Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13)
PDF

Słowa kluczowe

Bethany
nameless woman
precious oil
anointing
Jesus’ head
good deed
burial

Jak cytować

Florczyk, Łukasz. (2020). Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13). Poznańskie Studia Teologiczne, 35(35), 59–78. https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.03

Abstrakt

The action of pericope that describes the anointing of Jesus (Matt. 26:6–13) took place in Bethany, in Judea. These areas were then part of the Great Roman Empire. Christ foretold that the woman who poured out the precious oil on His head in the house of Simon the Leper would know the whole world. That is what exactly happened. Many Christians do not know much about history of the Ro- man Empire, but probably everyone has heard of a nameless woman who anointed Jesus shortly before His passion and death. The woman embarrassed the apostles, her generous gesture toward Christ contrasted with the conspiracy of the chief priests and the elders of the people (Matt. 26:3–5) and the betrayal of Judas (Matt. 26:14–16).

https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.03
PDF

Bibliografia

Albrecht G., Albrecht M., Matthew, Milwaukee 1996.

Banaszek A., Relacja o wydarzeniu w Betanii w świetle analizy literacko-historycznej

(Mt 26,6–13; Mk 14,3–9; Mk 7,36–50; J 12,1–11), w: Studia z biblistyki, t. VII, red. R. Bartnicki, Warszawa 1994, s. 163–240.

Bartnicki R., Przygotowania do śmierci Jezusa (Mk 14,1–11), „Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014) 2, s. 203–221.

Brzegowy T., Doroczne święta pielgrzymkowe Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 36 (1983), s. 98–115.

Davies W., Allison D., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel Accordingto Saint Matthew, London–New York 2004.

Fausti S., Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, tłum. zbiorowe, Częstochowa 2007.

Gardner R., Matthew, Scottdale 1991.

Garland D., Reading Matthew. A Literary and Theological Commentary on the First Gospel, Macon 2001.

Gnilka J., Das Matthäusevangelium, (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament: I/2), Freiburg 1988.

Grundmann W., Das Evangelium nach Matthäus, (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 1), Berlin 1981.

Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, (Źródła Myśli Teologicznej), Kraków 2008.

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, (Pismo Święte Nowego Testamentu: III/1), Poznań 2004.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2000.

Luz U., Koester H., Matthew 21–28. A Commentary, transl. J.E. Crouch, Minneapolis–Augsburg 2005.

Milne M., Betania, w: Encyklopedia biblijna, red. P. Achtemeier, red. wyd. pol. W. Chrostowski, tłum. M. Pachciarek, Warszawa 1999, s. 91–92.

Nalewaj A., Opis namaszczenia w Betanii w czwartej Ewangelii (J 12,1–8) w świetle lektury Pieśni nad pieśniami, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, s. 270–286.

Nestle E., Nestle E., Aland B., Aland K., Karavidopoulos J., Martini C., Metzger B., Novum Testamentum Graece, Stuttgart 2013.

Newman B., Stine P., A Handbook on the Gospel of Matthew, New York 1992.

Nolland J., The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids–Carlisle 2005.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza (rozdziały 14–28). Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny: Nowy Testament I/2), Częstochowa 2008.

Popowski R., Coleman L., Nowy Testament dla moderatorów, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2010.

Rosik M., Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1–28,20), Tarnów 2010.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986.

Szymik S., Jezus jako gość w świetle ewangelii kanonicznych, „Biblica et Patristica Thoruniensia”9 (2016) 2, s. 125–141.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2000.

Watson J., Słowo greckie na każdy dzień roku. Inspiracje z Nowego Testamentu, tłum. W. Tasak, Warszawa 2017.