślenie i prawda”, „Film”, nr 12, s. 6-7.

Osiński Zbigniew (1965), Doktor Faustus Federico Felliniego, „Nurt”, nr 6, s. 48-51.

Picon Gaétan, red. (1960), Panorama myśli współczesnej, przeł. Bohdan Dziemidok, Libella, Paryż [Francja].

Spodek [właśc. Marek Skwarnicki] (1965), Bilet do kina, „Tygodnik Powszechny”, nr 15, s. 6.

Wiener Norbert (1960), Cybernetyka a społeczeństwo, przeł. Olgierd Wojtasiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa.

Zagroba Bogdan (1965), Antynomie współczesnego artysty, „Ekran”, nr 16, s. 6.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.