U źródeł romantycznej elegii — Elegia napisana na cmentarzu wiejskim Thomasa Graya
PDF

Słowa kluczowe

Thomas Gray
elegy
melancholy
pastoral poetry
funeral art
friendship
epitaph

Jak cytować

Śniedziewski, P. (2011). U źródeł romantycznej elegii — Elegia napisana na cmentarzu wiejskim Thomasa Graya. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 83–102. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.5

Abstrakt

From the beginning of his literary career, Thomas Gray consciously and consistently created a lyric with a poetic effect quite of its own in which a personal element (death of a friend) kept on vanishing, toposes and literary allusions overlapped (e.g. images of melancholy inspired by works of John Milton and Thomas Warton) and in which bitter philosophical reflection on life and death mounted in time. It is this reflection that predestined the groundbreaking character of Elegy written in a country churchyard and determined its popularity in English literature and beyond. The interpretation of space, the reflection on the subjectivity and the role of the epitaph (constituting at the same time a structural part of Elegy..., as well as the funeral genre that is thematically related to the Gray’s poem) have made it possible to show the poem written in mid-eighteenth century as a substantial reference point for Romantic authors transforming the genre.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.5
PDF

Bibliografia

Bernhardt-Kabisch E., The Epitaph and the Romantic Poets: A Survey, „Huntington Library Quarterly” 1967, nr 2.

Brady F., Structure and Meaning in Gray’s „Elegy”, w: From Sensibility to Romanticism. Essays Presented to Frederick A. Pottle, red F.W. Hilles, H. Bloom, London–Oxford–New York 1965.

Brooks C., Gray’s Storied Urn, w: The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry, New York 1947.

Bronson B.H., On a Special Decorum in Gray’s „Elegy”, w: From Sensibility to Romanticism. Essays Presented to Frederick A. Pottle, red F.W. Hilles, H. Bloom, London–Oxford–New York 1965.

Correspondence of Thomas Gray, red. P. Toynbee, L. Whibley, t. 1, Oxford 1935.

Derrida J., Adieu à Emmanuel Lévinas, Paris 1997.

Doktór R., Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740–1822, Lublin 1999.

Edgecombe S., A Source for the Epitaph in Gray’s „Elegy Written in a Country Churchyard”, „ANQ” 2003, t. 16, nr 3.

Ellis F.H., Gray’s „Elegy”: The Biographical Problem in Literary Criticism, „PMLA” 1951, t. 66, nr 6.

Francalanza É., Le statut de l’élégie au tournant du siècle, „Cahier Roucher-André Chénier. Études sur la poésie du XVIIIe siècle” 2006, nr 25.

Gray T., Six poems, rys. R. Bentley, London 1775.

Haquette J.L., De l’illustration à l’imitation: réflexions sur la réception de l’„Élégie écrite dans un cimetière de campagne”, „Cahier Roucher-André C.hénier. Études sur la poésie du XVIIIe siècle” 2006, nr 25.

Jack I., Gray’s „Elegy” Reconsidered, w: From Sensibility to Romanticism. Essays Presented to Frederick A. Pottle, red F.W. Hilles, H. Bloom, London–Oxford–New York 1965.

Kolbuszewska E., Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia, wartości, style zachowań,

Wrocław 2007.

Mickiewicz A., Wybór poezyj, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław 1997.

Opacki I., Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji, Katowice 1999.

Poggioli R., „Wierzbowa fujarka”, przeł. F. Jarzyna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3, z. 1 (4).

Rymkiewicz J .M., Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968.

Sacks P.M., The English Elegy. Studies in the Genre from Spenser to Yaets, Baltimore–London 1985.

Schenck C.M., Mourning and panegyric. The Poetics of Pastoral Ceremony, University Park–London 1988.

Sinko Z., Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3.

Sutherland J.H., The Stonecutter in Gray’s „Elegy”, „Modern Philology” 1957, t. 55, nr 1.

Szaller K.L. [J. Schwaldopler], Zasady poezji i wymowy, przeł. J.K. Ordyniec, nakładem i drukiem A. Brzeziny, t. 2, Warszawa 1827.

Tieghem P. van Le Préromantisme. Études d’histoire littéraire européenne, t. 2: La Poésie de la nuit et des tombeaux — Les Idylles de Gessner et le rêve pastoral, Genève 1973.

The Poetical Works of Thomas Warton, w: The Poetical Works of Thomas Gray, Thomas Parnell, William Collins, Matthew Green and Thomas Warton, red. R.A. Willmott, London 1853.

Turner Sharp M., Elegy Unto Epitaph: Print Culture and Commemorative Practice in Gray’s „Elegy Written in a Country Churchyard”, „Papers on Language & Literature” 2002, t. 38, nr 1.

Wordsworth W., Upon Epitaphs, w: The Prose works, po raz pierwszy zebrane, z dodatkami pochodzącymi z niepublikowanego rękopisu wydane ze wstępem, przypisami i ilustracjami przez A.B. Grosarta, t. 2: Aesthetical and literary, London 1876.

Wright G .T., Stillenss and the Argument of Gray’s „Elegy”, „Modern Philology” 1977, t. 74, nr 4.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.