Czesław Miłosz w poszukiwaniu innej historyczności
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
Stanisław Brzozowski
historicity
philosophy of history

Jak cytować

Herlth, J. (2012). Czesław Miłosz w poszukiwaniu innej historyczności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 13–32. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.1

Abstrakt

The article presents an analysis of the concept of “historicity”, which seems to be crucial for the understanding of the philosophical foundations of Miłosz’s work. The poet’s intention is to find a solution for the double dilemma of modern historical imagination: on the one hand, you should not become prey to the “murderous historicité”, but on the other, human life, when totally deprived of the historical dimension, seems to be empty and worthless. Miłosz found a solution of the dilemma in Stanisław Brzozowski’s philosophy, especially in his idea of of indispensability of historical consciousness, that is of “amplification” of historicity. The paradoxical, at first sight, attempt to overcome the disastrous consequences of historical thought through amplification of historicity itself, is seen in a wider contest of 20th-century philsophical investigations (Michaił Bachtin, Martin Heidegger, Barbara Skarga). It turns out that poetic discourse is the right place for its realization.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.1
PDF

Bibliografia

Bachtin M., K metodologii gumanitarnych nauk, w: Ėstetika slovesnogo tvorčestva, Moskva 1986.

Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2001.

Brzozowski S., Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Warszawa 2007.

Brzozowski S., Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstęp A. Walicki, Kraków 1990.

Brzozowski S. , John Henry Newman (przedmowa tłumacza), w: J.H. Newman, Przyświadczenia wiary, przeł., przedmowa S. Brzozowski, Lwów 1915.

Brzozowski S., Kultura i życie, wstęp A. Walicki, Warszawa 1973.

Brzozowski S., Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, t. 1, Kraków 2001.

Czesława Miłosza autoportret przekorny [rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut], Kraków 1994.

Goethe J.W., Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Jezierski, Warszawa 1880.

Heidegger M., Brief über den Humanismus, w: Wegmarken, Frankfurt am Main 1976.

Heidegger M., Parmenides, Frankfurt am Main 1982.

Heidegger M., Sein und Zeit, Frankfurt am Main 1977.

Mencwel A., Dialog nie dopowiedziany: Gombrowicz i Miłosz, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2001.

Milosz C., A Treatise on Poetry, przeł. C. Milosz, R. Hass, New York 2001.

Miłosz C., Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Paryż 1962.

Miłosz C., Gombrowiczowi, Kultura” 1953, nr 10/72.

Miłosz C., Notatnik: Brzegi Lemanu, w: Wiersze, t. 2, Kraków 2002.

Miłosz C., Problems of Modern Youth, w: The Absent Countries of Europe. Lectures held at the Collège de L’Europe libre. VIth Summer-Session (6 August — 6 September 1957) in Strasbourg-Robertsau, Bern 1958.

Miłosz C., Rodzinna Europa, Kraków 2001.

Miłosz C., Rok myśliwego, Kraków 1991.

Miłosz C., świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Kraków 2004.

Miłosz C., Traktat poetycki, w: Wiersze, t. 2, Kraków 2002.

Miłosz C., Wielkie pokuszenie. Bieliński i jednorożec, Toruń 2002.

Miłosz C., Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Zaczynając od moich ulic, Kraków 2006.

Miłosz C., Ziemia Ulro, Paryż 1985.

Miłosz C., Zniewolony umysł, Kraków 1999.

Miłosz C., życie na wyspach, Kraków 1997.

Miłosz C., Gorczyńska R., Rozmowy. „Podróżny świata”, Kraków 2002.

Patočka J., Éternité et historicité, przeł. z czeskiego E. Abrams, Lagrasse 2011.

Ricoeur P., Histoire et vérité, Paris 1955.

Rorty R., Philosophy and Social Hope, London 1999.

Rorty R., The End of Leninism, Havel, and Social Hope, w: Truth and Progress. Philosophical Papers, t. 3, Cambridge 1998.

Scheler M., Problemy socjologii wiedzy, red. S. Czerniak, A. Węgrzecki, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1990.

Skarga B., Granice historyczności, Warszawa 2005.

Swiderski E.M., Was Brzozowski a „constructionist”? A contemporary reading of Brzozowski’s „philosophy of labour”, „Studies in East European Thought” 2011, t. 63, nr 4.

Walicki A., Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Kraków 2011.

Zajas K., Miłosz i filozofia, Kraków 1997.