Kapłan sługą miłosierdzia. Refleksja moralno-pastoralna w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016)

Main Article Content

Marek Kluz

Abstrakt

The Extraordinary Jubilee of Mercy announced in the bull Misercicordiae vultus by the Holy Father Francis, becomes an opportunity to reflect on the priestly vocation in the context of the truth about mercy. The practice of authentic mercy is a fundamental task of priestly life. In this perspective it seems that the mercy as the style of the priestly life requires to be presented again with new enthusiasm and with renewed pastoral activity. This is a key task for the Church.

Therefore, the moral-pastoral reflections included in this publication aim to - in the light of the documents of the Church, especially the writings and statements of popes: John Paul II, Benedict XVI and Francis - encourage in the Holy Year to rediscover and revive the sense of identity and essential tasks of priestly ministry fulfilled primarily in preaching and practicing the virtue of mercy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Referencje

 1. Baniak J., Wierność powołaniu, a kryzys tożsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce, Poznań 2000.
 2. Bartoszek A., Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000.
 3. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Rzym 2007.
 4. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini , Rzym 2010.
 5. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009.
 6. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.
 7. Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” świętego proboszcza z Ars, Kraków 2009.
 8. Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty „ad limina Apostolorum” (Watykan – 26 listopada 2005), Poznań 2005.
 9. Benedykt XVI, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze (Jasna Góra – 26 maja 2006), w: tenże, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28 maja 2006, Warszawa 2006, s. 47-51.
 10. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013.
 11. Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Rzym 2015.
 12. Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015.
 13. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013.
 14. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Rzym 1988.
 15. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003.
 16. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
 17. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984.
 18. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996.
 19. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericodia, Rzym 1980.
 20. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987.
 21. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek „Kapłaństwo służebne”, w: Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła Na Wielki Czwartek (1979-1997), red. D. Greggio, Kraków 1998, s. 11-34.
 22. Jan Paweł II, Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979-1997), Kraków 1998.
 23. Jeżyna K., Udział Akcji Katolickiej w nowej ewangelizacji, w: Akcja katolicka w społeczeństwie polskim, red. R. Podpora, Lublin 1999, s. 44-83.
 24. Kijas Z. J., Nowy kapłan na nowe czasy. Rozważania na temat duchowości kapłańskiej, Kraków 2002.
 25. Kochaniewicz B., Matka Boża w posoborowej liturgii Kościoła, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 1, s. 157-202.
 26. Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 27. Kokoszka A., Rozpalić kapłański charyzmat, w: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów 2002, s. 127-139.
 28. Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, Kraków 2013.
 29. Kowalska M.F., Dzienniczek, Warszawa 1993.
 30. Królikowski J., Kupiec K., Święte posłanie. Z teologii kapłaństwa, Tarnów 2005.
 31. Międzybrodzki J., Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007.
 32. Misiurek J., Nauka Soboru Watykańskiego II o prezbiteracie, w: Kapłan pośród ludu kapłańskiego. Homo meditans XIV, red. W. Słomka, J. Misiurek, Lublin 1993, s. 75-86.
 33. Mojek S., Jaki jest sens celibatu kapłańskiego?, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 1997, s. 483-492.
 34. Mojek S., Formacja do czynnej miłości miłosiernej w duszpasterstwie parafialnym, „Roczniki Teologiczne” 49(2002), z. 3, s. 115-133.
 35. Mojek S., Preferencyjna miłość do ubogich w duszpasterstwie parafialnym, „Roczniki Teologiczne” 48(2001), z. 3, s. 113-131.
 36. Mojek S., Wolontariat chrześcijański wyrazem czynnej miłości bliźniego, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 3, s. 189-207.
 37. Nagórny J., Kapłan – sługa Nowego Przymierza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1986, z. 3, s. 55-71.
 38. Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004.
 39. Słomka W., Duchowość kapłańska, Lublin 1996.
 40. Słomka W., Natura i misja służebnego kapłaństwa, w: Źródło postaw i życia chrześcijańskiego, red. W. Słomka, Lublin 1996, s. 266-277.
 41. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 487-517.
 42. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 105-166.
 43. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 537-620.
 44. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 40-70.
 45. Verlinde J. M., Duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II, tłum. G. Kania, Warszawa 2004.