Die Hilfe für kranke und alte Menschen in der postmodernen Gesellschaft nach Papst Franziskus

Main Article Content

Ireneusz Celary

Abstrakt

The situation of the elderly and ill in the contemporary postmodern society constitutes a serious challenge for contemporary societies as well as for pastoral work of the Church. Reflections of Pope Francis describing the fate of the elderly and ill in the contemporary reality are to be found in the above article. The issue has been discussed in the following subsections: “Competences of the postmodern society towards the elderly and ill” (chapter I); “The significance of the Christian community for the life of the elderly and ill” (chapter II); “The objectives of the pastoral conversation” (chapter III).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Referencje

 1. Biel R., Wewnątrzkościelne przyczyny kryzysu wiary, in: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, hrsg. W. Przygoda, K. Święs, Lublin 2013, S. 79-102.
 2. Bujak F., Cierpienie, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 3, Lublin 1993, Folge 476.
 3. Celary I., Die Verantwortung der Priester für neue geistliche Berufungen, in: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, hrsg. I. Celary, G. Polok, Katowice 2013, S. 299-313.
 4. Chudy W., Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, in: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, hrsg. D. Kornas-Biela, Lublin 1988, S. 106-108.
 5. Czacka M.E., O cierpieniu, in: Wypisy tyflologiczne, Bd. 2, hrgs. C. Gawrysiak, Warszawa 1977, S. 90-98.
 6. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, „Ateneum Kapłańskie” 103(1984), Heft 1, S. 10.
 7. Ebertz M. N., Christwerden – in welcher Gesellschaft? Relativiesierungsgeneratoren in der deutschen Gegenwartsgesellschaft, in: Christwerden im Kulturwandel. Analysen, Themen und Optionen für Religionspädagogik und Praktische Theologie, hrsg. T. Schreijäck, Freiburg i. Br. 2001, S. 20-46.
 8. Faber H., Van der Schoot E., Praktikum des seelsorglichen Gesprächs, Göttingen 1972.
 9. Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”, Częstochowa 2003.
 10. Franciszek, „Słowo krzyża odpowiedzią na zło”. Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, OsRomPol 34(2013), Nr. 5, S. 38.
 11. Franciszek, Przesłanie z okazji wystawienia świętego Całunu, OsRomPol 34(2013), Nr. 5, S. 39.
 12. Franciszek, „W historii miłości”. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty (23.04.2013), OsRomPol 34(2013), Nr. 6, S. 28-29.
 13. Franciszek, Skażeni przez kulturę odrzucania, OsRomPol 34(2013), Nr. 8-9, S. 48-49.
 14. Franciszek, „Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie”. Przesłanie z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii „Pro Vita”, OsRomPol 35(2014), Nr. 3-4, S. 27-28.
 15. Franciszek, „Dzieci i dziadkowie są nadzieją ludu”. Przemówienie do członków włoskiego Ruchu na rzecz Życia (11.04.2014), OsRomPol 35(2014), Nr. 3-4, S. 27-28.
 16. Franciszek, „Boże miłosierdzie nikogo nie wyklucza”. Przesłanie wygłoszone podczas audiencji dla polskich biskupów przybyłych do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum” (7 II 2014), OsRomPol 35(2014), Nr 2, S. 27-29.
 17. Franciszek, „Prawdziwą rewolucją jest współczucie”. Przemówienie do Wspólnoty św. Idziego, OsRomPol 35(2014), Nr. 7, S. 18-20.
 18. Franciszek, „Panie, daj nam zaznać świętego upojenia”. Dialog Papieża z kapłanami, młodzieżą, rodzinami i osobami niepełnosprawnymi, OsRomPol 35(2014), Nr. 7, S. 28.
 19. Franciszek, „Ziemia, mieszkanie i praca prawami wszystkich”. Przemówienie do uczestników światowego spotkania ruchów ludowych (28 X 2014), OsRomPol 35(2014), Nr. 11, S. 44-48.
 20. Franciszek, „Nikt nie jest wykluczony”. Modlitwa maryjna z Papieżem, OsRomPol 35(2014), Nr. 11, S.59.
 21. Franciszek, „Ludzie starsi to my”. Audiencja generalna 4 marca 2015, OsRomPol 36(2015), Nr. 3-4, S. 39-40.
 22. Franciszek, „Jezus zbawia, troszczy się, uzdrawia”. Modlitwa maryjna z Papieżem, OsRomPol 36(2015), Nr. 3-4, S. 45-46.
 23. Franciszek, „Wielkie bogactwo społeczne”. Msza św. w parku Los Samanes w Guayaquil (06.07.2015), OsRomPol 36(2015), Nr. 7-8, S. 6-8.
 24. Franciszek, „Musimy się bronić przed kulturą odrzucania”. Spotkanie z ludźmi ubogimi, starymi i niepełnosprawnymi, OsRomPol 36(2015), Nr. 7-8, S. 28-29.
 25. Franciszek, Najbliższy szpital, OsRomPol 36(2015), Nr. 7-8, S. 48-49.
 26. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku (01.10.1999.), OsRomPol 20(1999), Nr. 12, S. S. 4-11.
 27. Kamiński R., Diecezja i parafia miejscem pastoralnej posługi względem chorych i cierpiących, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33(2000), S. 273-281.
 28. Katechismus der Katholischen Kirche, Oldenburg 1993.
 29. Kiciński A., Niepełnosprawny, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 13, Lublin 2009, Folge 1153.
 30. Klessmann M., Handbuch der Krankenhausseelsorge, Göttingen 1996.
 31. Koch K., Die Kirche Gottes. Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Augsburg 2007.
 32. Kornas-Biela D., Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II, in: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, hrsg. D. Kornas-Biela, Lublin 2000, S. 357-384.
 33. Koszałka T., Caritas jako praktyczna realizacja miłosierdzia, in: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004, hrsg. P. Kurzela, A. Liskowacka, Katowice 2003, S. 219-226.
 34. Lipski D., Świadectwo życia ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych, in: Świadectwo w służbie ewangelizacji, hrsg. W. Przygoda, Lublin 2012, S. 211-228.
 35. Ludwig K.J., Kraft und Ohnmacht des Glaubens. Seelsorgliche Begleitung in der Krise der Krankheit, Mainz 1988.
 36. Matusiewicz H., Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i odepchniętych kluczowym aspektem obchodu Jubileuszu, in: Te Deum laudamus. Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku 2000, hrsg. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, Katowice 1999, S. 283-293.
 37. Ołów A., Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów, „Communio” (1998), Nr 3, S. 17-30.
 38. Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia, Watykan 1987.
 39. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia, Watykan 1991.
 40. Patton J., Art. „Pastoral Counseling”, in: Dictionary of Pastoral Care and Counseling, hrsg. H.J. Rodney, Nashville 1976, S. 849-854.
 41. Pietrasiński Z., Rozwój dorosłych, in: Wprowadzenie do andragogiki, hrsg. T. Wujek, Radom 1996, S. 28-35.
 42. Przygoda W., Teologia cierpienia i choroby, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33(2000), S. 257-266.
 43. Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła wobec osób niepełnosprawnych, „Homo Dei” 74(2004), Nr. 1, S. 59-70.
 44. Przygoda W., Die karitative Praxis der Kirche in Polen am Anfang des 21. Jahrhunderts, in: Pastoral-theologische Hefte, Bd. 1, hrsg. M. Polak, T. Kowalczyk, Wien–Gniezno 2008, S. 94-98.
 45. Przygoda W., Posługa charytatywna drogą nowej ewangelizacji, in: Polskie drogi nowej ewangelizacji, hrsg. K. Święs, D. Lipiec, Lublin 2014, S. 75-105.
 46. Rak R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33(2000), S. 267-272.
 47. Sadłoń W., Determinanty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty lokalnej: aktywność parafii w Polsce na rzecz chorych, „Polityka Społeczna” (2012), Nr. 5-6, S. 25-26.
 48. Sakrament chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1998.
 49. Strojnowski J., Choroba, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 3, Lublin 1993, Folge 232-235.
 50. Święs K., Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji, in: Polskie drogi nowej ewangelizacji, hrsg. K. Święs, D. Lipiec, Lublin 2014, S. 21-56.
 51. Wanke J., Neue Herausforderungen – Bleibende Aufgaben. Helfer brauchen Rückhalt, Freiburg i. Br. 1992.
 52. Wielebski T., Psychologiczno-społeczne podstawy duszpasterstwa chorych, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 2(2002), S. 241-268.
 53. Wielebski T., Duszpasterska posługa Kościoła w szpitalach i hospicjach, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 3(2002), S. 265-298.
 54. Wielebski T., Duszpasterstwo chorych w parafii, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 4(2002), S. 135-164.
 55. Wielebski T., Sakrament namaszczenia chorych w duszpasterskiej posłudze Kościoła, „Słowo Krzyża” 1(2007), S. 129-143.
 56. Wielebski T., Duszpasterska posługa Kościoła umocnieniem wiary chorych, in: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, hrsg. W. Przygoda, K. Święs, Lublin 2013, S. 309-337.
 57. Witek S., Choroba. Aspekt religijno-moralny, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 3, Lublin 1993, Folge 235.
 58. Witek S., Cierpienie. Aspekt aksjologiczny, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 3, Lublin 1993, Folge 480-481.
 59. Wollbold A., Handbuch der Gemeindepastoral, Regensburg 2004.
 60. Zimowski Z., Posługa dla chorych. Wypowiedź wygłoszona podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, OsRomPol 33(2012), Nr 12, S. 19.
 61. Zimowski Z., Na drodze człowieka cierpiącego. Bóg nawiedził lud swój, Lublin 2013.