Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla
PDF

Słowa kluczowe

Kridl
Borowy
polemics
literary criticism fiction
Russian formalism
literary criticism
history of literature

Jak cytować

Gorczyński, M. (2016). Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 151–165. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.7

Abstrakt

The paper The Fictions of Literary Criticism refers to a polemic between Manfred Kridl and Waclaw Borowy which was conducted in several articles published in the years 1936–1957. The polemic played a significant role in the development of modern Polish literary criticism. The matter of dispute was a new method of literary criticism announced by Kridl in his renowned Introduction to the Research of Literary Work (1936). The main topics of the discussion were the problems of the literary process, the evaluation of a literary work and the uses of scientific methods in humanities. The paper’s author pays attention especially to the rhetorical and literary means of argumentation which were used in the creation of this unusual form of non-fiction.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.7
PDF

Bibliografia

Borowy Wacław (1983a), Prawda w poezji, w: tegoż, Studia i szkice literackie, t. 2, wybór i oprac. Zofia Stefanowska, Andrzej Paluchowski, PIW, Warszawa, s. 137-151.

Borowy Wacław (1983b), Szkoła krytyków, w: tegoż, Studia i szkice literackie, t. 2, wybór i oprac. Zofia Stefanowska, Andrzej Paluchowski, PIW, Warszawa, s. 103-136.

Głowiński Michał (2000), Parodia konstruktywna. (O „Pornografii”Gombrowicza), w: tegoż, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków, s. 225-243.

Głowiński Michał (2005), Wacław Borowy – artyzm i umysłowość, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 185-200.

Kridl Manfred (1936), Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno.

Kridl Manfred (1937a), O elemencie fikcyjnym w liryce, w: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, red. Zygmunt Łempicki, Wilno, s. 57-70.

Kridl Manfred (1937b), Walka z wiatrakami, „Życie Literackie”, z. 1, s. 14-20.

Kridl Manfred (1957), Boje Wilna i Warszawy o nową naukę o literaturze, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 297-307.

Kulczycka-Saloni Janina (1937), Około „Wstępu” Kridla, „Życie Literackie”, z. 3, s. 90-94, z. 4, s. 130-134.

Markiewicz Henryk (2000), Teoria i metoda w badaniach literackich, w: tegoż, Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 49-62.

Skórczewski Dariusz (2002), Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym, Universitas, Kraków.

Skórczewski Dariusz (2008), Borowy w erze ponowoczesności: garść refleksji, w: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski, Maciej Gorczyński, Małgorzata Gorczyńska, Wojciech Małecki, Atut, Wrocław, s. 397-406.

Sławiński Janusz (2000), Zwłoki metodologiczne, w: tegoż, Teksty i teksty, Universitas, Kraków, s. 45-53.

Treugutt Stefan (2005), Wacława Borowego sztuka czytania, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 277-283.

Wyka Kazimierz (2005), Wacław Borowy, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 161-165.

Ziomek Jerzy (1990), Retoryka opisowa, Ossolineum, Wrocław.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.